Stanovení horní hranice úvěrových ukazatelů LTV, DSTI a DTI

Požadavky na horní hranice ukazatelů LTV (výše úvěru k hodnotě zajištění, loan-to-value), LTI (výše úvěru k příjmům žadatele, loan-to-income), DSTI (výše dluhové služby k příjmům žadatele, debt service-to-income) nebo DTI (výše celkového zadlužení k příjmům žadatele, debt-to-income) byly zařazeny Evropskou radou pro systémová rizika (ESRB) mezi makroobezřetnostní nástroje[1], které mohou národní orgány dohledu použít k podpoře finanční stability nad rámec nástrojů obsažených ve směrnici CRD IV. Cílem těchto nástrojů je zejména omezení tvorby nadměrných rizik souvisejících s hypotečním trhem.

Zákon č. 6/1993 Sb. o České národní bance (pdf, 388 kB)[2] umožňuje ČNB od roku 2021 stanovit pro všechny poskytovatele spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí v návaznosti na rozpoznání systémových rizik souvisejících s těmito úvěry závazné hranice úvěrových ukazatelů LTV, DSTI a DTI. Poskytovatelé při výpočtu úvěrových ukazatelů postupují podle vyhlášky č. 399 o úvěrových ukazatelích.

ČNB pravidelně nejméně dvakrát ročně vyhodnocuje vývoj úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí i celkovou situaci na hypotečním trhu a na trhu obytných nemovitostí. Na základě makroobezřetnostních analýz a informací získaných z dohledu nad finančním trhem vydává:

  • Opatření obecné povahy ke stanovení horní hranice úvěrových ukazatelů (od r. 2021), kterým stanoví konkrétní hodnoty horních hranic úvěrových ukazatelů LTV, DSTI a DTI a
  • Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí (od roku 2015, dále jen Doporučení[3]). Jeho obsahem byl do roku 2021 souhrn doporučených limitů pro vybrané úvěrové ukazatele a sada dalších pravidel, jejichž dodržování bylo při zohlednění podmínek na finančním trhu v souladu s obezřetným postupem. Od roku 2021 obsahuje vybrané podmínky související s poskytováním hypotečních úvěrů, které nejsou upraveny zákonem o ČNB a konkretizovány v opatření obecné povahy, např. maximální délka splatnosti, způsob splácení jistiny, navyšování jistiny existujícího hypotečního úvěru.

Aktuálně stanovené horní hranice úvěrových ukazatelů

Aktuálně stanovené horní hranice úvěrových ukazatelů vyhlášené opatřením obecné povahy 26. listopadu 2021 a platné od 1. dubna 2022 činí:

  • Maximální výše LTV: 80 %, resp. 90 % pro žadatele mladší 36 let s úvěrem určeným k financování pořízení obytné nemovitosti k vlastnímu bydlení

  • Maximální výše DSTI: 45 %, resp. 50 % pro žadatele mladší 36 let s úvěrem určeným k financování pořízení obytné nemovitosti k vlastnímu bydlení

  • Maximální výše DTI: 8,5, resp. 9,5 pro žadatele mladší 36 let s úvěrem určeným k financování pořízení obytné nemovitosti k vlastnímu bydlení

s 5% objemovou výjimkou dle §45a odst. 1 Zákona č. 6/1993 Sb. o ČNB.

Stručný přehled hlavních změn ve vydaných Opatřeních

Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí

Stručný přehled hlavních změn ve vydaných Doporučeních


[1] Doporučení ESRB o průběžných cílech a nástrojích makroobezřetnostní politiky (ESRB/2013/1).

[2] Ve znění zákona č. 219/2021 Sb.

[3] Dříve používaný název Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí byl v roce 2021 upraven tak, aby odpovídal pojmům používaným Zákonem o ČNB.