Výkaznictví zprostředkovatelů finančních služeb vůči České národní bance

V souladu s vyhláškou č. 518/2020 Sb. (pdf, 413 kB), o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance (dále jen „Vyhláška“), zprostředkovatelé finančních služeb, kterými jsou samostatní zprostředkovatelé pojištění a zajištění, investiční zprostředkovatelé, samostatní zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru a samostatní zprostředkovatelé doplňkového penzijního spoření, za každý kalendářní rok sestavují a ve lhůtě do 31. března následujícího kalendářního roku předkládají České národní bance výkaz, jehož konkrétní obsah je uveden v příloze Vyhlášky (dále jen „výkaz“). Výkaz obsahuje zejména základní informace o produkci zprostředkovatele finančních služeb, o jeho finanční situaci a výsledcích hospodaření, o výši odměny za zprostředkování nebo poskytnutí služby, o počtu osob podílejících se na činnosti zprostředkovatele finančních služeb, přijatých stížnostech a informace týkající se oblasti AML/CFT

Výkaz za rok 2023 je zprostředkovateli finančních služeb předkládán do 31. března 2024.

Pravidla, forma a způsob předkládání výkazu jsou stanoveny Vyhláškou.

Způsob předkládání výkazu

Výkaz je předkládán pod označením ZFS (ČNB) 01-01 „Roční výkaz činnosti zprostředkovatele finančních služeb“ prostřednictvím systému SDAT – informačního systému pro příjem a zpracování dat statistického a dohledového výkaznictví České národní banky.

Formulář výkazu za rok 2023 bude v produkčním prostředí zprostředkovatelům finančních služeb zpřístupněn na začátku roku 2024. Česká národní banka v průběhu ledna 2024 zašle postupně každému zprostředkovateli finančních služeb do datové schránky upozornění na vykazovací povinnost obsahující unikátní hypertextový link pro přístup do formuláře výkazu za rok 2023 v informačním systému SDAT, jehož prostřednictvím bude výkaz České národní bance předkládán. Společně s přístupovým odkazem zprostředkovatelé finančních služeb obdrží i odkaz na tyto webové stránky (Výkaznictví zprostředkovatelů finančních služeb vůči České národní bance).

K vyplnění výkazu není třeba žádný zvláštní hardware či speciální programové vybavení počítače, jsou podporovány běžné webové prohlížeče (mimo Internet Explorer, z důvodu ukončení podpory tohoto webového prohlížeče). Výkaz je vyplňován přímo v prostředí systému SDAT a není tedy třeba jej stahovat.

Prostřednictvím zaslaného unikátního hypertextového linku a autorizačního kódu je možno k výkazu přistupovat i opakovaně, a proto Česká národní banka doporučuje vykazujícím subjektům, aby si upozornění obsahující tento link a autorizační kód bezpečně uschovaly pro případ potřeby náhledu na výkaz, jeho budoucích úprav či doplnění. Pokud v případě požadované úpravy je příslušný výkaz za předchozí období dostupný vykazující osobě pouze k náhledu (z důvodu jeho uzamknutí proti úpravě), je nutné individuálně požádat Českou národní banku (na e-mailové adrese vykaz-zfs@cnb.cz) o zpřístupnění daného výkazu pro editaci.

Manuál pro práci s výkazem a popis polí

Pro seznámení se základními funkcionalitami systému SDAT, konkrétními postupy při přihlašování do tohoto systému, včetně postupů při samotném vyplňování výkazu, lze využít dokument Manuál pro práci s elektronickým formulářem ZFS01 (pdf, 1 MB).

Pro bližší seznámení s jednotlivými položkami v rámci výkazu lze pak využít dokument Popis polí elektronického formuláře ZFS01 (pdf, 1 MB), který obsahuje popis včetně vysvětlení všech požadovaných údajů ve výkazu. Jednotlivé popisy polí jsou pak dostupné rovněž přímo ve výkazu.

V souvislosti se sestavením výkazu Česká národní banka upozorňuje zprostředkovatele finančních služeb na povinnost uvést jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu kontaktní osoby pro případné upřesnění či vysvětlení údajů uvedených ve výkazu, a to do komentáře ve výkazu (viz dokument Popis polí elektronického formuláře ZFS01(pdf, 1 MB)).

Nedostatky při vykazování, doporučení a upozornění

Česká národní banka upozorňuje na níže uvedené nejčastěji zaznamenané nedostatky při plnění vykazovací povinnosti vycházející z výkazu za rok 2022:

  • Nesoulad mezi vykázaným počtem zprostředkovaných smluv a objemem (např. u vykázaných zprostředkovaných pojistných smluv není uveden žádný objem předepsaného pojistného). Pro výkaz je v systému SDAT nastavena kontrola, která vykazující subjekt na tyto chybějící údaje upozorní.
  • Absence údajů o pojistitelích u povinného pojištění profesní odpovědnosti. Z tohoto důvodu bylo upraveno nastavení výkazu tak, že vyplnění pole týkajícího se pojistitele u pojištění profesní odpovědnosti je nově povinné. V případě nevyplnění tohoto údaje bude na absenci vykazující subjekt upozorněn nastavenou výkazovou kontrolou. Při absenci pojištění profesní odpovědnosti je nutné do příslušného pole uvést 00000000 (8 nul) a v komentáři odůvodnit absenci pojištění. Dále je umožněno uvádět do pole pojistitele u pojištění profesní odpovědnosti i LEI kód pojistitele (tedy nejen IČO pojistitele).
  • Nesprávně zadané a následně odstraněné údaje u variabilních řádků výkazu. Postup pro odstranění těchto hodnot je doplněn na každém příslušném listu formuláře výkazu (systém SDAT neumožňuje v části týkající se produkce vykázat u konkrétního spolupracujícího subjektu pouze nulové hodnoty ani ponechat řádky prázdné).
  • Informace týkající se chyb, zapříčiňujících nesplnění vykazovací povinnosti, obsahuje protokol o zpracování dat, jehož zobrazení je podrobně popsáno v manuálu (pdf, 1 MB).

Podrobnější informace o zaznamenaných nedostatcích v rámci vykazovací povinnosti za rok 2022, přehled nejdůležitějších změn ve výkazu za rok 2023 a tipy pro vyplnění výkazu za rok 2023 jsou k dispozici v souboru:

Dotazy a náměty

Zprostředkovatelé finančních služeb mohou své dotazy týkající se sestavování a předkládání výkazu směřovat na kontaktní e-mailovou adresu vykaz-zfs@cnb.cz.

K zajištění správného a rychlého zodpovězení dotazů týkajících se výkazu doporučujeme využívat jednotnou šablonu metodického dotazu:

Vybrané dotazy týkající se sestavování a předkládání výkazu jsou zpracovány do agregované a zobecněné podoby a jsou k dispozici v souboru:

Agregovaná data z výkazu

Česká národní banka zveřejňuje agregovaná data z výkazu předložená zprostředkovateli finančních služeb za jednotlivé kalendářní roky. Agregovaná data odpovídají vybraným položkám výkazu. Data jsou zveřejněna tak, jak byla jednotlivými zprostředkovateli vykázána.