Výkaznictví zprostředkovatelů finančních služeb vůči České národní bance

Zprostředkovatelé finančních služeb podle vyhlášky č. 518/2020 Sb., o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance (dále jen „Vyhláška“), sestavují za každý kalendářní rok a ve lhůtě do 31. března následujícího kalendářního roku předkládají České národní bance výkaz, jehož konkrétní obsah je uveden v příloze Vyhlášky (dále jen „výkaz“). Výkaz obsahuje zejména základní informace o produkci zprostředkovatele finančních služeb, o jeho finanční situaci a výsledcích hospodaření, o výši odměny za zprostředkování nebo poskytnutí služby, o počtu osob podílejících se na činnosti zprostředkovatele finančních služeb, přijatých stížnostech a informace týkající se oblasti AML/CFT.

Pravidla, forma a způsob předkládání výkazu jsou stanoveny Vyhláškou.

První výkaz sestavují zprostředkovatelé finančních služeb za období roku 2021 a předkládají jej do 31. března 2022.

Výkaz je předkládán pod označením ZFS (ČNB) 01-01 „Roční výkaz činnosti zprostředkovatele finančních služeb“ prostřednictvím systému SDAT.

Zprostředkovatelé finančních služeb budou Českou národní bankou v průběhu roku 2021 obesláni s pokyny k registraci do systému SDAT.

Do doby, než bude metodika jednotlivých částí výkazu a jejich zadávání přístupná v systému SDAT, lze využít metodický dokument Metodika výkazu (xlsx, 74 kB).

Zprostředkovatelé finančních služeb mohou své dotazy týkající se výkaznictví směřovat na kontaktní e-mailovou adresu vykaz-zfs@cnb.cz.

K zajištění správného a rychlého zodpovězení dotazů týkajících se výkazu doporučujeme využívat jednotnou šablonu metodického dotazu:

Vybrané dotazy týkající se sestavování a předkládání výkazu jsou zpracovávané do agregované a zobecněné podoby a jsou k dispozici v souboru: