Zlatá mince štíty domů ve Slavonicích - soutěž

PODMÍNKY

celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní zlaté 2000 Kč mince "Pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích" 

 1. Česká národní banka vypisuje celostátní neomezenou anonymní soutěž na návrh pamětní zlaté 2000 Kč mince, která bude vydána v roce 2003.
 2. Soutěž se řídí ustanoveními § 847 - § 849 občanského zákoníku o veřejné soutěži.
 3. Účelem soutěže je získání hodnotného a technickým podmínkám vyhovujícího návrhu.

  Vydáním sady 10 zlatých 2000 Kč mincí mají být nejširší veřejnosti připomenuty architektonické památky reprezentující různé stavební slohy. Pozdní renesanci reprezentují štíty domů ve Slavonicích. Během let 2001 - 2005 budou vydány zlaté mince připomínající význačné památky z různých českých a moravských regionů (příloha soutěžních podmínek).

 4. Hlavní technickou podmínkou soutěže je odevzdání kruhového návrhu provedeného v sádře (avers a revers samostatně) o průměru 180 - 200 mm ( bezpodmínečný požadavek mincovny - překročení je důvodem k vyloučení z hodnocení) v patřičné síle, aby snesl manipulaci bez upevnění na podložku. Každý návrh musí být označen soutěžní značkou (heslem, vyjádřeným slovně, popř. číselně, kreslené značky jsou nepřípustné) na rubové straně sádrových kotoučů, a to stejnou na návrhu aversu i reversu. Návrhy musí být předkládány v definitivní podobě, to znamená, že po technické stránce musí být způsobilé k ražbě.
 5. Na lícní straně je nutno umístitv opisu (při obvodu mince) nebo v nápisu (řádcích) název státu " ČESKÁ REPUBLIKA" a text " DESET STOLETÍ ARCHITEKTURY", označení nominální hodnoty " 2000 Kč" a kompozici tří zemských znaků . Postavení zemských znaků se řídí obecnými heraldickými zásadami (český lev na čestném místě uprostřed při horizontálním, popř. nahoře při vertikálním umístění znaků, orlice nesmí otáčet hlavu centrálně). Při případné stylizaci nesmí dojít k nečitelnosti či nechtěnému karikování heraldických zvířat, nebo k záměně za jiná heraldická zvířata. Zemské znaky nemusejí vzhledem k velikosti mincovního pole zaujímat celou plochu, musí však být umístěny v její horní části.

  Vyobrazení státního znaku (pro ujasnění jednotlivých heraldických zvířat) je připojeno v příloze k těmto podmínkám. Vzhledem k tomu, že jde o kompozici zemských znaků, nikoliv čtyř heraldických zvířat ze státního znaku ČR, neměla by heraldická zvířata být umístěna ve společném štítu.
  Lícní stranu je vhodné podle úvahy výtvarníka doplnit o případný drobný motiv, navazující na rubovou stranu. Na místě, kde by podle mínění autora měla být značka mincovny, bude umístěno kolečko o průměru 8 - 10 mm (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm). Provedení lícní strany musí korespondovat s provedením strany rubové.
  Na rubové straně je
  nutno zobrazit motiv vztahující se ke štítům domů ve Slavonicích a nápis nebo opis "POZDNÍ RENESANCE - SLAVONICE - ŠTÍTY DOMŮ" a letopočet ražby "2003".
  Na místě, kde by měla být autorská značka, umístí výtvarník čtvereček o velikosti 8 x 8 až 10 x 10 mm (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm).
  Řešením hrany se výtvarník nemusí zabývat.
  Mince bude ražena ze zlata o ryzosti 999,9, její průměr bude 20 mm a hrubá hmotnost 6,222 g. Mince bude ražena také ve špičkové kvalitě, u níž se zvlášť dobře dociluje vrcholný lesk i v drobných ploškách proti matovému reliéfu. K této okolnosti by měli účastníci soutěže přihlédnout. Soutěžící mohou shlédnout vzorové modely pamětních mincí, mince špičkové kvality a seznámit se s publikacemi o mincích v sekci peněžní a platebního styku České národní banky v Praze 1, Na příkopě 28, tel. 2441-2998 nebo 2999, po dohodě se sekretářkou komise v pracovní dny od 9 do 15 hod. České a československé pamětní mince a některé jejich sádrové modely lze shlédnout i v Expozici České národní banky. Podrobnější informace o Expozici ČNB a možnosti ji navštívit jsou k disposici na internetových stránkách ČNB.

 6. Soutěžní návrhy musí být odevzdány nebo odeslány poštou do 12 hodiny do pátku 7. června 2002 na adresu:
  1. pro osobní styk
   Česká národní banka
   Sekce peněžní a platebního styku
   Na Příkopě 28 (vchod ze Senovážné ul.)
   doba příjmu : 8,00 až 12,00 hod.
  2. pro poštovní styk
   Česká národní banka
   Sekce peněžní a platebního styku
   Na Příkopě 28 115 03 Praha 1

  K návrhu musí být připojena zalepená obálka označená stejnou soutěžní značkou (heslem) jako na modelech. Obálka musí obsahovat lístek se jménem autora návrhu, jeho adresou a shodnou soutěžní značkou jako na obálce.
  Žádáme autory, aby na lístku s adresou uvedli i číslo účtu včetně specifického symbolu (sporožiro, osobní konto atd.) pro bezhotovostní převod úhrady za případné finanční ohodnocení návrhu. Zároveň žádáme o včasné oznámení při změnách účtů. V opačném případě nemůžeme zajistit správné doručení peněz.Návrhy odeslané poštou musí být avizovány na adresu uvedenou v tomto bodu doporučeným dopisem a uvedením podacího čísla odesílajícího poštovního úřadu. U balíkových zásilek je rozhodující hodina a datum poštovního razítka na průvodce. Návrhy musí být zaslány v obalech pro křehké zásilky odpovídajících přepravním pravidlům pošty. Zásilky musí být zapečetěny a na vnějším obalu označeny "Soutěž na pamětní minci SLAVONICE".

 7. Soutěžní návrhy zhodnotí komise pro posuzování návrhů na české peníze. Předsedou komise je náměstek ředitele sekce peněžní a platebního styku České národní banky, členy komise jsou renomovaní výtvarníci medailéři, teoretici výtvarného umění, učitelé uměleckých škol a zástupce mincovny. Jednotlivých zasedání se zúčastňují odborní poradci v příslušném oboru. Komisi svolává Česká národní banka jako vypisovatelka soutěže. Administrativní práce pro komisi zajišťuje sekretářka komise, Mgr. Alena Kolínová, pracovnice sekce peněžní a platebního styku České národní banky, tel.2441-2999.
 8. Pro nejhodnotnější návrhy se stanoví tyto ceny:

  I. cena ..................... Kč 30.000,-

  II. cena ..................... Kč 23.000,-

  III. cena ..................... Kč 17.000,-

  Kromě toho může komise rozhodnout o udělení odměn i dalším hodnotným návrhům. Komise může rovněž od udělení kterékoliv z cen upustit, anebo částky určené na ceny rozdělit jiným způsobem, a to i ve formě odměn. Komise navrhuje též vyplacení režijních příspěvků autorům hodnotných návrhů, které v soutěži cenu nebo odměnu neobdržely. Výše a počet těchto příspěvků jsou závislé na počtu soutěžních návrhů a na jejich umělecké a technické úrovni. Ceny, odměny a režijní příspěvky vyplatí Česká národní banka do 30 dnů od výroku komise.

  V případě pořádání užší soutěže obdrží její účastníci vyzývací odměnu. Vítězný návrh získá I. cenu, zbývající návrhy již v užší soutěži dále honorovány nebudou.

  Ceny a odměny ze soutěže vyšší než 10.000 Kč budou podle § 36, odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmů ve výši 20 %, která bude Českou národní bankou odvedena podle § 79 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, správci daně.

 9. Výběr soutěžních návrhů pro realizaci provádí bankovní rada České národní banky. Bankovní rada není vázána názorem komise, k realizaci však může být vybrán pouze návrh, kterému byla udělena některá z cen.

  Autorovi, jehož soutěžní návrh bude realizován (líc i rub), bude vyplacena autorská odměna za užití díla (převedení reprodukčního práva k ražbě neomezeného počtu mincí s ročníkem ražby 2003) a výtvarnou spolupráci při realizaci, v celkové částce Kč 40.000,--, a to na základě dohody s autorem uzavřené. Nepřijme-li autor, jehož soutěžní návrh bude vybrán k realizaci, návrh dohody o převedení reprodukčního práva k ražbě do 15 dnů po té, co mu bude doručen, vyhrazuje si ČNB právo zahájit jednání o realizaci s autorem jiného návrhu.

  V případě kombinace lícní a rubové strany dvou autorů obdrží každý autor polovinu uvedené částky. Bude-li nutno provést na přijatém návrhu úpravy, je autor povinen provést je bezplatně ve spolupráci s určenou mincovnou do 4 týdnů po podepsání dohody. Věcné náklady spojené s cestou autora do mincovny budou hrazeny Českou národní bankou zvlášť po předložení příslušných dokladů. Jestliže by autor návrhu vybraného k realizaci nemohl provést či dokončit z jakéhokoliv důvodu definitivní úpravy ve stanovené době, má Česká národní banka právo nechat úpravy provést jiným výtvarníkem nebo zadat k realizaci jiný návrh.

  Pokud nebude mince realizována vůbec, obdrží výtvarníci, kteří v soutěži získali I. cenu, částku 10 000,- Kč, II. cenu částku 6 000,- Kč a III. cenu částku 4 000,- Kč. Pokud bude realizován jiný návrh než ten, kterému byla udělena I. cena, dostane autor návrhu, který získal I. cenu, částku 20 000,- Kč.

 10. Autorské právo k oceněným návrhům zůstává nedotčeno. Návrhy splňující soutěžní podmínky, které v soutěži obdržely ceny nebo byly odměněné alespoň částkou Kč 10.000,-, se stávají vlastnictvím České národní banky. Při případné realizaci kteréhokoliv návrhu bude autorovi vyplacena odměna podle bodu 9) těchto podmínek.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Deset století architektury

POZDNÍ RENESANCE - ŠTÍTY DOMŮ VE SLAVONICÍCH

První písemná zmínka o Slavonicích pochází z roku 1260. Jako trhovou ves je na křižovatce dvou obchodních cest založili s největší pravděpodobností Vítkovci. Archeologické výzkumy potvrdily, že ještě předtím zde byla slovanská strážní osada. Z trhové vsi vyrostlo v krátké době město s vlastní farou a mnoha právy a výsadami udělenými králem. Prosperitu mu zajišťovalo zemědělství, řemesla a zejména obchod.

Největší hospodářský vzestup zažilo město koncem 15. a v průběhu 16. století, kdy získalo podobu, kterou si víceméně zachovalo až dodnes. Specifický ráz vtiskla Slavonicím především renesanční výstavba a přestavba měšťanských domů s bohatými benátskými a lombardskými štíty, atikami s cimbuřím, arkýři, figurálními a psaníčkovými sgrafity, freskami a sklípkovými klenbami, která učinila z města jedinečný architektonický klenot. Velmi ceněné jsou sgrafitové fasády s obrazovými cykly, především biblickými.

V době třicetileté války přišel úpadek, jenž následně ještě prohloubila epidemie moru koncem 17. století, spory s novou vrchností, která Slavonice získala po vymření rodu pánů z Hradce, přeložení poštovní cesty do Jihlavy a několik velkých požárů.

Nový rozkvět přinesla Slavonicím až moderní doba. V srpnu r. 1961 bylo město prohlášeno městskou památkovou rezervací a historické jádro je postupně obnovováno.

Text podle propagačních a informačních materiálů Okresního úřadu v Jindřichově Hradci, Městského úřadu Slavonice a Slavonické renesanční společnosti. Vyobrazení bylo převzato rovněž z těchto materiálů (kresby pocházejí z Malého průvodce po slavonických památkách) a z pohlednic.

Bližší informace k jednotlivým slavonickým domům lze získat na internetové adrese www.slavonice-mesto.cz.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 28.1.2001