Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika

Účelem kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika (KSR) je potlačovat systémové riziko plynoucí z potenciální destabilizace systémově nejvýznamnějších bank. Destabilizace kterékoli z těchto bank by mohla poškodit důvěru ve schopnost bankovního sektoru poskytovat efektivně své služby, což by mohlo mít závažné nepříznivé dopady na finanční systém a celou českou ekonomiku.

Základem pro rozhodnutí České národní banky o tom, u které banky bude požadavek na udržování této rezervy vyhlášen a v jaké výši, je posouzení systémové významnosti jednotlivých bank pomocí řady indikátorů popisujících čtyři klíčové parametry banky: velikost, složitost, nenahraditelnost pro ekonomiku a propojenost s dalšími finančními institucemi (viz první tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2012/2013).

Domácí banky vykazují odlišné úrovně systémové významnosti. Tomu odpovídá i různá výše sazeb KSR, kterou Česká národní banka bankám stanovuje. Konkrétně je rezerva stanovena jen pro banky, které v pořadí podle systémové významnosti zaujímají několik prvních míst.

Od 1. listopadu 2014 byla sazba KSR stanovena pro čtyři systémově nejvýznamnější banky. Na základě první pravidelné revize okruhu bank se stanovenou rezervou, která proběhla v roce 2016, byla s účinností od 1. ledna 2017 rezerva stanovena pěti systémově nejvýznamnějším bankám. Druhá revize z roku 2018 nevedla ke změně nastavení sazeb KSR. Poslední revize proběhla v roce 2020 s využitím údajů ke konci roku 2019. Na základě aktualizovaných hodnot domácí systémové významnosti rozhodla Česká národní banka ponechat sazby KSR beze změny. Česká národní banka bude důvody pro stanovení rezervy ke krytí systémového rizika přezkoumávat minimálně jednou za dva roky. Po transpozici CRD V do národní legislativy však začne namísto KSR využívat k omezení rizik spojených se systémovou významností rezervu pro jiné systémově významné instituce (J-SVI).

Sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika

Název finanční instituce Sazba
od 1. 11. 2014
Sazba
od 1. 1. 20171
Česká spořitelna, a.s. 3,0 % 3,0 %
Československá obchodní banka, a. s. 3,0 % 3,0 %
Komerční banka, a. s. 2,5 % 3,0 %
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 1,0 % 2,0 %
Raiffeisenbank a. s. - 1,0 %

 Po revizích v roce 2018 a v roce 2020 byla výše sazeb ponechána na nezměněné úrovni.