Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 2. 4. 2024 následující informace:

Činnost ČKP do 31. 3. 2024 upravoval zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších přepisů. Od 1. 4. 2024 je činnost ČKP nově upravena v zákoně č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Ad 1) ČKP byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb.

Ad 2) Dle § 25 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. vykonávala dohled nad správou garančního fondu podle § 18 odst. 2 písm. a) a další činností ČKP podle § 18 odst. 2 písm. b), d) a f) a odst. 6, 7, 9 a 11 tohoto zákona ČNB, a to podle zákona upravujícího pojišťovnictví (zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů).  Od 1. 4. 2024 ČNB vykonává dohled nad činností ČKP podle § 83 zákona č. 30/2024 Sb., když předmět jejího dohledu je specifikován v odstavci 2 uvedeného ustanovení. V § 84 zákona č. 30/2024 Sb. je pak upraven postup ČNB při výkonu dohledu. Orgánem ČKP kontrolujícím v rozsahu stanoveném zákonem činnost ČKP a výkon působností jejích orgánů byla podle § 22 zákona č. 168/1999 Sb., resp. podle § 59 zákona č. 30/2024  Sb. kontrolní komise ČKP.

Ad 3) ČKP je jako profesní organizace pojistitelů zřízena zákonem. Ten pak vymezuje i předmět její působnosti. Pravomoci jednotlivých orgánů i způsob ustavování jejich členů ČKP byly upraveny zákonem č. 168/1999 Sb. v § 19 a násl., od 1. 4. 2024 jsou tyto upraveny v § 56 a násl. zákona č. 30/2024 Sb.

Informace o jednotlivých členech správní rady, kontrolní komise a výkonném řediteli lze dohledat v obchodním rejstříku (www.justice.cz), ve sbírce listin obchodního rejstříku je pak možno seznámit se se statutem ČKP, který blíže popisuje působnost jednotlivých orgánů společnosti a členství v nich.

ČNB poskytla dne 9. 4. 2024 následující informace:

Archiv ČNB spravuje v rámci svých archivních fondů několik cenných papírů týkajících se historických cenných papírů ukrajinských subjektů v ČNB – viz níže výpisy z databáze Archivu ČNB (archivní fond Ukázky bankovní techniky /UBT/).

Signatura: UBT / 1/28
Obsah: Podkarpatská banka, akciová společnost, Užhorod: 2ks - akcie na 300,- Kč, talon
s kupony č. 1-38

Signatura: UBT / 12/10
Obsah: Židovské úvěrní družstvo, Volove (Ukrajina): 1ks - podílový list na 60,- Kč, 2ks - podílový list na 60,- Kč na jméno Zindulka, Alexander, 1ks - podílový list na 60,- Kč na jméno Zindulka, Ladislav

Archiv ČNB, jakožto veřejný specializovaný akreditovaný archiv ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je veřejnosti volně přístupný a výše uvedené archiválie je možné v Archivu ČNB osobně prostudovat.

Pro studium v Archivu ČNB je třeba nejprve podat žádost o studium, která je spolu s ostatními relevantními informacemi dostupná na webových stránkách ČNB (zde). Vyplněnou žádost je třeba zaslat elektronicky na adresu archivu (archiv@cnb.cz), popř. poštou na adresu Česká národní banka, Archiv České národní banky, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1.

ČNB poskytla odkazem dne 17. 4. 2024 následující informace:

Požadovaná data jsou dostupná v systému ARAD. ARAD je veřejná databáze, jež je součástí informačního servisu ČNB, která prezentuje jednotným způsobem v časových řadách agregované údaje za jednotlivé statistiky a oblasti finančního trhu. Pod níže uvedenými odkazy jsou v systému ARAD dostupné časové řady dat za vklady na běžných a spořicích účtech na požádání (vklady na spořicích účtech na požádání jsou součástí tzv. úsporných vkladů na požádání spolu se vklady na vkladních knížkách) za celou ekonomiku (bez rozlišení sektoru vkladatele).

Vklady na běžných a spořicích účtech samostatně za rezidenty ČR ČNB nezveřejňuje, k dispozici jsou však data za sektor rezidentských domácností – obyvatelstva.

Běžné a spořicí účty - celkem
http://www.cnb.cz/arad/#/cs/display_link/basket__SVKM0200111XXX03.SVKM0200111XXX06_

Běžné a spořicí účty - domácnosti obyvatelstvo (rezidenti)
http://www.cnb.cz/arad/#/cs/display_link/basket__SVKM0201411XXX03.SVKM0201411XXX06_

Průměrná úroková sazba na spořicích účtech - domácnosti obyvatelstvo (rezidenti)
http://www.cnb.cz/arad/#/cs/display_link/single__SMIRSTOBVKMIRS405CZK1_

ČNB poskytla dne 25. 4. 2024 následující informaci:

ČNB si od  1. 1. 2017 vyžádala ve 4 případech poskytnutí provozních a lokalizačních údajů dle § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, ve znění pozdějších předpisů.

ČNB poskytla dne 29. 4. 2024 následující informace:

Institucionální spolupráce ČNB a Úřadu pro kontrolu měny (OCC - Office of the Comptroller of the Currency) (dále jen „OCC“) fakticky neprobíhá a mezi ČNB a OCC nebyla uzavřena dvoustranná smlouva o spolupráci či jiný dokument, na základě kterého by taková spolupráce byla realizována.

Dokumentem, který stanoví určitý rámec spolupráce evropských orgánů dohledu nad úvěrovými institucemi, včetně ČNB, a mj. OCC je rámcové ujednání uzavřené mezi European Banking Authority (EBA) a některými americkými institucemi. Tento však přímou spolupráci ČNB s OCC neupravuje.

Odkaz na dokument zde.

ČNB poskytla dne 30. 4. 2024 následující informace:

Podle § 16 odst. 1 zákona o ČNB jsou platné bankovky a mince vydané Českou národní bankou zákonnými penězi ve své nominální hodnotě při všech platbách na území České republiky. Citované ustanovení zákona o ČNB pak doplňuje § 5 odst. 1 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o oběhu“), který stanoví, že každý je povinen přijmout tuzemské bankovky a mince bez omezení, ledaže je oprávněn jejich příjem odmítnout. Rozsah povinnosti akceptace tuzemské hotovosti se liší podle typu příjemce (povinné osoby): jiné povinnosti zákon ukládá ČNB, úvěrové instituci provádějící pokladní operace či zpracovateli tuzemských bankovek a mincí (tj. profesionálům v peněžní oblasti), jiné ostatním právnickým či fyzickým osobám. Povinnosti tzv. profesionálů jsou významně širší než povinnosti ostatních právnických či fyzických osob. Zákon o oběhu taktéž stanoví podmínky, za kterých lze příjem tuzemské hotovosti odmítnout (§ 5 odst. 2), a stanoví i okruh podmínek, jejichž splnění může povinná osoba při příjmu tuzemské hotovosti vyžadovat (§ 5 odst. 3).

Zákon o oběhu stanoví jako přestupek neoprávněné (tj. bez zákonného důvodu) odmítání tuzemské hotovosti tehdy, dopustí-li se takového jednání úvěrová instituce provádějící pokladní operace. Za tento přestupek může ČNB ve správním řízení uložit pokutu do 1 000 000 Kč. V jiném než výše uvedeném případě nepředstavuje neoprávněné odmítání tuzemské hotovosti dle citovaného zákona přestupek, přestože se jedná o porušení zákonné povinnosti. Podle současné právní úpravy proto ČNB nemůže vést v dané věci přestupkové řízení např. s obchodníkem (a tomuto případně za protiprávní jednání uložit pokutu).

Odmítání tuzemských peněz bez zákonného důvodu však může za určitých (krajních) okolností naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu ohrožování oběhu tuzemských peněz ve smyslu § 239 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku.

Povinná osoba (např. obchodník) odpovídá za porušení zákona též v soukromoprávní rovině. Pokud tedy povinná osoba (příjemce) bez zákonného důvodu a v rozporu se zákonem odmítne akceptovat tuzemskou hotovost a druhé straně (plátci) tím vznikne újma, může se tento domáhat svých práv soudní cestou.

Pokud se jedná o zmiňované neakceptování hotovosti ze strany České správy sociálního zabezpečení, ČNB sděluje, že zákonem č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů, kterým byl mj. změněn zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, došlo k 1. 6. 2020 ke zrušení možnosti úhrady pojistného v hotovosti na pokladnách okresních správ sociálního zabezpečení. Vzhledem k tomu, že právní úprava způsobu placení pojistného stanovená v § 19 zákona č. 589/1992 Sb. představuje ve vztahu k § 5 odst. 1 zákona o oběhu tzv. speciální právní úpravu, má aplikační přednost, a to na základě uplatnění právního principu, dle kterého má speciální právní úprava přednost před právní úpravou obecnou.

Více o přístupu ČNB k povinnosti akceptace tuzemské hotovosti se můžete dozvědět na jejích webových stránkách zde a zde.