Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 2. 5. 2023 následující informace týkající se emisí bankovek s přítiskem a odběru numizmatického materiálu:

Jak je zřejmé prakticky ze všech sběratelských zdrojů, bankovky 1 000 Kč s přítiskem jsou předmětem čilého obchodování - prodeje, koupě i výměn. Získání větších souborů těchto bankovek, vyměňovaných v únoru 2023 v územních pracovištích ČNB po pěti kusech, tak není příliš obtížným ani zdlouhavým procesem.

Bankovky a mince s označením specimen, vzor, neplatné (příp. dříve i vzorek, cancelled, S, 3mm) apod., s barevnými přetisky nebo perforacemi, jsou vzory, které se připravuji jednorázově nebo opakovaně podle potřeby v různých množstvích (až tisíců kusů). Používají se zejména k výměně vzorů peněz mezi emisními institucemi a dalšími subjekty, jako technické testovací vzorky a propagační předměty. Pro ČNB a úvěrové instituce (obchodní banky) je podstatné, že jsou bez peněžní hodnoty, tj. nelze je vyměnit za nominální hodnotu (viz zde).

Bankovky a mince s označením specimen se v návaznosti na své rozličné použití občas dostávají i do sběratelských kruhů, obchodování s nimi nemůže ČNB ovlivnit. Současně upozorňujeme, že mnoho prodejců používá jako ilustrační obrázky k prodávaným předmětům bez souhlasu ČNB její snímky (zejména právě vzory specimen z webových stránek), reálně nabízené zboží pak k překvapení kupujících neodpovídá inzerované podobě. Také upozorňujeme na možnost padělání přetisků a perforací, jejichž odlišení je obtížné.

S ohledem na situaci na sběratelském trhu ČNB v závěru roku 2022 vypověděla všechny smlouvy se smluvními partnery na prodej sběratelského materiálu. Vytvořené nové obchodní podmínky a nové rámcové smlouvy byly dva týdny zveřejněny, a to za účelem podnětů od zájemců o nové smluvní partnerství. Podněty byly zpracovány a obchodní podmínky a rámcové smlouvy jsou již zveřejněny. Od 24. 4. 2023 je možné sdělovat ČNB zájem o uzavření nových smluv na prodej sběratelského materiálu od roku 2024 (viz zde).

Kalkulace prodejní ceny se skládá z:

 1. pevné částky, stanovené pro jednotlivé hodnoty a příp. i motivy mincí nebo bankovek, kterou tvoří zejména náklady prodávajícího na přípravu, vydání a další správu mincí nebo bankovek, vyjma ceny drahých kovů obsažených v minci;
 2. proměnné částky, kterou tvoří cena drahých kovů obsažených v minci, stanovená jako průměr světové tržní ceny těchto kovů za 20 pracovních dnů před stanovením prodejní ceny;
 3. navýšení vyplývajícího z uplatnění koeficientu.

Principy stanovení prodejní ceny mincí a bankovek pro smluvní partnery byly a budou ve smlouvě uvedeny, ceny ČNB také zveřejňuje a bude dále zveřejňovat na svých internetových stránkách (viz zde).

Požadavek na maximální přirážku je přípustný a situace na numismatickém trhu tuto úpravu vyžaduje. Naopak nepovažujeme za akceptovatelné, aby smluvní partneři v návaznosti na snižování (krácení) objednaného množství ČNB rušili objednávky a rezervace svým dlouhodobým klientům a současně tento sběratelský materiál prodávali za násobné ceny na aukčních portálech.

Počet smluvních partnerů nelze administrativně omezit, a to ani více subjektů se stejným nebo blízkým vlastníkem.

Procentuální snížení (krácení) smluvních objednávek v převisu nabídky je pro všechny smluvní partnery shodné. Poměrná míra krácení je smluvním partnerům oznamována po uzavření každého objednávkového období a na poslední období byla i zveřejněna (viz zde).

Sady mince a medaile Pocta Luboši Charvátovi si každý smluvní partner mohl objednat až 6 kusů. Pokud si je objednal, tak je po emisi mince Tatra 603 v červnu 2023 také obdrží. Sadu neobdrží pouze ti smluvní partneři, kteří si ji vůbec neobjednali.

ČNB poskytla dne 4. 5. 2023 na základě žádosti anonymizované rozhodnutí České národní banky č.j. 2014/2609/570 ze dne 13. března 2014.

ČNB poskytla dne 9. 5. 2023 následující informace (informace byly doplněny dne 11. 5. 2023):

ČNB sděluje, že svá sankční a jiná rozhodnutí uveřejňuje, pokud jí takové zveřejnění ukládají jednotlivé sektorové zákony. Podle § 236 odst. 3 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o platebním styku“) ČNB bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o správním trestu na svých internetových stránkách (viz zde).

Rozhodnutí, ve kterých ČNB shledala porušení dle ust. § 234 odst. 1 písm. a) zákona o platebním styku v letech 2021 - 2023, jsou k dnešnímu dni, tj. k 9. 5. 2023 celkem čtyři. Všechna jsou dostupná na internetových stránkách ČNB:

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/prilohy/S-Sp-2021_00085_CNB_573.pdf
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/prilohy/S-Sp-2022_00353_CNB_573.pdf
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/prilohy/S-Sp-2022_00007_CNB_573.pdf
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/prilohy/S-Sp-2020_00391_CNB_573.pdf

ČNB poskytla dne 16. 5. 2023 anonymizovanou kopii zprávy pro guvernéra ze dne 25. 1. 2023, ze které je patrný odsouhlasený výsledek přešetření vyřízení stížností žadatelky o informace.

ČNB poskytla dne 17. 5. 2023 anonymizovanou odpověď na kvalifikovaný dotaz týkající se nabízení investic podle § 294 zákona o investičních společnostech a fondech.

ČNB poskytla dne 23. 5. 2023 následující informace týkající se emisí bankovek s přítiskem a odběru numizmatického materiálu:

Vzory bankovek a mincí se připravují různými technikami jednorázově nebo i opakovaně vždy podle potřeby, a to v  různém množství (může se jednat o nižší stovky až vyšší tisíce, výjimečně desítky tisíců kusů). Evidenci vyrobených bankovek a mincí má ČNB k dispozici. ČNB také disponuje vzory bankovek a mincí, které si sama vyrábí nebo dává vyrábět. Vzory bankovek a mincí nejsou určeny pro numismatické účely, nejsou předmětem prodeje a od ČNB je nelze koupit. Používají se zejména k výměně vzorů peněz mezi emisními institucemi a dalšími subjekty, jako technické testovací vzorky a propagační předměty. Nejsou tudíž předmětem prodeje, nelze je proto od ČNB koupit jako sběratelský materiál.

Regulace ceny není v rozporu s žádným právním předpisem.

Seznam smluvních partnerů pro rok 2023 naleznete v xlsx souboru na webové stránce ČNB (zde), seznam smluvních partnerů od roku 2024 bude postupně vytvářen a doplňován v obdobném souboru na webové stránce ČNB (zde). Počty smluvních objednávek jednotlivých smluvních partnerů nelze zveřejnit, jedná se o obchodní tajemství. Zveřejnit lze jen míru krácení, na druhou část roku 2023 byla zveřejněna na webové stránce ČNB (zde).

Omezit smluvní partnery nelze. Takové jednání by bylo možné považovat za diskriminační.

Jiný subjekt je jiným smluvním partnerem, nastavená pravidla tedy neobchází. Ke správnému pochopení principu krácení doporučujeme pročtení rámcové smlouvy, která se v současné době uzavírá na rok 2024 (na rok 2023 již ČNB smlouvy neuzavírá).

Sadu „Pocta Luboši Charvátovi“ si mohl objednat každý smluvní partner v množství do 6 kusů. Tomu, kdo si (v rozporu s nabídkou) objednal více kusů, bylo množství automaticky zkráceno na maximální počet 6 kusů, které po emisi obdrží. (ten, kdo si objednal 1- 6 kusů, obdrží objednané množství). Sadu neobdrží pouze ti smluvní partneři, kteří si ji vůbec neobjednali.

I přes totožného majitele/jednatele/akcionáře apod. se jedná o jiné subjekty, nedochází tedy k obcházení podmínek a zvýhodňování smluvních partnerů.

ČNB žádný subjekt nezvýhodňuje.

ČNB poskytla dne 26. 5. 2023 informaci, že na internetových stránkách ČNB lze nalézt seznam emitentů CP přijatých k obchodování na regulovaném trhu. V tomto seznamu lze žadatelem požadované informace vyhledat:

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB31.STAT_VZNIK_ZANIK_SVR?p_lang=cz. (do formuláře se zadá časové období, ze kterého má být požadovaná informace. Poté se objeví „Celkový přehled počtu vzniklých a zaniklých subjektů ve zvoleném časovém období“. Po rozkliknutí počtu vzniklých/zaniklých subjektů se objeví „Seznam subjektů v sestavě“  (Emitenti CP přijatých  k obchodování na regulovaném trhu). U každého emitenta ze seznamu je pak po rozkliknutí uvedeno, zda se jedná o investiční fond (kolonka „Další role subjektu“), od kdy byl přijat k obchodování na regulovaném trhu („Datum oprávnění k činnosti“), případně kdy bylo obchodování ukončeno („datum zániku oprávnění k činnosti“). Podrobné informace ohledně investičního fondu (datum vzniku investičního fondu) lze nalézt po rozkliknutí kolonky „Investiční fond s právní působností.“

ČNB poskytla dne 30. 5. 2023 následující informace:

 • ČNB neeviduje žádný přestupek podle 27b odst. 1 písm. a) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 87/1995 Sb.“). ČNB eviduje od roku 2010 pouze jedno rozhodnutí, ve kterém bylo řízení o tomto správním deliktu/přestupku zastaveno. Jedná se o rozhodnutí České národní banky ze dne 31. října 2013, č. j. 2013/12113/570. Toto rozhodnutí bylo žadateli poskytnuto v anonymizované podobě.
 • Za období od roku 2010 ČNB zahájila pouze jedno správní řízení o přestupku (dříve správním deliktu) dle § 27b odst. 1 písm. a) zákona č. 87/1995 Sb.
 • ČNB od roku 2010 vydala pouze jedno pravomocné rozhodnutí v řízení o přestupku (dříve správním deliktu) dle 27b odst. 1 písm. a) zákona č. 87/1995 Sb.
 • Celková výše pokut uložených za přestupek (dříve správní delikt) dle § 27b odst. 1 písm. a) zákona č. 87/1995 Sb. od roku 2010 činí 0 Kč, jelikož ČNB pravomocně rozhodla pouze v jednom výše uvedeném případě.
 • ČNB neeviduje od roku 2010 žádné rozhodnutí o přestupku (správním deliktu) podle 27b odst. 1 písm. m) zákona č. 87/1995 Sb.
 • Za období od roku 2010 ČNB nezahájila žádné správní řízení o přestupku (správním deliktu) podle dle § 27b odst. 1 písm. m) zákona č.87/1995 Sb.
 • ČNB od roku 2010 nevydala žádné pravomocné rozhodnutí v řízení o přestupku (správním deliktu) dle 27b odst. 1 písm. m) zákona č. 87/1995 Sb.
 • Celková výše pokut uložených za přestupek (správní delikt) dle zákona 27b odst. 1 písm. m) zákona č. 87/1995 Sb. od roku 2010 činí 0 Kč, jelikož ČNB nevydala žádné pravomocné řízení dle uvedeného ustanovení.
 • Na internetových stránkách ČNB jsou veřejně zpřístupněna rozhodnutí týkající se pochybení družstevních záložen pouze od 1. 1. 2015 doposud. Povinnost zveřejňovat rozhodnutí týkající se daných subjektů byla ČNB stanovena až zákonem č. 135/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi, který novelizoval zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech. Rozhodnutí vydaná před tímto datem jsou evidována ve vnitřních systémech ČNB.
 • V rámci řízení o přestupku podle 27b odst. 1 písm. a) a m) zákona č. 87/1995 Sb. nebyla v daném období uložena žádná pokuta.