Termínované vklady - základní informace

Termínované vklady

Na základě požadavku Ministerstva financí zajišťuje ČNB pro klienty státní pokladny, kterým ČNB vede účet/účty podle zákona o rozpočtových pravidlech (územním samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí; veřejným výzkumným institucím; veřejným vysokým školám; právnickým osobám, které mají souhlas k vedení účtu od ministerstva financí; Exportní garanční a pojišťovací společnosti a.s.; České exportní bance a.s.; státním podnikům), možnost zřizovat termínované vklady. K těmto vkladům poskytuje Ministerstvo financí dle ustanovení § 33 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech peněžní plnění nahrazující úrok (dále jen „PPNÚ“).

Sazbu PPNÚ (externí odkaz) stanoví Ministerstvo financí na své webové stránce.

Termínované vklady jsou zřizovány v CZK nebo v EUR. Termínované vklady v CZK a v EUR se zřizují na období v měsících (3, 6, 9 nebo 12 měsíců), termínované vklady v CZK také v letech (2, 3, 4 nebo 5 let). Minimální ani maximální výše vkladu není stanovena. Vklad nelze v průběhu jeho trvání navyšovat ani snižovat.

Termínované vklady se vedou na samostatném účtu pro termínované vklady (viz níže).

Termínovaný vklad zřizuje ČNB na základě příkazu klienta v den určený na příkazu. Peněžní prostředky se převádějí z běžného účtu klienta na účet pro termínované vklady.

V den splatnosti převádí ČNB termínovaný vklad zpět na běžný účet klienta a klientovi je vyplaceno PPNÚ. PPNÚ se vypočte podle sazby, která byla platná v den zřízení vkladu.

Předčasné ukončení termínovaného vkladu je umožněno za podmínek uvedených ve smlouvě o účtu pro termínované vklady a na webu MF.

Účet pro termínované vklady

Termínované vklady se vedou na samostatném účtu pro termínované vklady.  Uzavření smlouvy o účtu pro termínované vklady (viz Smlouva o účtu pro termínované vklady (pdf, 208 kB)) dohodne klient se správcem svých účtů (viz Kontakty). Smlouva o účtu je uzavírána v Provozních útvarech nebo korespondenčně. Návrh na uzavření Smlouvy o účtu ČNB zasílá Klientovi do datové schránky Klienta nebo na dohodnutou e-mailovou adresu, přijetí nabídky Klient zasílá ČNB na Korespondenční adresu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (případně kurýrní nebo obdobné služby).

Každý klient má obvykle jeden účet pro termínované vklady. Na účtu pro termínované vklady může být zároveň vedeno více termínovaných vkladů ve stejné měně. V případě potřeby může mít klient i více účtů pro termínované vklady.

Účet pro termínované vklady je blokován proti kreditním transakcím. Připsat peněžní prostředky na účet pro termínované vklady lze pouze na základě příkazu klienta ke zřízení termínovaného vkladu.

Poplatky za vedení účtu pro termínované vklady a za transakce na účtu pro termínované vklady jsou odepisovány z běžného účtu klienta. Zpoplatněna je transakce zřízení termínovaného vkladu a transakce předčasného výběru termínovaného vkladu. Transakce ukončení termínovaného vkladu v řádném termínu a transakce PPNÚ nejsou zpoplatněny.

Poplatky za vedení účtu pro termínované vklady a za transakce na účtu pro termínované vklady vedeném Exportní garanční a pojišťovací společnosti a.s., České exportní bance a.s. jsou výdajem státního rozpočtu.

Výpisy z účtu pro termínované vklady jsou denní – při pohybu na účtu. Ve smlouvě o účtu pro termínované vklady lze sjednat buď zpřístupnění výpisu v ABO-K internetové bankovnictví, nebo jiný způsob předávání výpisů, který klient stanoví v tiskopisu Žádost o předávání výpisů z účtu.