Využití archivu veřejností

Archiválie uložené v Archivu České národní banky mají zásadní význam pro studium hospodářských dějin českých zemí. Archiv České národní banky vlastní jedinečné archivní fondy, které dokumentují vývoj bankovní soustavy, jednotlivých bank, makroekonomických procesů, vývoj jednotlivých průmyslových odvětví a průmyslových závodů působících na území České republiky v jednotlivých časových údobích. Mnohé archivní dokumenty se vztahují také k politickým, sociálním a kulturním záležitostem 19. a 20. století. V archivu jsou také soustředěny významné dokumenty z období německé okupace v letech 1939–1945.

Archiválie může při respektování platných právních norem využívat každý, a sice přímým studiem archiválií v badatelně archivu nebo formou rešerší na základě písemné žádosti o povolení studia zaslané na adresu:

Česká národní banka
Sekce správní,
Odbor správy majetku
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Ke studiu jsou do badatelny archivu zdarma zapůjčovány archiválie, s výjimkou písemností mladších 30 let a písemností, které by ohrozily práva žijících osob. V zájmu ochrany archiválií nelze nahlížet do archiválií nezpracovaných.

Badatelna archivu České národní banky je umístěna v budově České národní banky v Praze 1, Na příkopě 28. Studium archivních dokumentů v badatelně je upraveno badatelským řádem archivu (pdf, 145 kB) České národní banky. Zájemce o studium v archivu musí vyplnit badatelský list a při každé návštěvě předložit průkaz totožnosti.

Badatelský list (pdf, 229 kB),
Badatelský list (doc, 96 kB).

Badatelské hodiny: Po – Čt: 8.00 – 16.00 hod., Pá: 8.00 – 14.00 hod.

Vyžádaný archivní materiál je příslušným archivářem připraven v badatelně archivu v dohodnutém termínu. Tyto písemnosti nelze zapůjčit mimo badatelnu a studovat je lze pouze osobně.

K archivním fondům existují archivní pomůcky (inventáře, rejstříky), v analogové a elektronické podobě.

Archiv České národní banky zpracovává formou rešerší písemné požadavky institucí i soukromých osob, které se týkají poskytování informací ze zpracovaných archivních fondů. Tato služba, včetně zasílaní kopií vyhledaných písemností je poskytována za úplatuCeník služeb (pdf, 132 kB).


Adresa archivu:
Česká národní banka
Sekce správní
Odbor správy majetku
Archiv ČNB
Na Příkopě 28
115 03
Praha 1

email:
archiv@cnb.cz

telefon:
+420 224 411 111
+420 224 413 710
+420 224 413 759
+420 224 412 403

Formulář žádosti o studium v Archivu ČNB (pdf, 135 kB),
Formulář žádosti o studium v Archivu ČNB (doc, 41 kB).
Formulář žádosti o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení (pdf, 176 kB),
Formulář žádosti o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení (doc, 87 kB).