EBA

Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Authority, EBA) byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.

Od 1. ledna 2011 přebírá EBA veškeré stávající úkoly od Evropského výboru orgánů bankovního dohledu (Committee of European Banking Supervisors, CEBS) a je jí současně přidělena řada nových úkolů. EBA má zejména usilovat o

  • lepší fungování vnitřního trhu, včetně především důkladné, účinné a jednotné úrovně regulace a dohledu,
  • zajištění integrity, průhlednosti, účinnosti a řádného fungování finančních trhů,
  • posílení koordinace dohledu na mezinárodní úrovni,
  • předcházení regulatorní arbitráži a prosazování rovných podmínek hospodářské soutěže,
  • zajištění toho, aby čerpání úvěru a jiná rizika byla vhodně upravena a podléhala řádnému dohledu, a
  • posílení ochrany spotřebitelů.

Mimo jiné má EBA podporovat sbližování dohledu a poskytování poradenství orgánům Unie v oblasti regulace bankovnictví, plateb a elektronických peněz a dohledu nad nimi, jakož i související otázky správy a řízení společností, auditů a finančního výkaznictví.

Hlavním rozhodovacím orgánem EBA je rada orgánů dohledu, ve které má ČNB svého zástupce. Členy rady orgánů dohledu jsou předseda, vedoucí představitelé vnitrostátních orgánů členských států odpovědných za dohled nad úvěrovými institucemi, jeden zástupce Komise, jeden zástupce Evropské centrální banky, jeden zástupce ESRB a jeden zástupce každého ze dvou ostatních evropských orgánů dohledu.

Plnění úlohy orgánu pro bankovnictví a jemu přidělených úkolů by měla zajistit správní rada složená z předsedy a šesti členů rady orgánů dohledu zvolených členy rady orgánů dohledu.

EBA je navenek zastupována předsedou. Řízení EBA je pak svěřeno výkonnému řediteli.