Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

duben 2017

 • Česká národní banka poskytla dne 6. dubna 2017 na základě žádosti anonymizované rozhodnutí č.j. 2016/148234/570 (pdf, 563 kB) ze dne 23.12.2016.
 • Česká národní banka poskytla dne 12. dubna 2017 na základě žádosti informace k dotazům žadatele, a to formou odkazů na běžně zveřejňované informace na webu ČNB. Konkrétně se jednalo o data sestavovaná a zveřejňovaná v rámci bankovní statistiky a dále data harmonizované statistiky měnového vývoje a národní měnové statistiky, která slouží pro sledování vývoje objemu peněz držených veřejností přes peněžní agregáty s různým stupněm likvidnosti.
 • Česká národní banka poskytla dne 24. dubna 2017 na základě žádosti formou odkazu na web ČNB informace týkající se personálních změn na vedoucích pozicích ČNB https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/Zmena-na-postu-reditele-sekce-dohledu-nad-financnim-trhem/https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/Nova-reditelka-sekce-dohledu-nad-financnim-trhem/
 • Česká národní banka poskytla dne 24. dubna 2017 na základě žádosti následující informace týkající se výkonu dohledu ČNB v sektoru družstevních záložen. Poskytla žadateli odkazy na web ČNB, kde lze nalézt všechny Zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem od roku 2006, ve kterých jsou v příslušné kapitole uvedeny podrobné informace o výkonu dohledu v jednotlivých sektorech finančního trhu, tedy i v sektoru družstevních záložen, tj. údaje o výkonu dohledu na dálku, četnost kontrol na místě, či podrobné údaje o kontrolních šetřeních v úvěrových institucích z hlediska jejich zaměření. Dále byly poskytnuty podrobné údaje o zahájených a ukončených sankčních správních řízeních včetně informací o uložených nápravných opatřeních, udělených pokutách a odejmutých povoleních
  (/cs/dohled-financni-trh/souhrnne-informace-fin-trhy/zpravy-o-vykonu-dohledu-nad-financnim-trhem/) ČNB dále poskytla informaci, že zveřejňuje svá sankční a jiná rozhodnutí, pokud jí takové zveřejnění ukládají jednotlivé sektorové zákony. (Podle § 27ea odst. 3 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o udělené pokutě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podle § 28aa odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o uložení opatření k nápravě způsobem umožňujícím dálkový přístup.) U jednotlivých zveřejněných rozhodnutí dle uvedené právní úpravy lze nalézt i údaje o délce řízení. Blíže viz. http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/susr-list.html?cnbyear=&cnbsegment=100.120&cnbtype=&cnbname=&cnbident=&cnbmark=&cnbzahf=&cnbzaht=&cnbmocf=&cnbmoct=&button_search=Hledat
  V návaznosti na dotazy žadatele byly poskytnuty i odkazy na tiskové zprávy s informacemi o odejmutých licencích. ČNB odňala povolení v roce 2007 Českému národnímu spořitelnímu družstvu. V roce 2010 Úvěrnímu družstvu PDW, PrahaVojenské družstevní záložně. V roce 2012 záložně Unibon – spořitelní a úvěrní družstvo, v prosinci 2013 Metropolitnímu spořitelnímu družstvu a naposledy v červnu 2014 spořitelnímu družstvu WPB Capital
  /cs/casto-kladene-dotazy/Otazky-a-odpovedi-k-tematu-druzstevnich-zalozen/
 • Česká národní banka poskytla dne 24. dubna 2017 na základě žádosti následující informace k dotazům žadatele.
  Od roku 2010 využívala ČNB právních služeb následujících advokátních kanceláří a advokátů: advokátní kancelář Němec, Bláha a Navrátilová, advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o., Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., Společná advokátní kancelář Balcar, Hrouzek, Veselý, Zelenková - JUDr. Petr Balcar, White & Case LLP advokátní kancelář, advokátní kancelář Brzobohatý Brož Honsa, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, advokátní kancelář MT Legal s.r.o., JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D., advokátní kancelář, advokátní kancelář Filip Melzer, advokátní kancelář Glatzová & Co., s.r.o., VKS Legal, advokátní kancelář, s.r.o. (dříve Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o.), Nixon Peabody LLP, Clyde & Co LLP (dříve Barlow Lyde & Gilbert LLP), Krogerus Attorneys Ltd., ALTIUS advocaten, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Arendt & Medernach Avocats, Walder Wyss Ltd., Van Doorne N.V., TISAB Rechtsanwaltgesellschaft mbH, Jeantet Associés AARPI, prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., advokát, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., JUDr. Vladimír Jablonský, advokát, JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., advokát, JUDr. Irena Helmová, advokátka, JUDr. Irena Holcová, advokátka, Mgr. Lukáš Rothanzl, advokát. V roce 2017 doposud poskytovali ČNB právní služby tyto advokátní kanceláře a advokáti: VKS Legal, advokátní kancelář, s.r.o., Havel & Holásek, s.r.o., advokátní kancelář, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., JUDr. Petr Balcar.
 • Česká národní banka poskytla dne 24. dubna 2017 na základě žádosti následující informace k dotazům žadatele, které se týkaly náplně práce členů bankovní rady. Organizační řád ČNB je postaven primárně na stanovení působnosti celé bankovní radě jako kolegiálnímu orgánu. Bankovní rada
  a) ukládá úkoly členům bankovní rady, ředitelům sekcí, ředitelům samostatných odborů, ředitelům poboček a vedoucím projekčních týmů, které sama zřídila,
  b) v  pracovním řádu pověřuje vedoucí zaměstnance ústředí a poboček prováděním právních jednání v pracovněprávních vztazích,
  c) hodnotí pracovní výsledky ředitelů sekcí, ředitelů samostatných odborů a ředitelů poboček a schvaluje jim mzdové a jiné funkční požitky,
  d) rozhoduje o zásadních koncepčních otázkách mzdového systému ČNB, stanoví meziroční nárůst mezd a způsob jeho použití, schvaluje Katalog profesí ČNB v případě zásadních změn mzdového systému, schvaluje zřizování nových pracovních míst a rušení stávajících pracovních míst, schvaluje výši prostředků vyčleněných na odměny a zásady jejich rozdělování, stanoví výši základních mezd a odměn ředitelů organizačních útvarů ČNB a výši příplatku zaměstnancům je zastupujících,
  e) stanoví mzdové a ostatní funkční požitky guvernéra,
  f) zprošťuje guvernéra povinnosti mlčenlivosti v případech stanovených jiným vnitřním předpisem mimo oblast utajovaných informací.
  Vedle toho bankovní rada například rozhoduje ve správním řízení o rozkladech a o dalších opravných prostředcích, k nimž je podle správního řádu jako nadřízený správní orgán příslušná, a o stížnostech na postup při vyřizování žádosti o informace podle právního předpisu. Ve vztahu k dohlíženému organizačnímu útvaru ČNB členové bankovní rady, kromě kolektivního řízení ČNB, dohlížejí na činnosti prováděné v působnosti organizačních útvarů ČNB podle vymezení schváleného bankovní radou a uvedeného v příloze OŘ ČNB. Členové bankovní rady přitom dohlížejí především na naplňování bankovní radou schválených hlavních cílů a výzev, koncepcí činnosti sekcí a samostatných odborů a jejich aplikaci v ročních programech činnosti jednotlivých organizačních útvarů ČNB. Navíc je stanoveno, že členové bankovní rady ve vztahu k dohlíženým ředitelům organizačních útvarů ČNB podávají bankovní radě prostřednictvím sekce kancelář návrhy na jejich
  a) zařazení na vedoucí místa a odvolání z nich,
  b) pracovní hodnocení,
  c) stanovení výše základních mezd a odměn za výsledky práce.
  Konkrétní náplň práce člena BR se tedy odvozuje od výše uvedeného. Například konkrétní úkoly týkající se výkonu dohledu v rámci dohledu určitého subjektu v OŘ ČNB stanoveny nemá. Vzhledem ke kolektivnímu řízení České národní banky je nadřízeným ředitele sekce dohledu nad finančním trhem bankovní rada jako celek (nikoli pouze dohlížející člen bankovní rady). Nadřízeným vůči zaměstnancům zařazeným v odborech sekce dohledu nad finančním trhem jsou ředitelé těchto odborů a nadřízeným vůči těmto ředitelům je ředitel sekce dohledu nad finančním trhem. Dohlížející člen bankovní rady je sice oprávněn podávat návrhy na zařazení na vedoucí místa v dohlížené sekci (resp. podávat návrhy na pracovní hodnocení a výši základní mzdy, resp. odměn ředitele sekce), nicméně o těchto návrzích sám nerozhoduje (musí tak činit z pozice zaměstnavatele celá bankovní rada - § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ČNB). Člen bankovní rady obecně neuděluje pokyny pro provedení konkrétních úkonů. Úkoly ředitelům sekcí ukládá bankovní rada jako celek (viz výše). Dohlížející člen bankovní rady může na činnost dohlížené sekce pouze dohlížet a usměrňovat její činnost tak, aby byla v souladu s koncepčními materiály schválenými, resp. úkoly uloženými bankovní radou.
 • Česká národní banka poskytla dne 11. dubna 2017 na základě žádosti odkaz na anonymizované rozhodnutí č.j. 2016/148234/570 ze dne 23. 12. 2016.
  /cs/o-cnb/106/informace-poskytnute-ceskou-narodni-bankou-podle-zakona-c.-106-1999-sb.-o-svobodnem-pristupu-k-informacim/Informace-poskytnute-Ceskou-narodni-bankou-podle-zakona-c.-106-1999-Sb-00009.-o-svobodnem-pristupu-k-informacim/
 • Česká národní banka poskytla dne 12. dubna 2017 na základě žádosti anonymizované rozhodnutí č.j. 2017/031639/CNB/110 ze dne 2. 3. 2017.
 • Česká národní banka poskytla dne 28. dubna 2017 na základě žádosti následující informace k dotazům žadatele. Česká národní banka na svých internetových stránkách publikuje seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu především s cílem poskytnout laické i odborné veřejnosti možnost ověřit si, zda jsou subjekty, se kterými se mají možnost setkat na českém finančním trhu, oprávněny k nabízení a poskytování finančních služeb. Jde o interaktivní nástroj, který umožňuje přímé vyhledávání jednotlivých subjektů finančního trhu. Databáze subjektů v současné době nabízí stav subjektů finančního trhu k vybranému datu, a to s možností přímého vyhledání subjektu nebo ve formě standardně nastavených základních seznamů (tj. i družstevních záložen). V příslušné databázi lze nalézt údaje týkající se vzniku a zániku oprávnění k činnosti, změn z důvodů fúzí, názvů subjektu, rozsahu povolených činností apod. Viz https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz
  Dále poskytla informaci, že družstevní záložny jsou povinny uveřejňovat základní údaje o sobě, o svých členech s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně a o svých členech s dalším členským vkladem, o struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, a o své činnosti a finanční situaci. Na webových stránkách družstevních záložen jsou zpravidla dostupné pravidelné čtvrtletně aktualizované informace. Dle příslušné vyhlášky mají obsahovat základní údaje o spořitelním družstvu, o složení členů spořitelního družstva, o struktuře konsolidačního celku, o činnosti spořitelního družstva a údaje o finanční situaci spořitelního družstva, které jsou uvedeny v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát, pohledávek z finančních činností družstevní záložny, informací o pohledávkách bez znehodnocení a se znehodnocením, informace o restrukturalizovaných pohledávkách před znehodnocením, reálné a jmenovité hodnoty derivátů a poměrových ukazatelů družstevní záložny a dalších povinných informací. Na webu družstevních záložen by měly být dostupné i další informace jako organizační schéma, výroční zprávy či etický kodex. 
 • Česká národní banka poskytla dne 28. dubna 2017 na základě žádosti následující informace k dotazům žadatele, které se týkaly rozkladové komise.
  1) Rozkladová komise je poradní orgán bankovní rady pro přípravu návrhů rozhodnutí bankovní rady České národní banky vydávaných ve správním řízení. V současné době má Česká národní banka 3 senáty rozkladové komise bez specifického zaměření každého z nich. Na internetových stránkách České národní banky lze nalézt informace o složení senátů rozkladové komise.Viz /cs/o-cnb/bankovni-rada/-poradni-organy-bankovni-rady-cnb/-rozkladova-komise/-slozeni-rozkladove-komise-ceske-narodni-banky/
  2) Jednací řád rozkladové komise České národní banky upravuje působnost, složení, jmenování a způsob jednání rozkladové komise České národní banky a je přístupný pod dále uvedeným odkazem:
  http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/bankovni_rada/poradni_organy_br/rozkladova_komise/rozkladova_komise_jednaci_rad.pdf
  3) Česká národní banka zveřejňuje svá sankční a jiná rozhodnutí, pokud jí takové zveřejnění ukládají jednotlivé sektorové zákony. V intencích různých právních úprav zveřejňování pravomocných rozhodnutí České národní banky jsou tedy zveřejňována i příslušná rozhodnutí bankovní rady o rozkladech proti rozhodnutím České národní banky v prvním stupni a lze je vyhledat na internetových stránkách České národní banky pod níže uvedeným odkazem:
  http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/