Denní přehled změn v účtech a bezpečnostních schránkách

Metodika výkaz CEUSIFE10

Popis:

Přehled veškerých jednotlivých změn v účtech a bezpečnostních schránkách vedených vykazující osobou za uplynulý pracovní den. V případě, že během dne došlo k vícenásobné změně jednoho údaje, vykáží se i všechny tyto změny jednotlivě. Přehled obsahuje informace o zrušených účtech, o založení nových účtů, o změnách v okruhu majitelů, osob oprávněných nakládat s peněžními prostředky na účtech (dále jen "disponenti"), osob, které doloží, že jednají jménem klienta, skutečných majitelích a o změnách v identifikačních údajích jednotlivých klientů a dalších osob. V obdobném rozsahu se vykazují informace o bezpečnostních schránkách.

Výkaz zahrnuje všechny účty, resp. jejich změny, vedené pro klienty, tj. pro fyzické a právnické osoby a svěřenské fondy nebo jim svou strukturou nebo funkcemi podobná zařízení řídící se právem jiného státu, pro které jsou peněžní prostředky na takovém účtu vedeny, včetně osob, které mohou prostředky na těchto účtech disponovat, včetně zplnomocněných osob a skutečných majitelů. Zahrnují se i účty vedené pro jiné instituce. Účtem se rozumí účet zřízený v České republice na základě smlouvy o účtu podle § 2662 občanského zákoníku nebo smlouvy o jednorázovém vkladu podle § 2680 občanského zákoníku a obdobné účty, včetně účtů zřízených podle dřívějších právních předpisů nebo podle zahraničního práva. Patří sem veškeré účty, které umožňují vložení hotovosti na účet nebo výběr hotovosti z účtu nebo provádět převody peněžních prostředků z účtu na účet. Mezi obdobné účty se zařadí ty, které splňují dva základní znaky odvozené z ustanovení občanského zákoníku, tj. jde o smluvní vztah mezi dvěma osobami a smlouva se týká peněžních prostředků v hotovostní, elektrickopeněžní nebo bezhotovostní formě. Nepatří sem ty účty, na kterých nejsou vedeny peněžní prostředky klienta, tj. např. účty uschovaných cenných papírů,  apod. Nepatří sem také vnitřní účty banky sloužící pouze pro jejich provozní účely. Naopak účty, které instituce vede pro jinou instituci v postavení svého klienta (korespondenční, nostro, vostro nebo loro účet), se zahrnují.

Výkaz také zahrnuje informace o bezpečnostních schránkách, pronajímaných klientům, tj. fyzickým, právnickým osobám a svěřenským fondům nebo jim svou strukturou nebo funkcemi podobným zařízením řídícím se právem jiného státu, pro které jsou informace o pronájmech bezpečnostních schránek vedeny, včetně osob, které mohou s bezpečnostními schránkami disponovat, a také zplnomocněných osob a skutečných majitelů. Evidence pronájmů bezpečnostních schránek je vedena v samostatné datové oblasti.

Osoba v roli majitele a disponenta se u jednoho účtu nebo bezpečnostní schránky reportuje pouze 1x, tj. bud jen jako majitel nebo jako disponent. Osoba v roli skutečného majitele nebo osoba s plnou mocí může být reportována zároveň i v jiné roli, přičemž postavení rolí je rovnocenné. Každý účet musí mít majitele.

Datum vzniku skutečného majitele z pohledu evidence do CEÚ je datem, od kterého je instituci údaj o skutečném majiteli znám, tedy datem, od kdy vykazující instituce relevantní osobu jako skutečného majitele eviduje.

Výkaz obsahuje veškeré změny, ke kterým došlo ve vykazovaných údajích za uplynulý pracovní den a případné bezprostředně předcházející mimopracovní dny (sobota, neděle nebo státní svátek). Např. v pondělí se vykazují veškeré změny za pátek a případně za sobotu a neděli.

Pro splnění zákonné povinnosti je nezbytné dodržet čas zaslání, tj. do 12:00 hodin.

Výkaz v daném pracovním dni nelze zpětně resp. dodatečně opravit ani odvolat či nahradit. Výkaz, kde byl vykázán nesprávný údaj, se zpětně neopravuje ani nestornuje. Veškeré opravy se provádějí záznamy v následujícím výkaze.

V případě, že nedošlo k žádné změně, zasílá se výkaz nevyplněný (prázdný).

Výkaz obsahuje tři datové oblasti:

V první datové oblasti CEU10_11 (Změny v okruhu účtů) se vykazuje založení účtů a vztahů osob k účtům, změny v údajích o těchto vztazích a ukončení vztahů. Po uzavření celého účtu se kromě vykázání ukončení všech neuzavřených vztahů osob vykazuje záznam o ukončení účtu ve druhé datové oblasti CEU10_21 (Zrušené účty). Ve třetí datové oblasti CEU10_31 (Změny v okruhu bezpečnostních schránek) se vykazují bezpečnostní schránky pronajímané úvěrovými institucemi na území České republiky, tj. založení, změny a zrušení vztahů osob k bezpečnostním schránkám.