Co nového v centrální evidenci účtů

Přihlásit se k odběru avíz při aktualizaci této stránky.

Zde jsou zařazována zpravidla upozornění na nové informace v rámci kapitoly Centrální evidence účtů. Informace, které jsou prezentovány prostřednictvím častých otázek a odpovědí – Centrální evidence účtů – Informace pro úvěrové instituce (otázky a odpovědi) a Centrální evidence účtů – Informace pro oprávněné žadatele (otázky a odpovědi), jsou aktualizovány samostatně a zde mohou být jen stručně zmíněné.


 • 5. 6. 2020 – na stránce Často kladených dotazů v části Centrální evidence účtů - Informace pro úvěrové instituce (otázky a odpovědi) byly přidány nové body, konkrétně v oddíle D – Dotazy k identifikaci a adresám, bod 7, v oddíle E – Dotazy ke specifickým účtům, bod 9 a 10 a v oddíle F – Dotazy k reportingu osob, body body 12 a 13.
 • 9. 9. 2019 – Úvěrovým institucím byl zaslán e-mail s informací o možnosti testování vykazovacího systému SDAT. Od 4. 11. 2019 nebude možné dále používat pro plnění vykazovací povinnosti výkazu CEUSIFE10 stávající systém MtS (SDNS, SDNS-WS, Edifact).
 • 25. 7. 2019 – V úterý 30. 7. 2019 proběhne v době od 7:00 do 10:00 plánovaná odstávka CEÚ. Příjem výkazů od úvěrových institucí nebude dotčen, také oprávnění žadatelé mohou zasílat žádosti o data z CEÚ bez omezení. Výkazy a žádosti budou zpracovány po ukončení odstávky.
 • 23. 7. 2019 – V rámci odpovědí na žádosti o data z CEÚ bylo zprovozněno zasílání datového souboru obsahujícího případně zrušené účty.
 • 26. 6. 2019 – Doplněn text o principu fungování CEÚ na hlavní stránce.
 • 26. 6. 2019 – V průběhu července se začnou v odpovědích na žádosti o data z CEÚ zasílat i údaje o případně zrušených účtech.
 • 26. 6. 2019 – Doplněn popis souboru se zrušenými účty a XSD.
 • 27. 11. 2018 – Podle nové metodiky platné od 1. 1. 2019 se budou v nové datové oblasti CEU10_21 předávat informace o zrušených účtech. Česká národní banka vychází vstříc těm úvěrovým institucím, které nebudou připravené výkaz zasílat od 1. 1. 2019. Tyto úvěrové instituce mohou požádat do konce roku 2018 referát CEÚ o odklad termínu. Odklad nemůže překročit měsíc květen 2019. Všechny úvěrové instituce však budou posílat data dle nové metodiky, což se projeví úpravou položek METODIKA a DATOVY-SOUBOR v hlavičce datového souboru. První den, kdy začne úvěrová instituce vykazovat data ve druhé datové oblasti, zašle jednorázově výkaz o zrušených účtech ode dne prvotního plnění (v roce 2017) do vykazovaného dne. V případě, že by první dávka přesahovala sto tisíc položek, může se tato první dávka po dohodě s referátem CEÚ zaslat tak, že se rozdělí do několika po sobě jdoucích dnů.
 • 14. 11. 2018 – zplatněna nová metodika pro výkaz CEUSIFE10, tato je k dispozici v SDNS pod kódem metodiky CEU20190101. Podle této metodiky se budou zasílat výkazy od 1. 1. 2019. V datovém souboru je nová datová oblast CEU10_21 pro předávání zrušených účtů ve vykazovaném období.
 • 28. 6. 2018 – od 1. 7. 2018 platí nová metodika pro vykazování dat do CEÚ. Metodika CEU20180701 se týká výkazů s výskytem od 1. 7. 2018. Výkaznictví podle této metodiky se poprvé zasílá 3. 7. 2018 a týká se pondělního výkazu za 2. 7. 2018. Oproti původní metodice je rozšířen číselník BA0523 - Typ identifikace osoby, kde je nově přidána položka ISF – Identifikační číslo svěřenského fondu.
  Ve výkazu je nutné oproti současnému stavu změnit metodiku a verzi takto:
  <METODIKA>CEU20180701.01</METODIKA>
  <DATOVY-SOUBOR>CEUSIFE10.02.00</DATOVY-SOUBOR>
  Jsou upraveny i popisy datových souborů, kde je zohledněno rozšíření číselníku.
 • 4. 6. 2018 – zplatněna nová metodika pro výkaz CEUSIFE10, od 5. 6. 2018 k dispozici v SDNS, kód metodiky CEU20180701 (pro výkazy zasílané od 1. 7. 2018) – doplněn číselník BA0523 „Typ identifikace osoby“ o nový identifikátor pro svěřenské fondy, který v souladu se zákonnou úpravou je pro svěřenské fondy od 1. 7. 2018 povinný. Jedná se o položku „ISF“ s názvem Identifikační číslo svěřenského fondu“.
 • 20. 3. 2018 – do bloku častých otázek a odpovědí k CEÚ pro oprávněné žadatele přidán do oddílu B nový bod 9
 • 2. 3. 2018 – na základě vyskytujících se nesprávných postupů při vykázání fyzické osoby – podnikatele je doplněno upřesnění - viz. stránka častých dotazů a odpovědí k CEÚ, konkrétně v oddíle D, bod 5
 • 31. 1. 2018 – uveřejněn blok častých otázek a odpovědí k CEÚ pro oprávněné žadatele
 • 11. 1. 2018 – na základě opakujících se nesprávných postupů pro zadání žádostí o poskytnutí údajů z CEÚ bylo doplněno upřesnění do části Informace pro oprávněné žadatele - Česká národní banka
 • 11. 1. 2018 – byl zveřejněn nový certifikát ČNB (crt, 2 kB) pro šifrování prvotního plnění a kontrolního plnění, původnímu certifikátu 25. 1. 2018 vyprší platnost a proto byl nahrazen novým. Certifikát poskytuje ČNB i v PEM (pem, 2 kB) tvaru.
 • 12. 12. 2017 – datovou schránkou bylo oprávněným žadatelům odesláno a zároveň na webových stránkách ČNB zveřejněno Oznámení České národní banky podle § 19 odst. 4 zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, k zahájení přijímání oznámení identifikátorů datových schránek (pdf, 193 kB)
 • 20. 11. 2017 – doplnění odpovědi na otázku vykazování cizinců bez přiděleného rodného čísla - viz stránka častých dotazů a odpovědí k CEÚ, konkrétně v oddíle D, nový bod 6.
 • 27. 9. 2017 – byl upraven Popis XML souboru pro žádosti a odpovědi ve formě XSD (xds, 62 kB), došlo k upřesnění komentářů a k drobným změnám
 • 22. 9. 2017 – na základě opakujících se dotazů jsou upřesněny definice jednotlivých položek pro Jednorázové plnění - Česká národní banka, a to u čísla položky č. 23, 29 a 32, kdy pro případ, že země nepoužívá žádné podobné označení dané položky, uvede se N/A
 • 11. 9. 2017 – na základě opakujících se chyb je upřesněn výklad vykazování fyzické osoby – občana a fyzické osoby – podnikatele, na stránkách častých dotazů a odpovědí k CEÚ, konkrétně v oddíle D, nový bod 5
 • 8. 9. 2017 – na základě opakujících se dotazů z řad úvěrových institucí je upřesněn výklad definice datování výkazu denních změn na stránkách častých dotazů a odpovědí k CEÚ, konkrétně v oddíle C, nový bod 13
 • 11. 8. 2017 – byl upraven číselník oznamovatelů – ústředních orgánů, kteří požaduji registraci nebo aktualizaci datových schránek pro CEÚ
 • 27. 7. 2017 – v reakci na další dotazy ze stran úvěrových institucí byly rozšířeny některé odpovědi na stránkách častých dotazů a odpovědí pro CEÚ, konkrétně v oddíle A – Výklad k definici účtu, bod 1, v oddíle E – Dotazy ke specifickým účtům, bod 34 a 5, dále také nový bod 8 a v oddíle F – Dotazy k reportingu osob, bod 4
 • 27. 7. 2017 – uveřejněny informace pro registrace datových schránekoprávněných žadatelů
 • 19. 7. 2017 – na adrese https://ceu.cnb.cz/ mohou zaregistrované úvěrové instituce v termínech dle stanoveného harmonogramu nahrávat skutečná reálná data dle § 19 odst. 2 zákona č. 300/2016 sb., o CEÚ.
 • 3. 7. 2017 – uveřejněny informace pro oprávněné žadatele
 • 1. 6. 2017 – na úřední desce ČNB je vyvěšeno Oznámení České národní banky podle § 19 odst. 1 zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, k zahájení zápisu údajů do centrální evidence účtů (pdf, 251 kB)
 • 10. 5. 2017 – na základě dohody s MF a ČBA nebude povinný čas aktivity. V položce „Datum a čas aktivity“ lze v údaji o čase uvést nuly, tj. 00:00:00. V reportu jednorázového předání aktuálně platných údajů do CEÚ ani v reportech denních změn na pořadí záznamů nezáleží. V souladu s výše uvedeným jsou také aktualizovány odpovědi viz Centrální evidence účtů – Informace pro úvěrové instituce (otázky a odpovědi) - Česká národní banka.
 • 2. 5. 2017 – na adrese https://ceutest.cnb.cz/ je zprovozněno testovací prostředí pro nahrávání prvotního plnění. Úvěrové instituce, které zaslaly datovou schránkou čísla certifikátů mohou začít nahrávat testovací data
 • 2. 5. 2017 – v návaznosti na výklad MF k definici účtu došlo ke korekci odpovědi v Centrální evidence účtů – Informace pro úvěrové instituce (otázky a odpovědi) - Česká národní banka, kdy byla odstraněna u dotazu č. E5 poslední věta čtvrté odrážky, a to „Naopak vnitřní účet banky, na němž banka pouze pro své potřeby eviduje splácení úvěru klientem, tyto znaky nenaplní.“
 • 10. 4. 2017 – provedena úprava ve výkazu CEUSIFE10 „Denní přehled změn v účtech vedených úvěrovou institucí“ – akronym CEU (ČNB) 10-99: došlo ke změně datového typu informačního prvku CEU0003 a CEU0013 (rodná čísla) z NUMBER na VARCHAR a zároveň došlo k úpravě elementárního datového typu u datového typu RC, opět z NUMBER na VARCHAR – více viz Metodické informace k výkazu CEUSIFE10 v SDNS
 • 31. 3. 2017 – uveřejněny informace k výkladu Ministerstva financí k definici účtu
 • 14. 3. 2017 – uveřejněny informace k jednorázovému předání aktuálně platných údajů do CEU