Změny v okruhu bezpečnostních schránek

Datová oblast CEU10_31

Popis

Datová oblast obsahuje přehled veškerých jednotlivých změn v bezpečnostních schránkách pronajímaných úvěrovými institucemi na území České republiky, vedených vykazující osobou za uplynulý pracovní den. V případě, že během dne došlo k vícenásobné změně jednoho údaje, vykáží se i všechny tyto změny jednotlivě. Přehled obsahuje informace o založení, zrušení, změnách vztahů a identifikačních údajů u bezpečnostních schránek v okruhu majitelů, osob oprávněných nakládat s bezpečnostními schránkami (dále jen „disponenti“), osob, které doloží, že nakládají s bezpečnostní schránkou jménem klienta a skutečných majitelů.

V třetí datové oblasti je vykazování systémově rozšířeno o jedinečnou identifikaci vztahu mezi předmětem vykazování a osobou vykazování, tzn. mezi bezpečnostní schránkou a konkrétním klientem. Jedinečná identifikace vztahu (ID_VZTAHU) slouží pro svázání prvního záznamu o založení (ZA) s ostatními následujícími záznamy s aktivitami změna (ZM) a zrušení (ZR). Pro jedinečnou identifikaci vztahu tedy platí, že pro danou osobu a schránku, je tento parametr stejný a jedinečný, pro všechny aktivity ZA, ZM a ZR.

Každá změna ve struktuře zápisů je vykazována samostatným záznamem týkajícím se vždy jedné bezpečnostní schránky a jedné osoby, tj. např.:

 1. v případě zahájení pronájmu bezpečnostní schránky s jedním majitelem a dvěma disponenty budou vykázány tři záznamy – založení pronájmu s uvedením majitele, a samostatné záznamy pro oba disponenty,
 2. v případě zrušení pronájmu bezpečnostní schránky s jedním majitelem a třemi disponenty budou vykázány 4 záznamy – zrušení pronájmu s majitelem a samostatné zrušení všech tří disponentů,
 3. v případě založení pronájmu bezpečnostní schránky svěřenskému fondu se dvěma správci budou vykázány 2 samostatné záznamy pro každého správce stejné bezpečnostní schránky. Pro účely CEÚ je považován správce za majitele bezpečnostní schránky (Typ vztahu = M).

Obecně platí, že v případě bezpečnostní schránky, jejímž majitelem je právnická osoba nebo právní uspořádání dle zákona 37/2021, o evidenci skutečných majitelů, ke zmíněnému počtu záznamů (dle bodů a, b, c výše) bude navíc ještě vykázán záznam identifikující skutečného majitele, pokud je vykazujícím subjektem veden. Osoby, které doloží, že jednají jménem klienta, se také vykáží v dalších záznamech.

U změny identifikačních údajů jedné osoby, které je možné vykázat najednou, tj. např. při změně příjmení a adresy se vykáží obě tyto změny najednou jedním záznamem, který bude obsahovat všechny nové identifikace s datem a časem, kdy k této změně došlo (nahrazované identifikace se neuvádějí).

Identifikační údaje se vyplňují podle typu osoby (viz sl. 9 – Typ osoby), a to v případě:

 1. fyzické osoby - občana jméno (sl. 10), příjmení (sl. 11), rodné číslo, pokud existuje (sl. 12), datum narození (sl. 13) a údaje týkající se adresy bydliště (sl. 24 až 29) a adresy pro doručování, pokud je k dispozici (sl. 30 až 35),
 2. v případě fyzické osoby - podnikatele identifikační kód subjektu (sl. 14), typ identifikačního kódu subjektu (sl. 15), název subjektu (sl. 16) a údaje o adrese bydliště/sídla (sl. 24 až 29). Zároveň se dalším záznamem vykazuje podle bodu a) fyzická osoba, jako disponent.
 3. v případě právnické osoby identifikační kód subjektu (sl. 14), typ identifikačního kódu subjektu (sl. 15), název subjektu (sl. 16) a údaje o adrese bydliště/sídla (sl. 24 až 29),
 4. v případě svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobnému zařízení řídící se právem jiného státu identifikační kód subjektu (sl. 14), typ identifikačního kódu subjektu (sl. 15), název (sl. 16) a údaje o správci svěřenského fondu, tj. v případě fyzické osoby - občana v rozsahu podle bodu a) a v případě právnické osoby podle bodu c), přičemž se místo polí ve sl. 10 až 16 použijí sl. 17 až 23. Pokud bude mít svěřenský fond více správců s právem majitele nebo disponenta k bezpečnostní schránce, vykazuje se každý takový správce na samostatném řádku. Správce se pro účely CEÚ považuje za majitele bezpečnostní schránky.

Datová věta obsahuje mj. Datum zahájení pronájmu a Datum ukončení pronájmu vykazovanou osobou. Datum zahájení pronájmu je pro celou historii záznamů, tj. záznamů o založení ZA, změně ZM a zrušení ZR vykazované osoby stejné a vykazuje se v každém záznamu. Datum ukončení pronájmu může být obsaženo v záznamech o založení ZA nebo změně ZM, je-li známo, vždy však v záznamu o zrušení ZR vykazované osoby. Stejně jako Datum zahájení pronájmu, tak i Datum ukončení pronájmu musí být případně pro všechny záznamy dané osoby stejné.

Struktura a popis datové věty CEU10_31

Kód pole SDAT Sloupec v datové větě Název pole datové věty Popis pole datové věty
I0003 1. Jednoznačná identifikace záznamu Jednoznačná identifikace záznamu na 40 znaků. V rámci této identifikace je umožněna kombinace číslic 0-9 , malých písmen a-z bez diakritiky a velkých písmen A-Z bez diakritiky. Z ostatních znaků je povoleno použít znaky  '/' a '-'.
Strukturu identifikace si volí každý vykazující subjekt tak, aby splnila výše uvedené podmínky.
P1105 2. Identifikace vztahu mezi bezpečnostní schránkou a konkrétním klientem Jedinečné označení, které sváže všechny následující záznamy s prvním založením vztahu. Pro záznamy s aktivitou "ZA" musí mít jedinečnou, dosud nepoužitou hodnotu. Všechny následující záznamy s aktivitami "ZM" a "ZR" musí obsahovat stejnou hodnotu  jako první záznam s aktivitou "ZA".
R0020 3. Datum a čas aktivity Uvede se datum a čas, kdy došlo k aktivitě ve tvaru DD.MM.YYYY HH:MM:SS ve 24 hodinovém zápisu hodin.
P0271 4. Aktivita ve vztahu Uvede se příslušný kód aktivity podle číselníku BA0271, tj. ZA pro založení vztahu, ZM pro změnu vztahu nebo ZR pro zrušení vztahu.
P1106 5. Jednoznačné označení bezpečnostní schránky Úvěrová instituce zvolí takové označení, aby byla schopná určit konkrétní schránku v konkrétním umístění, např. na pobočce.
CEU0029 6. Datum zahájení pronájmu bezpečnostní schránky Datum zahájení pronájmu je pro celou historii záznamů, tj. záznamů o založení ZA, změně ZM a zrušení ZR vykazované osoby stejné a vykazuje se v každém záznamu.
CEU0030 7. Datum ukončení pronájmu bezpečností schránky Pokud je smlouva na dobu určitou, uvede se již při zahájení, jinak až při ukončení pronájmu.
P0270 8. Typ vztahu k bezpečnostní schránce Vykazuje se příslušný kód číselníku BA0270 Typ vztahu, který rozlišuje, zda se jedná o majitele, disponenta, osoby, která doloží, že jedná jménem klienta nebo skutečného majitele.
P0108 9. Typ osoby Vykazuje se příslušný kód číselníku BA0008 Typy a třídy sledovaných subjektů, který rozlišuje, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu nebo o svěřenský fond nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobné zařízení řídící se právem jiného státu.
CEU0001 10. Jméno fyzické osoby Uvedou se všechna jména fyzické osoby, pokud jsou vykazující osobě známa. Pokud má fyzická osoba více jmen, uvádějí se za sebou oddělena mezerou.
CEU0002 11. Příjmení fyzické osoby Uvedou se všechna příjmení fyzické osoby, která jsou vykazující osobě známa. Pokud má fyzická osoba více příjmení, uvádějí se za sebou oddělena mezerou.
CEU0003 12. Rodné číslo fyzické osoby Uvede se rodné číslo bez lomítka přidělované v České republice českým občanům a cizincům s trvalým pobytem v České republice.
CEU0004 13. Datum narození fyzické osoby Uvede se datum narození fyzické osoby ve tvaru DD.MM.YYYY.
CEU0005 14. Identifikační kód subjektu Vykazuje se identifikace právnické osoby a fyzické osoby podnikatele pomocí identifikačního kódu. Vyplňuje se i v případě svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobné zařízení řídící se právem jiného státu, pokud takový kód existuje, s tím, že se současně vyplní údaje o jejich správci v odpovídajících polích výkazu.

V případě, že úvěrová instituce má k dispozici více identifikačních kódů k jednomu subjektu, uvede pouze jedno, a to v následujícím pořadí:

 1. u tuzemských právnických osob a fyzických osob - podnikatelů se vždy použije IČ, které jim bylo přiděleno oprávněným orgánem v České republice (jedná se o osmimístný nevýznamový kód sloužící k jednoznačné identifikaci právnických nebo fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů přidělené na základě zákona o základních registrech),
 2. LEI (Legal Entity Identifier),
 3. u zahraničních osob a jejich organizačních složek se použije obdoba IČ, které jim bylo přiděleno oprávněným orgánem v zahraničí,
 4. náhradní identifikační číslo (NID) přidělené oprávněným orgánem v České republice, které je veřejně dostupné,
 5. daňové identifikační číslo (DIČ) přidělené příslušným správcem daně - použije se jako alternativa pro identifikaci svěřenského fondu,
 6. interní kód úvěrové instituce, který musí být jedinečný a používán po celou dobu vykazování,
 7. identifikační číslo svěřenského fondu (ISF) přidělené příslušným orgánem českému svěřenskému fondu.
CEU0006 15. Typ identifikačního kódu subjektu Uvede se hodnota podle číselníku BA0523 Typ identifikace osoby, položka z domény Z_CEU_KOD, podle toho, jaký typ kódu byl použit ve sl. 14.
CEU0007 16. Název subjektu Uvede se úplný název subjektu (právnické osoby nebo fyzické osoby - podnikatele) vč. právní formy zapsaný v Obchodním rejstříku nebo v jiném registru vedeném na základě sektorových zákonů v případě tuzemských právnických osob nebo v případě zahraničních právnických osob v obdobných evidencích nebo registrech nebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby tak, jak je úvěrové instituci známo.
V případě svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídící se právem jiného státu, se uvádí jeho název a současně se vyplní údaje o jeho správci. Údaje o správci se u ostatních subjektů nevyplňují.
CEU0008 17. Identifikační kód správce svěřenského fondu Shodná definice jako ve sl. 14 týkající se správce svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídící se právem jiného státu. V případě ostatních subjektů se nevyplňuje.
CEU0009 18. Typ identifikačního kódu správce svěřenského fondu Shodná definice jako ve sl. 15 týkající se správce svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídící se právem jiného státu. V případě ostatních subjektů se nevyplňuje.
CEU0010 19. Název správce svěřenského fondu Shodná definice jako ve sl. 16 týkající se správce svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídící se právem jiného státu. V případě ostatních subjektů se nevyplňuje.
CEU0011 20. Jméno správce svěřenského fondu Shodná definice jako ve sl. 10 týkající se správce svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídící se právem jiného státu. V případě ostatních subjektů se nevyplňuje.
CEU0012 21. Příjmení správce svěřenského fondu Shodná definice jako ve sl. 11 týkající se správce svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídící se právem jiného státu. V případě ostatních subjektů se nevyplňuje.
CEU0013 22. Rodné číslo správce svěřenského fondu Shodná definice jako ve sl. 12 týkající se správce svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídící se právem jiného státu. V případě ostatních subjektů se nevyplňuje.
CEU0014 23. Datum narození správce svěřenského fondu Shodná definice jako ve sl. 13 týkající se správce svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídící se právem jiného státu. V případě ostatních subjektů se nevyplňuje.
CEU0015 24. Adresa pobytu/sídla - ulice Uvede se ulice adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby. V případě, že obec není členěna na ulice, položka se nevyplňuje.
CEU0016 25. Adresa pobytu/sídla - číslo popisné Uvede se číslo popisné adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby. V zemích, kde se podobný kód nepoužívá, uvede se hodnota N/A.
CEU0017 26.

Adresa pobytu/sídla - číslo orientační

Uvede se číslo orientační adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby. V případě, že obec nepoužívá čísla orientační, položka se nevyplňuje.
CEU0018 27. Adresa pobytu/sídla - obec Uvede se název obce adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby.
CEU0019 28. Adresa pobytu/sídla - PSČ Uvede se poštovní směrovací číslo u tuzemských nebo obdobné číslo u zahraničních osob obce adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby. V zemích, kde se podobný kód nepoužívá, uvede se hodnota N/A.
CEU0020 29. Adresa pobytu/sídla - země Uvede se dvoumístný kód podle číselníku BA0025 Kódy zemí ISO, geografické a ekonomické rozdělení světa adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresa sídla právnické osoby.
CEU0021 30. Adresa FO pro doručování - ulice Uvede se ulice adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa. V případě, že obec není členěna na ulice, položka se nevyplňuje.
CEU0022 31. Adresa FO pro doručování - číslo popisné

Uvede se číslo popisné adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa. V zemích, kde se podobný kód nepoužívá, uvede se hodnota N/A.

CEU0023 32. Adresa FO pro doručování - číslo orientační Uvede se číslo orientační adresy fyzické osoby pro doručování, pokud  je vykazující osobě známo. V případě, že obec nepoužívá čísla orientační, položka se nevyplňuje.
CEU0024 33. Adresa FO pro doručování - obec Uvede se název obce adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa.
CEU0025 34. Adresa FO pro doručování - PSČ Uvede se poštovní směrovací číslo u tuzemských nebo obdobné číslo u zahraničních osob obce adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa. V zemích, kde se podobný kód nepoužívá, uvede se hodnota N/A.
CEU0026 35. Adresa FO pro doručování - země Uvede se dvoumístný kód podle číselníku BA0025 Kódy zemí ISO, geografické a ekonomické rozdělení světa adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa.

Použité číselníky

BA0008 – Typy a třídy sledovaných subjektů

Určení typu osob, které mají vztah k vykazovanému účtu, tj. majitele nebo disponenta.

Položky:
430 – Právnická osoba
440 – Fyzická osoba
470 – Podnikající fyzická osoba
954 – Svěřenský fond
958 – Jiná osoba bez právní osobnosti

BA0270 – Typ vztahu k účtu

Určení vztahu osoby k účtu vedenému vykazující osobou, tj. zda jde o vztah majitele nebo disponenta, tj. osoby oprávněné nakládat s prostředky na účtu.

Položky:
M – majitel
D – disponent (osoba oprávněná nakládat s účtem)
S – skutečný majitel
P – osoba s plnou mocí

BA0271 – Druh aktivity

Určení typu operace s účtem, která je vykazována.

Položky: 
ZA – Nový zápis
Použije se v případech, kdy došlo k založení nového vztahu, tj. založení účtu, založení disponentského vztahu aj.

ZR – Ukončení platnosti původního zápisu
Použije se v případech, kdy dochází k ukončení některého ze vztahů, tj. např. zrušení účtu, ukončení oprávnění nakládat s prostředky na účtu apod.

ZM – Změna původního zápisu
Použije se v případech, kdy dochází ke změně skutečností v původním záznamu, tj. při změně identifikačních údajů.

BA0272  – Druh účtu

Specifikace typu účtu, který banka vede pro klienta z hlediska jeho obsahu.

Položky: 
10 Běžný účet
Zahrnují se všechny typy účtů, které umožňují zejména hotovostní a bezhotovostní platební styk, tj. účty, na kterých klient může aktivně provádět finanční transakce prostřednictvím vkladů, výběrů a převodních příkazů.

20 Vkladový/spořící účet
Zahrnují se všechny typy účtů, jejichž hlavním účelem je shromažďování finančních prostředků klienta bez ohledu na to, zda výběr finančních prostředků je vázán na výpovědní lhůtu nebo další podmínky. Zahrnují se i vklady na základě smlouvy o jednorázovém vkladu. Patří sem vklady potvrzované vkladní knížkou i vkladními listy. Tyto vklady zpravidla neumožňují provádění platebního styku.

30 Úvěrový účet
Zahrnují se všechny typy účtů, na kterých banka eviduje stav poskytnutého úvěru klientovi. Patří sem např. i účty ke kontokorentním úvěrům, hypotéčním úvěrům, úvěrům ke kreditním kartám apod.

40 Majetkový účet
Zahrnují se všechny typy účtů, na kterých vykazující osoba eviduje finanční prostředky jako zákaznický majetek ve smyslu § 2 písm. h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

90 Ostatní účty
Zahrnují se všechny ostatní účty jinde neuvedené.

BA0523 – Typ identifikace osoby

Určení typu identifikačního kódu, který byl použit k identifikaci vykazovaného subjektu.

Položky:
IC – IČO
LEI  – Legal Entity Identifier
ZIC – Zahraniční IČO
NID – Náhradní identifikace
IID – Interní identifikace
DIC – Daňové identifikační číslo
ISF – Identifikační číslo svěřenského fondu