Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika

Účelem kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika je potlačovat systémové riziko plynoucí z potenciální destabilizace příslušných bank. Destabilizace kterékoli z těchto bank by mohla poškodit důvěru ve schopnost bankovního sektoru poskytovat efektivně své služby, což by mohlo mít závažné nepříznivé dopady na finanční systém a celou českou ekonomiku.

Základem pro rozhodnutí České národní banky o tom, u které banky bude požadavek na udržování této rezervy vyhlášen a v jaké výši, je odhad systémové významnosti jednotlivých bank pomocí řady indikátorů popisujících čtyři klíčové parametry banky: velikost, složitost, nenahraditelnost pro ekonomiku a propojenost s dalšími finančními institucemi (viz první tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2012/2013 (pdf, 351 kB)).

Domácí banky vykazují odlišné úrovně odhadované systémové významnosti. Tomu odpovídá i různá výše sazeb kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, kterou od bank Česká národní banka vyžaduje. Konkrétně je rezerva stanovena jen pro banky, které v pomyslném pořadí podle systémové významnosti zaujímají prvních několik míst.

Od 1. listopadu 2014 byla sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika stanovena pro čtyři systémově nejvýznamnější banky. Na základě první pravidelné revize okruhu bank se stanovenou rezervou, která proběhla v roce 2016, byla s účinností od 1. ledna 2017 rezerva stanovena pěti systémově nejvýznamnějším bankám. Druhá revize proběhla v roce 2018. Na základě aktualizovaných hodnot domácí systémové významnosti rozhodla Česká národní banka ponechat sazby rezervy ke krytí systémového rizika beze změny. Česká národní banka bude důvody pro stanovení rezervy ke krytí systémového rizika přezkoumávat minimálně jednou za dva roky.

Sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika

Název finanční instituce Sazba
od 1. 11. 2014
Sazba
od 1. 1. 20171
Česká spořitelna, a.s. 3,0 % 3,0 %
Československá obchodní banka, a. s. 3,0 % 3,0 %
Komerční banka, a. s. 2,5 % 3,0 %
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 1,0 % 2,0 %
Raiffeisenbank a. s. - 1,0 %

 Po revizi v roce 2018 byla výše sazeb ponechána na nezměněné úrovni.