Výkaznictví zprostředkovatelů finančních služeb vůči České národní bance

V souladu s vyhláškou č. 518/2020 Sb. (pdf, 413 kB), o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance (dále jen „Vyhláška“), zprostředkovatelé finančních služeb za každý kalendářní rok sestavují a ve lhůtě do 31. března následujícího kalendářního roku předkládají České národní bance výkaz, jehož konkrétní obsah je uveden v příloze Vyhlášky (dále jen „výkaz“). Výkaz obsahuje zejména základní informace o produkci zprostředkovatele finančních služeb, o jeho finanční situaci a výsledcích hospodaření, o výši odměny za zprostředkování nebo poskytnutí služby, o počtu osob podílejících se na činnosti zprostředkovatele finančních služeb, přijatých stížnostech a informace týkající se oblasti AML/CFT.

První výkaz sestavují zprostředkovatelé finančních služeb za období roku 2021 a předkládají jej do 31. března 2022. Pravidla, forma a způsob předkládání výkazu jsou stanoveny Vyhláškou.

Způsob předkládání výkazu

Výkaz je předkládán pod označením ZFS (ČNB) 01-01 „Roční výkaz činnosti zprostředkovatele finančních služeb“ prostřednictvím systému SDAT – informačního systému pro příjem a zpracování dat statistického a dohledového výkaznictví České národní banky.

Výkaz v produkčním prostředí bude zprostředkovatelům finančních služeb zpřístupněn na začátku roku 2022. Za tímto účelem Česká národní banka v průběhu ledna 2022 zašle každému zprostředkovateli finančních služeb do datové schránky (v případě její absence na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v Seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu) informaci obsahující unikátní hypertextový link pro registraci do informačního systému SDAT, jehož prostřednictvím bude výkaz České národní bance předkládán. Společně s přístupovým odkazem zprostředkovatelé finančních služeb obdrží i podrobné pokyny pro registraci a přihlášení do informačního systému SDAT.

K vyplnění výkazu není třeba žádný zvláštní hardware či programové vybavení počítače, jsou podporovány běžné webové prohlížeče (mimo Internet Explorer, z důvodu ukončení podpory webového prohlížeče). Výkaz je vyplňován v prostředí systému SDAT a není tedy třeba jej stahovat. Prostřednictvím obdrženého odkazu je možno k výkazu přistupovat opakovaně a vyplněné údaje případně upravit.

Manuál pro práci s výkazem a popis polí

Pro seznámení se základními funkcionalitami systému SDAT, konkrétními postupy při přihlašování do tohoto systému, včetně postupů při samotném vyplňování výkazu, lze využít dokument Manuál pro práci s elektronickým formulářem ZFS01 (pdf, 1 MB).

Pro bližší seznámení s jednotlivými položkami v rámci výkazu lze pak využít dokument Popis polí elektronického formuláře ZFS01 (pdf, 1 MB), který obsahuje popis včetně vysvětlení všech požadovaných údajů ve výkazu. Jednotlivé popisy polí jsou pak dostupné rovněž přímo ve výkazu.

V souvislosti se sestavením výkazu Česká národní banka upozorňuje zprostředkovatele finančních služeb na vhodnost uvedení jména, telefonního čísla a adresy elektronické pošty kontaktní osoby do komentáře ve výkazu, kterou bude možné kontaktovat pro případné upřesnění či vysvětlení údajů uvedených ve výkazu (viz dokument Popis polí elektronického formuláře ZFS01 (pdf, 1 MB)).

Dotazy a náměty

Zprostředkovatelé finančních služeb mohou své dotazy týkající se sestavování a předkládání výkazu směřovat na kontaktní e-mailovou adresu vykaz-zfs@cnb.cz.

K zajištění správného a rychlého zodpovězení dotazů týkajících se výkazu doporučujeme využívat jednotnou šablonu metodického dotazu:

Vybrané dotazy týkající se sestavování a předkládání výkazu jsou zpracovány do agregované a zobecněné podoby a jsou k dispozici v souboru:

Agregovaná data z výkazu

Česká národní banka zveřejňuje agregovaná data z výkazu předložená zprostředkovateli finančních služeb za jednotlivé kalendářní roky. Agregovaná data odpovídají vybraným položkám výkazu ZFS (ČNB) 01-01 „Roční výkaz činnosti zprostředkovatele finančních služeb“. Data jsou zveřejněna tak, jak byla jednotlivými zprostředkovateli vykázána.