Kritéria přijatelnosti pro hypoteční zástavní listy (HZL) a nastavení haircutů

Kritéria pro akceptaci HZL jsou následující:

  • HZL budou denominovány v české koruně,
  • registrovány v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP),
  • budou přijaty k obchodování na burze,
  • a případně budou ohodnoceny externím ratingem.

Pokud HZL nebudou vydány podle nové právní úpravy platné od ledna 2019, budou přijímány jako kolaterál pouze do 30. 6. 2020. V případě, že emise HZL nebude ratingově hodnocena, bude se brát v potaz splnění podmínky pro preferenční zacházení dle kapitálové regulace (CRR)[1]. Vzhledem k tomu, že s HZL se fakticky neobchoduje na sekundárním trhu, tak nebude k dispozici jejich tržní ocenění a bude nutné je ocenit teoreticky. Riziko plynoucí z teoretické cenotvorby vede k širší škále nastavení haircutů od 6 % pro HZL s kvalitním externím ratingem až po 42 % pro HZL vydaných podle zákonné úpravy platné do ledna 2019, ve vlastním použití, bez ratingu a bez toho, že by naplňovaly podmínku pro preferenční zacházení dle CRR.

Základní úroveň haircutu

Residuální splatnost v letech typ cenného papíru
SPP, PP ČNB SD HZL
s pevnou sazbou s proměnlivou sazbou
[0, 1) 2 % 4 % 6 % 6 %
[1, 5) 7 %
[5, 10) 8 %
10 a více 10 %

Další navýšení haircutu pro HZL

  typ cenného papíru
SPP, PP ČNB SD HZL
1 a) emise s ratingem A- a lepší*, CRR** n/a n/a 0 %
b) emise bez ratingu, emitent s ratingem A- a lepší, CRR 5 %
c) emise i emitent bez ratingu, CRR 10 %
d) emitent s ratingem A- a lepší 15 %
e) žádná z variant a) až d) 20 %
2 HZL ve vlastním použití*** 7 %
3 HZL vydaný dle právní úpravy platné do ledna 2019 5 %

* tj. externí rating od agentur S&P's A- či lepší, Moody's A3 či lepší, Fitch Ratings A- či lepší, nebo od agentury DBRS rating AL či lepší     
** dluhopisy způsobilé pro preferenční zacházení podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012     
*** "vlastním použití" se rozumí případ, kdy protistrana předloží nebo používá HZL vydané nebo zaručené protistranou nebo jakýmkoli jiným subjektem, s nímž je tato protistrana v úzkém propojení ve smyslu článku 138 obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60)

 


[1] Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012