Poskytování informací Českou národní bankou podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s tímto zákonem poskytuje ČNB informace vztahující se k její působnosti ve smyslu § 2 odst. 1 tohoto zákona.

Podle zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má ČNB povinnost poskytnout informaci na základě žádosti, která je zaslaná poštou, elektronickou poštou s udáním identifikace žadatele, faxem anebo podaná žadatelem osobně v podatelně ústředí nebo pobočky ČNB.

Žadatelem může být každá fyzická i právnická osoba. Termín pro vyřízení žádosti je stanoven na 15 dnů od jejího přijetí, není-li zákonem stanoveno jinak. Pokud žádosti o poskytnutí informace ČNB nevyhoví, vydá o tom v zákonné lhůtě rozhodnutí, které se doručuje do vlastních rukou žadatele. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání, o němž do 15 dnů od jeho předložení rozhoduje bankovní rada ČNB. Žadatel může podat také stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, a to do 30 dnů od doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle zákona.

Webový formulář žádosti:

Formulář žádosti ke stažení: