Parametry dodávací repo operace

  • repo operace je vyhlašována 3x týdně vždy v pondělí, středu a pátek, objednávky jsou přijímány obvykle mezi 12.00 – 13.00 hod.;
  • vypořádání probíhá na valutu T+2;
  • splatnost 2 týdny;
  • objednávky bank budou plně uspokojeny za fixní sazbu odpovídající dvoutýdenní repo sazbě;
  • seznam přijatelného kolaterálu je standardně zveřejňován na internetové stránce ČNB; nové emise dluhopisů nebudou na seznam dodávány automaticky;
  • haircut pro poukázky (SPP i pokladniční poukázky ČNB) 2 %; pro ostatní přijímaný kolaterál 4 %;
  • minimální objednávka činí 10 mil. Kč;
  • přístup do repo operace je standardně umožněn všem protistranám, které mají s ČNB uzavřenou Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu;
  • informace o refinanční facilitě jsou zveřejňovány na webu ČNB a dále na stránkách informačních agentur Reuters (stránka CNB04) a Bloomberg (stránka CNB04).

Protistrany pro provádění měnových operací dle Úředního sdělení České národní banky ze dne 20. dubna 2007 o způsobu provádění operací České národní banky na domácím peněžním trhu, které nemají uzavřenou Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu, mohou o její uzavření v případě zájmu požádat.

Vývoj technických parametrů:

Úprava dvoutýdenních
dodávacích repo operací
do 31. 12. 2010 od 1. 1. 2011
do 17. 3. 2020
od 18. 3. 2020
Frekvence vyhlašování repo operace: 2 x týdně
(pondělí a pátek)
1 x týdně
(pondělí)
3 x týdně
(pondělí, středa, pátek)
Objednávky bank uspokojovány za fixní sazbu: 2T repo sazba + 10 bp 2T repo sazba + 10 bp 2T repo sazba
Úprava devizových swapů do 31. 12. 2010 od 1. 1. 2011
Maximální doba splatnosti: 3 měsíce 2 týdny
Uplatňované snížení kurzu (tzv. haircut): 10 % 5 %

Poznámka: Devizové swapy jsou prováděny na základě požadavku konkrétní banky na dodání korunové likvidity za eura, kurz je pro účely swapu snížen o 5 % s cílem eliminovat kurzové riziko. Ostatní parametry (např. vypořádání systémem delivery after delivery) zůstávají beze změn.

Výměna kolaterálu (nově standardní operace):

ČNB na požádání vyměňuje kolaterál vypořádávaný v Centrálním depozitáři cenných papírů za kolaterál vypořádávaný v Systému krátkodobých dluhopisů. Cílem je poskytnout bankám dostatek cenných papírů např. pro čerpání vnitrodenního úvěru. Výměnu kolaterálu nepovažuje ČNB za klasickou měnovou operaci, ale spíše za operaci technického charakteru.