Metodika k výkazům účelových finančních společností pro sekuritizaci

Metodika sestavování sestavování výkazů účelových finančních společností pro sekuritizaci je stanovena vyhláškou ČNB č. 307/2004 Sb. o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí. Příslušná část uvedené vyhlášky je národní transpozicí nařízení Evropské centrální banky č. 24/2009 ze dne 19. prosince 2008 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (ECB/2008/30).

Účelové finanční společnosti pro sekuritizaci jsou definovány jako společnosti, které provádějí sekuritizační transakce. Sekuritizační transakcí se rozumí proces, ve kterém původce sekuritizace, kterým je například banka, shromáždí nelikvidní aktiva a převede je na účelovou finanční společnost pro sekuritizaci. Tato společnost emituje a umístí na kapitálovém trhu cenné papíry, jejichž podkladovým nástrojem jsou výše zmíněná nakoupená aktiva.

Účelové finanční společnosti pro sekuritizaci zatím na tuzemském finančním trhu nebyly identifikovány, avšak s ohledem na článek 5 Statutu ESCB/ECB a článek 10 Smlouvy o založení ES bylo nezbytné přijmout a provést veškerá opatření pro včasné zahájení přípravy statistiky těchto subjektů.