Zlatá mince štíty domů ve Slavonicích - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

ZM štíty domů ve Slavonicích – technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní zlaté 2000 Kč štíty domů ve Slavonicích byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v lednu 2002 s uzávěrkou 7. června 2002. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Celostátní neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh mince obeslalo 17 výtvarníků celkem 25 sádrovými návrhy. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 18. června 2002. Jako odborný poradce působil ak. arch. Ing. Miroslav Řepa. Komise hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. V úvodu konstatovala mimořádně vysokou výtvarnou úroveň předložených návrhů. V I. kole proto bylo vyřazeno pouze šest návrhů, a to převážně pro méně přesvědčivé ztvárnění námětu ve vztahu k pozdní renesanci, popř. pro menší soulad lícní a rubové strany.

Ve II. kole získalo devět návrhů základní odměnu za originalitu a výtvarnou kvalitu a šest návrhů zvýšenou odměnu za jednoduchou a výstižnou kopozici, zajímavé výtvarné řešení, neobvyklou perspektivu a obzvláště výstižné vyjádření námětu.

Do III. kola postoupilo pět návrhů, které byly komisí posouzeny z předložených prací jako výtvarně nejzdařilejší, neoriginálnější a nejvýstižnější co do zpracování tématu. Dva z nich získaly mimořádnou odměnu za výrazné výtvarné kvality v pojetí a výtvarném vyjádření zemských znaků resp. za dobrou kompozici a kvalitní sochařský projev.

Po delší diskusi ke zbývajícím třem návrhům komise rozhodla udělit dvě zvýšené třetí ceny návrhu akademického sochaře Vladimíra Oppla a návrhu akademického sochaře Michala Vitanovského, které oba vystihují zadaný námět a jsou kvalitně sochařsky zpracovány. Sníženou první cenu a doporučení k realizaci obdržel návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby, který zadaný námět - slavonickou pozdní renesanci - výstižně zobrazuje na obou stranách návrhu. Lícní strana vykazuje mimořádné výtvarné kvality a na rubové straně komise ocenila především originální řešení s městským znakem zapracovaným do vyobrazení typického renesančního domu s psaníčkovými sgrafity. Cena byla snížena proto, že autor opomněl na rubové straně uvést letopočet ražby "2003", který je nutné na návrh před realizací doplnit.

Doporučení komise bankovní rada ČNB schválila. Minci bude realizovat Bižuterie Česká Mincovna, a. s. Emise se předpokládá ve druhé polovině dubna roku 2003.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 22.07.2002