13. Otevřenost a důvěryhodnost centrální banky

Pro úspěšnost každé centrální banky je důležité, zda dokáže ukotvit očekávání podniků a domácností ohledně budoucího vývoje. Vysoká informační otevřenost centrální banky je přirozený způsob, jak lze tato očekávání ovlivňovat. Otevřenost a srozumitelnost navíc zvyšuje věrohodnost měnové politiky, neboť veřejnost má možnost si ověřit, že jednání centrální banky je smysluplné a v souladu s jejím zákonným mandátem.

Většina centrálních bank proto v současnosti klade velký důraz na komunikaci, a to nejen svých dlouhodobých cílů (v případě bank cílujících inflaci zejména inflační cíl), ale i krátkodobého či střednědobého výhledu ekonomického vývoje. Toto je obrovský posun proti minulosti vzdálené jen několik málo desetiletí, kdy centrální banky byly tajemnými institucemi zahalenými do mlžného oparu, které často ani nezveřejňovaly přijatá aktuální rozhodnutí o nastavení měnové politiky.

Česká národní banka se v oblasti komunikace pohybuje na špici mezi ostatními centrálními bankami. Veřejnost má možnost se seznámit se všemi klíčovými podklady a na nich založenými rozhodnutími ČNB ve všech jejich detailech. Klíčovou publikací ČNB na poli měnové politiky je Zpráva o měnové politice. Ta je vydávána čtvrtletně a obsahuje nejnovější ekonomickou prognózu ČNB a popis posledního měnověpolitického rozhodnutí bankovní rady. Prognóza je podrobně popsána včetně číselných hodnot predikce klíčových ekonomických ukazatelů. Další důležitou publikací je Výroční zpráva, která shrnuje činnost ČNB v uplynulém roce v oblastech měnové politiky, finanční stability, dohledu nad finančním trhem, emise oběživa a dalších. Vedle těchto publikací ČNB vydává mnoho dalších pravidelných i nepravidelných publikací.

Vždy po skončení měnověpolitického jednání bankovní rady je pořádána tisková konference, na které guvernér (nebo v případě nepřítomnosti guvernéra jej zastupující viceguvernér) vysvětluje přijatá rozhodnutí. Šest pracovních dní po skončení zasedání bankovní rady je zveřejněn záznam z jednání bankovní rady včetně jmenovitého hlasování jejích jednotlivých členů. Po šesti letech je pak zveřejněn úplný zápis z jednání (tzv. protokol) a podkladové materiály pro rozhodnutí bankovní rady - Situační zpráva o měnovém a hospodářském vývoji včetně měnověpolitického doporučení sekce měnové.

Ilustrační foto – kapitola 13. Otevřenost a důvěryhodnost centrální banky

V mezidobí mezi jednáními bankovní rady její členové poskytují časté autorské články a rozhovory médiím a vystupují s přednáškami či jinými projevy. V době jednoho týdne před zasedáním a v době mezi zasedáním a následným zveřejněním záznamu ale členové rady nemohou vyjadřovat své individuální názory na měnovou politiku. Důvodem pro toto opatření je snaha, aby v období okolo jednání bankovní rady nebyla případná nejednotná komunikace jednotlivých členů zdrojem nežádoucích tržních reakcí.

Tvůrce prognózy – sekce měnová – pořádá pravidelně krátce po zveřejnění Zprávy o měnové politice semináře s analytiky komerčních bank, na kterých zástupce sekce měnové seznamuje analytiky s detaily nejnovější prognózy a následně spolu s přítomným členem bankovní rady odpovídá na dotazy analytiků ohledně prognózy a důvody přijatého rozhodnutí o nastavení měnové politiky. Poté, co Český statistický úřad zveřejní aktuální údaje o vývoji inflace a HDP, poskytuje ředitel sekce měnové komentář k těmto novým údajům.