EIOPA

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES.

Od 1. ledna 2011 přebírá EIOPA veškeré stávající úkoly od Výboru evropských orgánů dohledu v pojišťovnictví a zaměstnaneckých penzích (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, CEIOPS) a je jí současně přidělena řada nových úkolů. EIOPA má zejména usilovat o

  • lepší fungování vnitřního trhu, včetně především důkladné, účinné a jednotné úrovně regulace a dohledu,
  • zajištění integrity, průhlednosti, účinnosti a řádného fungování finančních trhů,
  • posílení koordinace dohledu na mezinárodní úrovni,
  • předcházení regulatorní arbitráži a prosazování rovných podmínek hospodářské soutěže,
  • zajištění, aby rizika spojená s pojištěním, zajištěním a zaměstnaneckými penzemi byla vhodně regulována a dohlížena
  • posílení ochrany spotřebitelů.

Mimo jiné má EIOPA podporovat sbližování dohledu a poskytování poradenství orgánům Unie v oblasti regulace pojišťovnictví a zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi, jakož i související otázky správy a řízení společností, auditů a finančního výkaznictví.

Hlavním rozhodovacím orgánem EIOPA je rada orgánů dohledu, ve které má ČNB svého zástupce. Členy rady orgánů dohledu jsou předseda, vedoucí představitelé vnitrostátních orgánů členských států odpovědných za dohled nad finančními institucemi, jeden zástupce Komise, jeden zástupce Evropské centrální banky, jeden zástupce ESRB a jeden zástupce každého ze dvou ostatních evropských orgánů dohledu.

Plnění úlohy orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a jemu přidělených úkolů by měla zajistit správní rada složená z předsedy a šesti členů rady orgánů dohledu zvolených členy rady orgánů dohledu.

EIOPA je navenek zastupována předsedou. Řízení EIOPA je pak svěřeno výkonnému řediteli.