ESMA

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (European Securities and Market Authority, ESMA) byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES.

Od 1. ledna 2011 přebírá ESMA veškeré stávající úkoly od Výboru evropských regulátorů cenných papírů (Committee of European Securities Regulators, CESR) a je jí současně přidělena řada nových úkolů. ESMA má zejména usilovat o

  • lepší fungování vnitřního trhu, včetně především důkladné, účinné a jednotné úrovně regulace a dohledu,
  • zajištění integrity, průhlednosti, účinnosti a řádného fungování finančních trhů,
  • posílení koordinace dohledu na mezinárodní úrovni,
  • předcházení regulatorní arbitráži a prosazování rovných podmínek hospodářské soutěže,
  • zajištění toho, aby investování a jiná rizika byla vhodně upravena a podléhala řádnému dohledu, a
  • posílení ochrany spotřebitelů
  • registrace a dohled nad ratingovými agenturami

Mimo jiné má ESMA podporovat sbližování dohledu a poskytování poradenství orgánům Unie v oblasti regulace kapitálového trhu, správců alternativních investičních fondů, jakož i související otázky správy a řízení společností, auditů a finančního výkaznictví.

Hlavním rozhodovacím orgánem ESMA je rada orgánů dohledu, ve které má ČNB svého zástupce. Členy rady orgánů dohledu jsou předseda, vedoucí představitelé vnitrostátních orgánů členských států odpovědných za dohled nad účastníky finančního trhu, jeden zástupce Komise, jeden zástupce Evropské centrální banky, jeden zástupce ESRB a jeden zástupce každého ze dvou ostatních evropských orgánů dohledu.

Plnění úlohy orgánu pro cenné papíry a trhy a jemu přidělených úkolů by měla zajistit správní rada složená z předsedy a šesti členů rady orgánů dohledu zvolených členy rady orgánů dohledu.

ESMA je navenek zastupována předsedou. Řízení ESMA je pak svěřeno výkonnému řediteli.