Seznam jiných systémově významných institucí

Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce (dále „rezerva J-SVI“) by měla omezovat rizika spojená s potenciální destabilizací systémově významných institucí, což by mohlo mít závažné nepříznivé dopady na finanční systém a celou ekonomiku. Rezerva by měla zajistit vyšší odolnost klíčových institucí bankovního sektoru vůči nepříznivému vývoji ekonomiky, a umožnit tak i v takové situaci bezporuchové poskytování bankovních služeb reálné ekonomice. ČNB je povinna alespoň jednou ročně stanovit seznam J-SVI a případně i rezervu jednotlivým J-SVI.

Seznam J-SVI

ČNB stanovuje seznam J-SVI dle výše skóre systémové významnosti domácích institucí. Při stanovení skóre plně vychází z obecných pokynů EBA (EBA/GL/2014/10, dále jen „Pokyny“). V souladu s článkem 5 Pokynů počítá skóre pro každou relevantní instituci na nejvyšší úrovni konsolidace té části skupiny, která spadá do její jurisdikce, a to včetně dceřiných společností v jiných členských státech nebo ve třetích zemích. ČNB využívá dvě diskrece, které Pokyny nabízejí. V souladu s článkem 12 Pokynů z výpočtu vylučuje obchodníky s cennými papíry, neboť v českém finančním systému nehrají dostatečně významnou roli. V souladu s článkem 9 Pokynů zvyšuje minimální skóre pro identifikaci J- SVI ze základní úrovně (350 bazických bodů, tj. 3,5 %) na nejvyšší úroveň, kterou pokyny připouštějí (425 bazických bodů, tj. 4,25 %). Důvodem je snaha zajistit co možná nejvyšší homogenitu skupiny J-SVI.

V rámci posledního přezkumu provedeném v září 2023 na datech k polovině roku 2023 byly při zvolené prahové hodnotě 4,25 % určeny pro rok 2024 jako J-SVI následující konsolidační celky:

Jiné systémově významné instituce Celkové skóre v %
Československá obchodní banka 22,5
Komerční banka 17,6
Česká spořitelna 15,9
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 12,2
Raiffeisenbank 6,6
PPF Financial Holdings 5,4

Rezervy J-SVI

ČNB stanovuje z titulu zařazení mezi J-SVI dodatečný kapitálový požadavek, který jsou příslušné instituce povinné plnit na individuálním a/nebo konsolidovaném základě od 1. ledna 2024. Ke stanovení rezervy J-SVI využívá metodu intervalového přístupu (s možností úpravy dle dohledového posouzení), kdy interval skóre systémové významnosti odpovídá určité sazbě rezervy J-SVI. Maximální výše sazby rezervy J-SVI činí 3 %. V případě domácích institucí, které jsou dceřinými společnostmi zahraničních společností označených jejich domovskými dohledovými orgány jako jiné nebo globální systémově významné instituce, může být horní hranice sazby rezervy J-SVI stanovena nejvýše 1 p. b. nad úrovní sazby rezervy pro jiné, resp. globální systémově významné instituce zahraniční společnosti. Podrobnější informace k přístupu ČNB ke stanovení rezervy J-SVI uvádí tematický článek o finanční stabilitě Přístup ČNB ke stanovení kapitálové rezervy pro jiné systémově významné instituce: historie a současnost.

Tabulka – Seznam a rezervy J-SVI

Instituce Platnost pro rok 2024 Platnost pro rok 2023 Platnost pro rok 2021 (od 1. října 2021)* a rok 2022 Platnost pro rok 2021 (do 1. října 2021)* Platnost pro rok 2020
Zařazen do seznamu Sazba Zařazen do seznamu Sazba Zařazen do seznamu Sazba Zařazen do seznamu Sazba Zařazen do seznamu Sazba
Československá obchodní banka Ano 2,5% Ano 2,5% Ano 2,5% Ano - Ano -
Česká spořitelna Ano 2,0% Ano 2,0% Ano 2,0% Ano - Ano -
Komerční banka Ano 2,0% Ano 2,0% Ano 2,0% Ano - Ano -
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ano 1,5% Ano 1,5% Ano 1,5% Ano - Ano -
Raiffeisenbank Ano 0,5% Ano 0,5% Ano 0,5% Ano - Ano -
PPF Financial Holdings Ano 0,5% Ano 0,5% Ne - Ne - Ano  -
Jakabovič & Tkáč Ne - Ne - Ne - Ne - Ne -

* ČNB využívala pro účely omezení rizik spojených se systémovou významností bank kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika do října 2021. Od okamžiku účinnosti transpozice směrnice CRD V 1. října  2021 ČNB  využívá pro tyto účely rezervu J-SVI.