Povinná akceptace tuzemské hotovosti

Oldřich Dědek, člen bankovní rady ČNB
Seminář Ústavní zakotvení práva na hotovost
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Praha, 19. října 2022

Vážené dámy a pánové.

Česká národní banka zaznamenává v současnosti trend, kdy rostoucí obliba bezhotovostních metod placení vede řadu subjektů (nedávno i jednu pojišťovnu) k odmítající akceptovat při placení hotovost či k zatěžování platby v hotovosti dodatečnými náklady. Toto chování ČNB jako instituce odpovědná za dohled nad peněžním oběhem považuje za odporující platné právní úpravě. Zákon o oběhu bankovek a mincí (zkráceně ZOBAM) ve svém § 5, odst. 1 říká, že „každý je povinen přijmout tuzemské bankovky a mince bez omezení, ledaže je oprávněn jejich příjem odmítnout“. Touto výjimkou je např. situace, kdy obchodníci a občané nemusí akceptovat např. více než 50 mincí v rámci jedné platby.

Z výše uvedeného ustanovení podle našeho názoru vyplývá, že občané mají legitimní očekávání, že tuzemskými bankovkami a mincemi mohou u obchodníků platit. Samozřejmě se obě strany mohou dohodnout i na jiném způsobu úhrady, je-li to výsledkem jejich svobodné volby. Za svobodnou volbu však lze jen ztěžka považovat, obrazně řečeno, vývěsku na dveřích provozovny, oznamující „hotovost nepřijímáme“. V takovém případě bývá narušena smluvní volnost slabší strany, což bývá spotřebitel.

Jsou země jako například Švédsko, které nadřazují široce pojatou svobodu kontraktu nad nuceným oběhem zákonných peněz. Avšak ani zde tento princip neplatí absolutně, o čemž svědčí povinnost akceptovat hotovost při platbě za nemocniční péči. A ještě jeden zajímavý postřeh ze Švédska. Od ledna 2021 tamní zákon o platebním styku stanoví, že banky se vklady nad 70 mld. švédských korun, což splňuje šest největších bank, musí spotřebitelům a firmám zajistit dostatečný přístup ke vkladům a výběrům hotovosti. Neboli stává-li se odmítání hotovosti širokým jevem, postupně se omezuje dostupnost hotovosti. Obchodní banky snižují počet poboček provádějících hotovostní operace, které nahrazují bankomaty.

V čem ČNB vidí zásadní problém? Na jedné straně odmítání tuzemské hotovosti bez zákonného důvodu představuje porušení zákonných povinností, zakotvených v ZOBAM. Současně ale takovéto nezákonné jednání dle stávající právní úpravy není přestupkem, nelze ho tedy sankcionovat. Pouze by bylo přestupkem, pokud by se ho dopouštěla úvěrová instituce provádějící pokladní operace. V takovém případě ČNB může udělit pokutu do výše jednoho milionu Kč. Žádné rozhodnutí v takové věci však ČNB doposud nevydala.

Dohledová praxe ČNB je tudíž taková, že dozví-li se v rámci výkonu dohledu (to může být při vlastní dohledové činnosti nebo na základě podnětů jiných úřadů či stížností veřejnosti), že ze strany některého subjektu došlo k neoprávněnému odmítnutí tuzemské hotovosti, stížnost prověří a je-li oprávněná, písemně je daný subjekt na tuto skutečnost upozorněn a vyzván k ukončení nezákonného jednání. Nic více dělat nemůžeme, neboť zákonodárce za toto porušení zákona nestanovil žádnou sankci.

Obchodník se teoreticky nezbavuje soukromoprávní odpovědnosti za porušení zákona. Neboli spotřebitel, pokud by mu nepřijetím hotovosti vznikla újma, mohl by ji na obchodníkovi vymáhat soudně. To ale jistě není ideální řešení pro běžný život.

Pozice ČNB je tudíž následující:

  • Je zapotřebí provést novelizaci ZOBAM ve smyslu doplnění a zpřesnění právní úpravy povinné akceptace hotovosti, a to včetně možnosti uložit za porušení této povinnosti sankci.
  • Nemáme vyhraněný názor na zakotvení práva na platby v hotovosti v ústavě. To je úkol pro odborníky na ústavní právo. Řešení spočívající v patřičné novelizaci ZOBAM bychom považovali za postačující.

Na závěr mého vystoupení mi dovolte uvést několik důvodů, proč hotovost má své místo i v současném světě digitalizace platebních metod.

  • Je zde hledisko sociálního vyloučení, kdy diskriminace hotovosti při placení vede k diskriminaci osob, které nemohou či nechtějí využívat bezhotovostní platby. To jsou zejména starší osoby, tělesně handicapovaní, osoby bez platebního účtu či chytrého telefonu, sociálně znevýhodnění.
  • Důležité je i hledisko finanční stability. Hotovost představuje bezrizikové aktivum garantované centrální bankou, které veřejnost vnímá jako bezpečný přístav v dobách finanční nejistoty.
  • V neposlední řadě nezapomínejme, že hotovost nabízí efektivní platební metodu v krizových situacích, jako jsou přírodní katastrofy.

Děkuji za pozornost.