CEU – soubor CSV pro registraci datových schránek

Popis způsobu předávání souborů

Soubor se seznamem oprávněných datových schránek, ve formátu CSV, zasílají osoby podle § 7 odst. 3 zákona o centrální evidenci účtů do standardní datové schránky České národní banky – 8tgaiej.
Datová zpráva obsahující soubor se označí v poli Předmět textem „Oznámení datových schránek pro CEÚ“, v poli Zmocnění se uvede odkaz na § 7 odst. 3 zákona, tj. číslo zákona „ 300“, včetně roku „2016“, § „7“ a odstavec „3“. V poli K rukám se uvede text „Centrální evidence účtů“.

Popis souboru pro oznámení datových schránek – formát CSV souborů

  • kódová stránka CSV souboru je WINDOWS – 1250,
  • řádky jsou oddělené dvěma znaky CR chr(13) a LF chr(10),
  • v CSV souboru nebudou v prvním řádku hlavičky souborů,
  • sloupce musí být oddělené středníkem (; ascii 59) a sloupců musí být požadovaný počet,
  • hodnota nesmí obsahovat speciální a řídící znaky ascii 0 až 31 (hex 00 až 1F),
  • jmenná konvence souboru je AA_YYYYMMDD_NN.txt, kde AA je kód oznamovatele dle číselníku, YYYYMMDD je datum odeslání souboru ve formátu rok, měsíc, den a NN je pořadové číslo souboru v rámci dne. Např. 20_20180131_01.txt. Přípona souboru je .txt, protože systém datových schránek odmítá soubory s příponou .csv,
  • příklad věty:
    20;a1bcd5e;10

Přehled jednotlivých položek souboru CSV pro oznámení datových schránek a jejich formáty

Položka Číslo položky (sloupce) Datový typ Povinná Definice
Oznamovatel 1 dvoumístný numerický kód z číselníku Ano Uvede se označení ústředního orgánu, který požaduje registraci nebo aktualizaci datové schránky pro CEÚ uvedením příslušného kódu dle číselníku oznamovatele.
Identifikátor datové schránky 2 max. 7 alfanumerických znaků Ano Identifikátor datové schránky přidělený systémem datových schránek.
Typ aktivity 3 dvoumístný numerický kód z číselníku Ano Pomocí kódu se specifikuje, co je požadováno, tj. zda zařazení nové DS nebo zrušení evidované DS. V případě, že dojde ke změně identifikátoru datové schránky dané instituce, původní datová schránka se zruší a zavede se datová schránka nová.

 

Použité číselníky

Oznamovatel

Kód Název oznamovatele
10 Soud – Ministerstvo spravedlnosti
20 Státní zastupitelství – Nejvyšší státní zastupitelství
30 Orgán uvedený v §6 odst.1 písm. b) – Ministerstvo financí
31 Ministerstvo financí, spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
40 Bezpečnostní informační služba – Ministerstvo vnitra
50 Úřad pro zahraniční styky a informace – Ministerstvo vnitra
60 Vojenské zpravodajství – Ministerstvo obrany
70 Orgán finanční správy – Generální finanční ředitelství
80 Orgán celní správy – Generální ředitelství cel
90 Orgán pro vyhledávání majetku z trestné činnosti – Policejní prezidium České republiky

Typ aktivity

Kód Funkce Popis
10 Nová registrace Oznámení o zařazení nové datové schránky
20 Zrušení registrace Oznámení požadavku na vyřazení datové schránky ze seznamu