Seznam jiných systémově významných institucí

ČNB je podle článku 131 směrnice CRD IV a § 12 písm. w zákona o bankách, § 8at zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9at zákona o podnikání na kapitálovém trhu povinna stanovit seznam jiných systémově významných institucí (dále jen „J-SVI“) a alespoň jednou ročně tento seznam přezkoumat.

Při přezkumu seznamu J-SVI vychází plně z obecných pokynů EBA (EBA/GL/2014/10, dále jen „ Pokyny“). V souladu s článkem 5 Pokynů počítá skóre pro každou relevantní instituci na nejvyšší úrovni konsolidace té části skupiny, která spadá do její jurisdikce, a to včetně dceřiných společností v jiných členských státech nebo ve třetích zemích. ČNB využívá dvě diskrece, které Pokyny nabízejí. V souladu s článkem 12 Pokynů z výpočtu vylučuje obchodníky s cennými papíry, neboť v českém finančním systému nehrají dostatečně významnou roli. V souladu s článkem 9 Pokynů zvyšuje minimální skóre pro identifikaci J- SVI ze základní úrovně (350 bazických bodů, tj. 3,5 %) na nejvyšší úroveň, kterou pokyny připouštějí (425 bazických bodů, tj. 4,25 %). Důvodem je snaha zajistit co možná nejvyšší homogenitu skupiny J-SVI.

V rámci pravidelného přezkumu provedeného v listopadu 2018 na datech k polovině roku 2018 byly při zvolené prahové hodnotě 4,25 % určeny pro rok 2019 jako J-SVI následující konsolidační celky:

Jiné systémově významné instituce Celkové skóre v %
Československá obchodní banka 20,7
Česká spořitelna 15,8
Komerční banka 14,7
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 10,6
PPF Financial Holdings B.V. (povinná osoba: PPF banka) 7,3
Raiffeisenbank 4,4

ČNB v rámci pravidelného přezkumu v souladu s článkem 13 Pokynů dále posoudila, zda by měly být označeny jako J-SVI další relevantní instituce. S ohledem na relativně vysoké skóre a stávající status J-SVI, byl jako J-SVI pro rok 2019 určen také regulatorní konsolidační celek:

 Jiné systémově významné instituce Celkové skóre v %
Jakabovič & Tkáč (povinná osoba: J&T banka) 3,4

ČNB v tuto chvíli nepovažuje za nezbytné stanovovat z titulu zařazení mezi J-SVI dodatečný kapitálový požadavek bankám, které jsou součástí příslušných regulatorních konsolidačních celků. Banky s vysokým stupněm domácí systémové významnosti jsou povinny udržovat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika.

Seznam jiných systémově významných institucí a sazba kapitálové rezervy

Název konsolidačního celku Platnost pro rok 2016 Platnost pro rok 2017 Platnost pro rok 2018 Platnost pro rok 2019
Zařazen do seznamu Sazba Zařazen do seznamu Sazba Zařazen do seznamu Sazba Zařazen do seznamu Sazba
Československá obchodní banka Ano - Ano - Ano - Ano -
Česká spořitelna Ano - Ano - Ano - Ano -
Komerční banka Ano - Ano - Ano - Ano -
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ano - Ano - Ano - Ano -
PPF Financial Holdings B.V. Ano  - Ano  - Ano  - Ano -
Raiffeisenbank Ano - Ano - Ano - Ano -
Jakabovič & Tkáč Ano - Ano - Ano - Ano -