Jednorázové plnění

Popis způsobu předávání souborů

Data do CEU v rámci jednorázového plnění budou předávány soubory CSV. Soubory bude možné předat na USB disku nebo nahrávat na adrese https://ceu.cnb.cz/ po předcházející registraci.

Každé předání bude obsahovat průvodku a jednotlivé datové soubory.

Popis souboru jednorázového plnění – formát CSV souborů

 • Kódová stránka CSV souboru je WINDOWS - 1250,
 • data lze nahrávat na adrese https://ceu.cnb.cz/ nebo předat na USB disku v jednom nebo více souborech,
 • jeden soubor může být maximálně veliký 100MB po zazipování. Soubor CSV bude rozdělen do požadované velikosti před zazipováním, k zazipování každého souboru se použije Gzip. V případě, že by pro vykazující osobu bylo technicky náročné použití programu Gzip, lze dohodnout předem použití jiného programu pro zipování,
 • každý zazipovaný soubor bude elektronicky podepsán podle standardu PKCS#7. Dále bude zašifrován pomocí certifikátu ČNB IS CEU.crt (crt, 2 kB),
 • certifikát ČNB pro šifrování v PEM tvaru (pem, 2 kB)
 • soubor CSV se nejprve zazipuje pomocí programu Gzip, potom podepíše a zašifruje,
 • algoritmy použité pro elektronický podpis a šifrování musí odpovídat příloze č. 3 vyhlášky č. 316/2014 Sb. (vyhláška o kybernetické bezpečnosti),
 • jmenná konvence souboru bude AAAAAAAA_X_Y.csv.gz.p7s.enc, kde AAAAAAAA je kód banky nebo IČO (IČO pouze v případě, že kód banky neexistuje pro danou vykazující osobu). V případě použití IČO se uvádí kompletní 8-místná identifikace včetně úvodních nul, v případě použití kódu banky se uvádí kompletní 4-místná číselná identifikace včetně úvodních nul (např.0710). X je pořadové číslo souboru, Y je celkový počet datových souborů,
 • řádky jsou oddělené dvěma znaky CR chr(13) a LF chr(10),
 • v CSV souboru nebudou v prvním řádku hlavičky souborů,
 • sloupce musí být oddělené středníkem (; ascii 59) a sloupců musí být požadovaný počet,
 • hodnota nesmí obsahovat speciální a řídící znaky ascii 0 až 31 (hex 00 až 1F),
 • hodnota na daném řádku a sloupci může, ale nemusí, být uzavřena do uvozovek (" ascii 34), hodnota musí být uzavřena do uvozovek pokud:
  1. hodnota v příslušném sloupci obsahuje středník (; ascii 59), například:
   1;123;Jan;Novák;"název firmy Moje;firma"
  2. hodnota obsahuje uvozovky (" ascii 34), v tomto případě musí být uvozovky v položce zdvojeny, například:
   1;123;Jan;Novák;"název firmy ""Moje firma"""
   2;456;Jana;Nováková;"název firmy ""Moje"" firma"

Průvodka k CSV souborům jednorázového plnění

 • K souborům bude existovat průvodka, kde budou uvedeny požadované informace o CSV souborech, seznam souborů a počet vět v daném souboru,
 • průvodka bude ve formátu CSV, stejná struktura jako soubor CSV prvotního plnění, bude mít dva sloupce, název souboru a počet vět v souboru, řádků v souboru CSV průvodky bude tolik, kolik bude předáno CSV souborů prvotního plnění, například:
  • "0710_1_3.csv.gz.p7s.enc";"1000"
  • "0710_2_3.csv.gz.p7s.enc";"1000"
  • "0710_3_3.csv.gz.p7s.enc";"555"
 • počet řádků v souboru musí odpovídat počtu zasílaných souborů, tj. hodnotě Y uvedené v názvu předkládaných souborů, soubory jsou číslovány od 1 vzestupně souvislou řadou. Soubory jsou vždy předávány všechny, tzn. pokud v nepřijatém hlášení byla chyba v jednom souboru, je třeba v následujícím hlášení poslat znovu všechny soubory,
 • jmenná konvence souboru bude AAAAAAAA_pruvodka.csv.gz.p7s.enc, kde AAAAAAAA je kód banky nebo IČO (IČO pouze v případě, že kód banky neexistuje pro danou vykazující osobu). V případě použití IČO se uvádí kompletní 8-místná identifikace včetně úvodních nul, v případě použití kódu banky se uvádí kompletní 4-místná číselná identifikace včetně úvodních nul (např. 0710),
 • soubor s průvodkou bude zazipován, podepsán a zašifrován stejně jako CSV soubor prvotního plnění, například: 0710_pruvodka.csv.gz.p7s.enc.

Popis dat a jednotlivých sloupců souboru CSV jednorázového plnění

V rámci jednorázového plnění předloží vykazující osoby přehled všech majitelů a disponentů s aktivními účty k aktuálnímu datu, tj. k datu, kdy budou podávat tento seznam s tím, že následně budou předkládat denní výkaz k aktualizaci databáze. Bude se vždy jednat o přehled aktuální k datu předání souborů prvotního plnění, tj. v případě, že v důsledku oprav budou tyto soubory předkládány opakovaně, budou nově předloženy k datu tohoto nového prvotního plnění. Definitivní datum bude stanoveno individuálně dohodou mezi vykazující osobou a ČNB po dokončení kontroly předkládaných dat.

Jednotlivý záznam obsahuje informaci vždy jen o jednom vztahu, tj. například, pokud existuje účet se dvěma majiteli a 10 disponenty, bude tato skutečnost vykázána 12 záznamy k jednomu účtu. Vždy se vykazuje aktuální stav, vztahy k účtu, které již byly ukončeny, se nezasílají.

Z věcného hlediska odpovídají jednotlivé položky prvotního plnění výkazu (CEU (ČNB) 10-99, CEUSIFE10 – Denní přehled změn v účtech vedených úvěrovou institucí), který bude následně denně předkládán po prvotním naplnění k denní aktualizaci databáze. Metodický popis jednotlivých polí je uveden níže a současně bude k dispozici i standardním způsobem prostřednictvím aplikací používaných v rámci MtS-ISL-SUD-SDNS prostřednictvím metodických informací zveřejněných k výkazu CEUSIFE10 (tento výkaz obsahuje více položek zajišťujících správnou aktualizaci, tj. hlavně vyznačení druhu, data a času aktivity s účtem. Věcné položky jsou naprosto shodné).

Vykazující osoby předkládají v rámci prvotního plnění informace o všech účtech vedených pro klienty, tj. pro fyzické a právnické osoby a svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, pro které jsou peněžní prostředky na takovém účtu vedeny, vč. osob, které mohou prostředky na těchto účtech disponovat. Zahrnují se i účty vedené pro jiné úvěrové instituce. Účtem se rozumí účet zřízený v České republice na základě smlouvy o účtu podle § 2662 občanského zákoníku nebo smlouvy o jednorázovém vkladu podle § 2680 občanského zákoníku a obdobné účty, včetně účtů zřízených podle dřívějších právních předpisů nebo podle zahraničního práva. Patří sem veškeré účty, které umožňují vložení hotovosti na účet nebo výběr hotovosti z účtu nebo provádět převody peněžních prostředků z účtu na účet. Mezi obdobné účty se zařadí ty, které splňují dva základní znaky odvozené z ustanovení občanského zákoníku, tj. jde o smluvní vztah mezi dvěma osobami a smlouva se týká peněžních prostředků v hotovostní, elektricko-peněžní nebo bezhotovostní formě. Nepatří sem ty účty, na kterých nejsou vedeny peněžní prostředky klienta, tj. např. účty uschovaných cenných papírů, účty bezpečnostních schránek apod. Nepatří sem také vnitřní účty banky sloužící pouze pro jejich provozní účely. Naopak účty, které úvěrová instituce vede pro jinou úvěrovou instituci v postavení svého klienta (korespondenční, nostro, vostro nebo loro účet), se zahrnují.

Identifikační údaje se vyplňují podle typu osoby (viz sl. 7 – Typ osoby), a to v případě:

 1. fyzické osoby - občana jméno (sl. 8), příjmení (sl. 9), rodné číslo, pokud existuje (sl. 10), datum narození (sl. 11) a údaje týkající se adresy bydliště (sl. 22 až 27) a adresy pro doručování, pokud je k dispozici (sl. 28 až 33),
 2. v případě fyzické osoby - podnikatele identifikační kód subjektu (sl. 12), typ identifikačního kódu subjektu (sl. 13), název (sl. 14) a údaje o adrese bydliště/sídla (sl. 22 až 27)
 3. v případě právnické osoby identifikační kód subjektu (sl. 12), typ identifikačního kódu subjektu (sl. 13), název (sl. 14) a údaje o adrese bydliště/sídla (sl. 22 až 27)
 4. v případě svěřenského fondu nebo jiného uskupení bez právní osobnosti identifikační kód subjektu (sl. 12), pokud existuje, typ identifikačního kódu subjektu (sl. 13), název (sl. 14) a údaje o správci svěřenského fondu, tj. v případě fyzické osoby – občana v rozsahu podle bodu a) a v případě právnické osoby podle bodu c), přičemž se místo polí ve sloupcích 8 až 14 použijí sloupce 15 až 21. Pokud bude mít svěřenský fond více správců s právem majitele nebo disponenta k účtu, vykazuje se každý takový správce na samostatném řádku. Správce se pro účely CEÚ považuje za majitele účtu.

Přehled jednotlivých položek prvotního plnění a jejich formáty

Položka Číslo položky Datový typ Definice
Jednoznačná identifikace záznamu
1
Regulární výraz
R_RID_I1
Jednoznačná identifikace záznamu na 40 znaků. V rámci této identifikace je umožněna kombinace číslic 0-9, malých písmen a-z bez diakritiky a velkých písmen A-Z bez diakritiky. Z ostatních znaků je povoleno použít znaky '/' a '-'. Strukturu identifikace si volí každá vykazující osoba tak, aby splnila výše uvedené podmínky a aby byla identifikace jedinečná alespoň v rámci výkazu (dne).
Datum založení účtu
2
Datum ve tvaru: DD.MM.RRRR
Uvede se datum, od kdy daný účet vlastní aktuální majitel ve tvaru DD.MM.RRRR.
Předčíslí čísla účtu
3
6 numerických znaků
Vykazuje se první část identifikátoru účtu klienta (předčíslí čísla účtu) podle § 5 vyhlášky č. 169/2011, o stanovení pravidel pro tvorbu čísla účtu v platebním styku. Je nezbytné uvést právě 6 číselných znaků. Obsahuje-li znaků méně, doplní se do požadovaného počtu zleva nuly. V případě, že předčíslí neexistuje, uvede se „000000“.
Číslo účtu
4
10 numerických znaků
Vykazuje se druhá část identifikátoru účtu klienta (číslo účtu) podle § 5 vyhlášky č. 169/2011, o stanovení pravidel pro tvorbu čísla účtu v platebním styku. Je nezbytné uvést právě 10 číselných znaků. Obsahuje-li znaků méně, doplní se do požadovaného počtu zleva nuly. Neuvádí se kód banky podle Číselníku kódů platebního styku v České republice.
Druh účtu
5
Položka z číselníku
Vykazuje se příslušný kód číselníku BA0272 Druh účtu, který rozlišuje jednotlivé druhy účtů vykazované úvěrovou institucí (struktura číselníku je uvedena v příloze č. 1).
Typ vztahu k účtu
6
Položka z číselníku
Vykazuje se příslušný kód číselníku BA0270 Typ vztahu k účtu, který rozlišuje, zda se jedná o majitele účtu nebo disponenta, tj. osobu oprávněnou disponovat s peněžními prostředky na účtu (struktura číselníku je uvedena v příloze č. 1).
Typ osoby
7
Položka z číselníku
Vykazuje se příslušný kód číselníku BA0008 Typy a třídy sledovaných subjektů, který rozlišuje, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu nebo o svěřenský fond nebo jiné uskupení bez právní osobnosti (struktura číselníku je uvedena v příloze č. 1).
Jméno fyzické osoby
8
an90; max. 90 alfanumerických znaků
Uvedou se všechna jména fyzické osoby, pokud jsou vykazující osobě známa. Pokud má fyzická osoba více jmen, uvádějí se za sebou oddělena mezerou.
Příjmení fyzické osoby
9
an90; max. 90 alfanumerických znaků
Uvedou se všechna příjmení fyzické osoby, která jsou vykazující osobě známa. Pokud má fyzická osoba více příjmení, uvádějí se za sebou oddělena mezerou.
Rodné číslo fyzické osoby
10
Datový typ: RC – rodné číslo občana
Uvede se rodné číslo bez lomítka přidělované v České republice českým občanům a cizincům s trvalým pobytem v České republice.
Datum narození fyzické osoby
11
datum ve tvaru: DD.MM.RRRR
Uvede se datum narození fyzické osoby ve tvaru DD.MM.RRRR.
Identifikační kód subjektu
12
an30: max. 30 alfanumerických znaků
Vykazuje se identifikace právnické osoby a fyzické osoby podnikatele pomocí identifikačního kódu. Vyplňuje se i v případě svěřenského fondu nebo jiného uskupení bez právní osobnosti, pokud takový kód existuje s tím, že se současně vyplní údaje o jejich správci v odpovídajících polích výkazu.
V případě, že úvěrová instituce má k dispozici více identifikačních kódů k jednomu subjektu, uvede pouze jedno, a to v následujícím pořadí:
a) u tuzemských právnických osob a fyzických osob - podnikatelů se vždy použije IČ, které jim bylo přiděleno oprávněným orgánem v České republice (jedná se o osmimístný nevýznamový kód sloužící k jednoznačné identifikaci právnických nebo fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů přidělené na základě zákona o základních registrech),
b) LEI (Legal Entity Identifier),
c) u zahraničních osob a jejich organizačních složek se použije obdoba IČ, které jim bylo přiděleno oprávněným orgánem v zahraničí,
d) náhradní identifikační číslo (NID) přidělené oprávněným orgánem v České republice, které je veřejně dostupné,
e) daňové identifikační číslo (DIČ), přidělené příslušným správcem daně - použije se jako alternativa pro identifikaci svěřenského fondu,
f) interní kód úvěrové instituce, který musí být jedinečný a používán po celou dobu vykazování.
g) identifikační číslo svěřenského fondu (ISF)
Typ identifikačního kódu subjektu
13
Položka z číselníku
Uvede se hodnota podle číselníku BA0523 Typ identifikace osoby podle toho, jaký typ kódu byl použit ve sl. 12 (struktura číselníku je uvedena v příloze č. 1).
Název subjektu
14
an180; max. 180 alfanumerických znaků
Uvede se úplný název subjektu (právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele) vč. právní formy zapsaný v Obchodním rejstříku nebo v jiném registru vedeném na základě sektorových zákonů v případě tuzemských právnických osob nebo v případě zahraničních právnických osob v obdobných evidencích nebo registrech nebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby tak, jak je úvěrové instituci známo. 
V případě svěřenského nebo jiného právního uskupení bez právní osobnosti se uvádí jeho název a současně se vyplní údaje o jeho správci. Údaje o správci se u ostatních subjektů nevyplňují.
Identifikační kód správce svěřenského fondu
15
an30: max. 30 alfanumerických znaků
Shodná definice jako ve sl. 12 týkající se správce svěřenského fondu nebo jiného uskupení bez právní osobnosti. V případě ostatních subjektů se nevyplňuje.
Typ identifikačního kódu správce svěřenského fondu
16
Položka z číselníku
Shodná definice jako ve sl. 13 týkající se správce svěřenského fondu nebo jiného uskupení bez právní osobnosti. V případě ostatních subjektů se nevyplňuje.
Název správce svěřenského fondu
17
an180; max. 180 alfanumerických znaků
shodná definice jako ve sl. 14 týkající se správce svěřenského fondu nebo jiného uskupení bez právní osobnosti. V případě ostatních subjektů se nevyplňuje.
Jméno správce svěřenského fondu
18
an90; max. 90 alfanumerických znaků
Shodná definice jako ve sl. 8 týkající se správce svěřenského fondu nebo jiného právního uskupení bez právní osobnosti. V případě ostatních subjektů se nevyplňuje.
Příjmení správce svěřenského fondu
19
an90; max. 90 alfanumerických znaků
Shodná definice jako ve sl. 9 týkající se správce svěřenského fondu nebo jiného právního uskupení bez právní osobnosti. V případě ostatních subjektů se nevyplňuje.
Rodné číslo správce svěřenského fondu
20
Datový typ: RC - Rodné číslo občana
Shodná definice jako ve sl. 10 týkající se správce svěřenského fondu nebo jiného právního uskupení bez právní osobnosti. V případě ostatních subjektů se nevyplňuje.
Datum narození správce svěřenského fondu
21
datum ve tvaru: DD.MM.RRRR
Shodná definice jako ve sl. 11 týkající se správce svěřenského fondu nebo jiného právního uskupení bez právní osobnosti. V případě ostatních subjektů se nevyplňuje.
Adresa pobytu/sídla - ulice
22
an90; max. 90 alfanumerických znaků
Uvede se ulice adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby. V případě, že obec není členěna na ulice, položka se nevyplňuje.
Adresa pobytu/sídla – číslo popisné
23
an10; max. 10 alfanumerických znaků
Uvede se číslo popisné adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby. V případě, že země nepoužívá žádné podobné označení, uvede se „N/A“.
Adresa pobytu/sídla – číslo orientační
24
an10; max. 10 alfanumerických znaků
Uvede se číslo orientační adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby. V případě, že obec nepoužívá čísla orientační, položka se nevyplňuje.
Adresa pobytu/sídla - obec
25
an90; max. 90 alfanumerických znaků
Uvede se název obce adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby.
Adresa pobytu/sídla - PSČ
26
an10; max. 10 alfanumerických znaků
Uvede se poštovní směrovací číslo u tuzemských nebo obdobné číslo u zahraničních osob obce adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby. V případě, že země nepoužívá žádné podobné označení, uvede se „N/A“
Adresa pobytu/sídla - země
27
Položka z číselníku
Uvede se dvoumístný kód podle číselníku BA0025 Kódy zemí ISO, geografické a ekonomické rozdělení světa adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresa sídla právnické osoby.
Adresa FO pro doručování - ulice
28
an90; max. 90 alfanumerických znaků
Uvede se ulice adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa. V případě, že obec není členěna na ulice, položka se nevyplňuje.
Adresa FO pro doručování – číslo popisné
29
an10; max. 10 alfanumerických znaků
Uvede se číslo popisné adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa. V případě, že země nepoužívá žádné podobné označení, uvede se „N/A“.
Adresa FO pro doručování – číslo orientační
30
an10; max. 10 alfanumerických znaků
Uvede se číslo orientační adresy fyzické osoby pro doručování, pokud existuje a pokud je vykazující osobě známa adresa pro doručování.
Adresa FO pro doručování - obec
31
an90; max. 90 alfanumerických znaků
Uvede se název obce adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa.
Adresa FO pro doručování - PSČ
32
an10; max. 10 alfanumerických znaků
Uvede se poštovní směrovací číslo u tuzemských nebo obdobné číslo u zahraničních osob obce adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa. V případě, že země nepoužívá žádné podobné označení, uvede se „N/A“.
Adresa FO pro doručování - země
33
 
Položka z číselníku
Uvede se dvoumístný kód podle číselníku BA0025 Kódy zemí ISO, geografické a ekonomické rozdělení světa adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa.

Povinné jsou údaje s číslem položky 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 23, 25, 26, 27, ostatní pak dle typu osoby.

Příloha č. 1 – Použité číselníky

BA0270 – Typ vztahu k účtu
Určení vztahu osoby k účtu vedenému vykazující osobou, tj. zda jde o vztah majitele nebo disponenta, tj. osoby oprávněné nakládat s prostředky na účtu.

Položky:
M – majitel
D – disponent (osoba oprávněná nakládat s účtem)

BA0008Typy a třídy sledovaných subjektů
Určení typu osob, které mají vztah k vykazovanému účtu, tj. majitele nebo disponenta.

Položky:
430 – Právnická osoba
440 – Fyzická osoba
470 – Podnikající fyzická osoba
954 – Svěřenský fond
958 – Jiná osoba bez právní osobnosti

BA0523Typ identifikace osoby
Určení typu identifikačního kódu, který byl použit k identifikaci vykazovaného subjektu.

Položky:
IC – IČO
LEI – Legal Entity Identifier
ZIC – Zahraniční IČO
NID – Náhradní identifikace
IID – Interní identifikace
DIC – Daňové identifikační číslo
ISF – Identifikační číslo svěřenského fondu

BA0272Druh účtu
Specifikace typu účtu, který banka vede pro klienta z hlediska jeho obsahu.

Položky:
10 Běžný účet
Zahrnují se všechny typy účtů, které umožňují zejména hotovostní a bezhotovostní platební styk, tj. účty, na kterých klient může aktivně provádět finanční transakce prostřednictvím vkladů, výběrů a převodních příkazů.

20 Vkladový/spořící účet
Zahrnují se všechny typy účtů, jejichž hlavním účelem je shromažďování finančních prostředků klienta bez ohledu na to, zda výběr finančních prostředků je vázán na výpovědní lhůtu nebo další podmínky. Zahrnují se i vklady na základě smlouvy o jednorázovém vkladu. Patří sem vklady potvrzované vkladní knížkou i vkladními listy. Tyto vklady zpravidla neumožňují provádění platebního styku.

30 Úvěrový účet
Zahrnují se všechny typy účtů, na kterých banka eviduje stav poskytnutého úvěru klientovi. Patří sem např. i účty ke kontokorentním úvěrům, hypotéčním úvěrům, úvěrům ke kreditním kartám apod.

40 Majetkový účet
Zahrnují se všechny typy účtů, na kterých vykazující osoba eviduje finanční prostředky jako zákaznický majetek ve smyslu § 2 písm. h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

90 Ostatní účty
Zahrnují se všechny ostatní účty jinde neuvedené.