Termínované vklady - základní informace

Termínované vklady

Na základě požadavku Ministerstva financí zajišťuje ČNB pro klienty státní pokladny, kterým ČNB vede účet/účty podle ustanovení § 3 písm. h) bodů 11 až 14 a 16 až 18 zákona o rozpočtových pravidlech, možnost zřizovat termínované vklady. K těmto vkladům poskytuje Ministerstvo financí dle ustanovení § 33 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech zvýšené peněžní plnění nahrazující úrok (dále jen „PPNÚ“).

Sazbu PPNÚ stanoví Ministerstvo financí na své webové stránce.

Termínované vklady jsou pouze v CZK. Zřizují se na období 3, 6, 9 nebo 12 měsíců. Minimální ani maximální výše vkladu není stanovena. Vklad nelze v průběhu jeho trvání navyšovat ani snižovat.

Termínované vklady se vedou na samostatném účtu pro termínované vklady (viz níže).

Termínovaný vklad zřizuje ČNB na základě příkazu klienta v den určený na příkazu. Peněžní prostředky se převádějí z běžného účtu klienta na účet pro termínované vklady.

V den splatnosti převádí ČNB termínovaný vklad zpět na běžný účet klienta a klientovi je vyplaceno PPNÚ. PPNÚ se vypočte podle sazby, která byla platná v den zřízení vkladu.

Předčasné ukončení termínovaného vkladu je umožněno za podmínek uvedených ve smlouvě o účtu pro termínované vklady a na webu MF (bez poskytnutí PPNÚ).

Účet pro termínované vklady

Termínované vklady se vedou na samostatném účtu pro termínované vklady. Číslo účtu má vždy předčíslí 588. Uzavření smlouvy o účtu pro termínované vklady (viz Smlouva o účtu pro termínované vklady) dohodne klient se správcem svých účtů (viz Kontakty).

Každý klient má obvykle jeden účet pro termínované vklady. Na účtu pro termínované vklady může být zároveň vedeno více termínovaných vkladů. V případě potřeby může mít klient i více účtů pro termínované vklady.

Účet pro termínované vklady je blokován proti kreditním transakcím. Připsat peněžní prostředky na účet pro termínované vklady lze pouze na základě příkazu klienta ke zřízení termínovaného vkladu.

Poplatky za vedení účtu pro termínované vklady a za transakce na účtu pro termínované vklady jsou odepisovány z běžného účtu klienta. Zpoplatněna je transakce zřízení termínovaného vkladu a transakce předčasného výběru termínovaného vkladu. Transakce ukončení termínovaného vkladu v řádném termínu a transakce PPNÚ nejsou zpoplatněny.

Poplatky za vedení účtu pro termínované vklady a za transakce na účtu pro termínované vklady vedeném klientům podle § 3 písm. h) bodů 17 a 18 jsou výdajem státního rozpočtu.

Výpisy z účtu pro termínované vklady jsou denní – při pohybu na účtu. Ve smlouvě o účtu pro termínované vklady lze sjednat buď zpřístupnění výpisu v ABO-K internetové bankovnictví, nebo jiný způsob předávání výpisů, který klient stanoví v tiskopisu Žádost o předávání výpisů z účtu.