Výkaznictví nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru vůči České národní bance

Nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru (dále také „NPSÚ“) mají dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSÚ“) povinnost ve lhůtě do 31. března příslušného kalendářního roku předložit výkaz činnosti zahrnující rozvahu, výkaz zisků a ztrát, objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých za uplynulý kalendářní rok a objem pohledávek po splatnosti delších než 3 měsíce vyplývajících z poskytnutých spotřebitelských úvěrů ve stavu k poslednímu dni uplynulého kalendářního roku (dále jen „výkaz“). NPSÚ vykazují i další údaje nezbytné pro ověření plnění povinností uložených ZSÚ, např. povinnost průběžně udržovat kapitál alespoň ve výši odpovídající 5 % objemu poskytnutých a dosud nesplacených úvěrů vykázaných ke konci kalendářního roku podle § 14 odst. 2 ZSÚ, kapitál NPSÚ nesmí klesnout pod minimální výši počátečního kapitálu.

Pravidla, forma a způsob předkládání ročního výkazu činnosti jsou stanoveny v § 10 vyhlášky č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru. Výkaz pod označením POSUFI10 je nezbytné předkládat formou zadání do internetové aplikace České národní banky pro sběr informačních povinností SDNS s tím, že v části „Metodické informace“ je uvedena detailní metodika jednotlivých částí výkazu a jejich zadávání.

Nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru mohou své dotazy týkající se výkaznictví směřovat na e-mailovou adresu ivana.klubarska@cnb.cz nebo iveta.walterova@cnb.cz.