Změny v okruhu účtů

Datová oblast CEU10_11

Popis

Datová oblast obsahuje přehled veškerých jednotlivých změn v účtech vedených vykazující osobou za uplynulý pracovní den. V případě, že během dne došlo k vícenásobné změně jednoho údaje, vykáží se i všechny tyto změny jednotlivě. Přehled obsahuje informace o založení, zrušení, změnách vztahů a identifikačních údajů na účtech v okruhu majitelů, osob oprávněných nakládat s peněžními prostředky na účtech (dále jen „disponenti“), osob, které doloží, že jednají jménem klienta a skutečných majitelů.

Každá změna ve struktuře účtů je vykazována samostatným záznamem, týkajícím se vždy jednoho účtu a jedné osoby, tj. např.:

 1. v případě založení nového účtu s jedním majitelem a dvěma disponenty budou vykázány tři záznamy – založení účtu s uvedením majitele, a samostatné záznamy pro oba disponenty,
 2. v případě zrušení účtu s jedním majitelem a třemi disponenty budou vykázány 4 záznamy - zrušení účtu s majitelem a samostatné zrušení všech tří disponentů,
 3. v případě založení účtu svěřenskému fondu se dvěma správci budou vykázány 2 samostatné záznamy pro každého správce stejného účtu. Pro účely CEÚ je považován správce za majitele účtu (Typ vztahu k účtu = M).

Obecně platí, že v případě účtu, jehož majitelem je právnická osoba nebo právní uspořádání dle zákona 37/2021, o evidenci skutečných majitelů, ke zmíněnému počtu záznamů (dle bodů a, b, c výše) bude navíc ještě vykázán záznam identifikující skutečného majitele, pokud je vykazujícím subjektem veden. Osoby, které doloží, že jednají jménem klienta, se také vykáží v dalších záznamech.

U změny identifikačních údajů jedné osoby, které je možné vykázat najednou, tj. např. při změně příjmení a adresy se vykáží obě tyto změny najednou jedním záznamem, který bude obsahovat všechny nové identifikace s datem a časem, kdy k této změně došlo (nahrazované identifikace se neuvádějí).

Opravy reportovaných záznamů provádíme v závislosti na typu identifikátoru. Pokud se jedná o opravy u základních identifikátorů (předčíslí účtu, číslo účtu, rodné číslo FO, ID kód subjektu, typ vztahu k účtu), pak se oprava základního identifikátoru provede záznamem o zrušení (ZR) chybného záznamu a následným zavedením záznamu o založení (ZA) správného záznamu. Pokud jde o opravy chybových záznamů u ostatních identifikátorů, pak se oprava provede prostřednictvím změnového záznamu (ZM).

Identifikační údaje se vyplňují podle typu osoby (viz sl. 9 - Typ osoby), a to v případě:

 1. fyzické osoby - občana jméno (sl. 10), příjmení (sl. 11), rodné číslo, pokud existuje (sl. 12), datum narození (sl. 13) a údaje týkající se adresy bydliště (sl. 24 až 29) a adresy pro doručování, pokud je k dispozici (sl. 30 až 35),
 2. v případě fyzické osoby - podnikatele identifikační kód subjektu (sl. 14), typ identifikačního kódu subjektu (sl. 15), název subjektu (sl. 16) a údaje o adrese bydliště/sídla (sl. 24 až 29). Zároveň se dalším záznamem vykazuje podle bodu a) fyzická osoba, jako disponent předmětného účtu.
 3. v případě právnické osoby identifikační kód subjektu (sl. 14), typ identifikačního kódu subjektu (sl. 15), název subjektu (sl. 16) a údaje o adrese bydliště/sídla (sl. 24 až 29),
 4. v případě svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobnému zařízení řídící se právem jiného státu, identifikační kód subjektu (sl. 14), typ identifikačního kódu subjektu (sl. 15), název (sl. 16) a údaje o správci svěřenského fondu, tj. v případě fyzické osoby - občana v rozsahu podle bodu a) a v případě právnické osoby podle bodu c), přičemž se místo polí ve sloupcích 10 až 16 použijí sloupce 17 až 23. Pokud bude mít svěřenský fond více správců s právem majitele nebo disponenta k účtu, vykazuje se každý takový správce na samostatném řádku. Správce se pro účely CEÚ považuje za majitele účtu.

Struktura a popis datové věty CEU10_11

Kód pole SDAT Sloupec v datové větě Název pole datové věty Popis pole datové věty
I0003 1. Jednoznačná identifikace záznamu Jednoznačná identifikace záznamu na 40 znaků. V rámci této identifikace je umožněna kombinace číslic 0-9 , malých písmen a-z bez diakritiky a velkých písmen A-Z bez diakritiky. Z ostatních znaků je povoleno použít znaky '/' a '-'.
Strukturu identifikace si volí každý vykazující subjekt tak, aby splnila výše uvedené podmínky.
R0020 2. Datum a čas aktivity Uvede se datum a čas, kdy došlo k aktivitě ve tvaru DD.MM.YYYY HH:MM:SS ve 24 hodinovém zápisu hodin.
P0271 3. Aktivita ve vztahu k účtu Uvede se příslušný kód aktivity podle číselníku BA0271, tj. ZA pro založení vztahu, ZM pro změnu vztahu nebo ZR pro zrušení vztahu.
P0274 4. Předčíslí účtu Vykazuje se první část identifikátoru účtu klienta (předčíslí čísla účtu) podle § 5 vyhlášky č. 169/2011, o stanovení pravidel pro tvorbu čísla účtu v platebním styku s tím, že pro účely CEÚ je nezbytné uvést právě 6 číselných znaků. Obsahuje-li znaků méně, doplní se do požadovaného počtu zleva nuly. V případě, že předčíslí neexistuje, uvede se "000000".
P0273 5. Číslo účtu Vykazuje se druhá část identifikátoru účtu klienta (číslo účtu) podle § 5 vyhlášky č. 169/2011, o stanovení pravidel pro tvorbu čísla účtu v platebním styku s tím, že pro účely CEÚ je nezbytné uvést právě 10 číselných znaků. Obsahuje-li znaků méně, doplní se do požadovaného počtu zleva nuly. Neuvádí se kód banky podle Číselníku kódů platebního styku v České republice.
CEU0028 6. IBAN Uvede se IBAN účtu, bylo-li přiděleno.
P0272 7. Druh účtu Vykazuje se příslušný kód číselníku BA0272 Druh účtu, který rozlišuje jednotlivé druhy účtů vykazované institucí.
P0270 8. Typ vztahu k účtu Vykazuje se příslušný kód číselníku BA0270 Typ vztahu, který rozlišuje, zda se jedná o majitele, disponenta, osoby, která doloží, že jedná jménem klienta nebo skutečného majitele.
P0108 9. Typ osoby Vykazuje se příslušný kód číselníku BA0008 Typy a třídy sledovaných subjektů, který rozlišuje, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu nebo o svěřenský fond nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídící se právem jiného státu.
CEU0001 10. Jméno fyzické osoby Uvedou se všechna jména fyzické osoby, pokud jsou vykazující osobě známa. Pokud má fyzická osoba více jmen, uvádějí se za sebou oddělena mezerou.
CEU0002 11. Příjmení fyzické osoby Uvedou se všechna příjmení fyzické osoby, která jsou vykazující osobě známa. Pokud má fyzická osoba více příjmení, uvádějí se za sebou oddělena mezerou.
CEU0003 12. Rodné číslo fyzické osoby Uvede se rodné číslo bez lomítka přidělované v České republice českým občanům a cizincům s trvalým pobytem v České republice.
CEU0004 13. Datum narození fyzické osoby Uvede se datum narození fyzické osoby ve tvaru DD.MM.YYYY.
CEU0005 14. Identifikační kód subjektu Vykazuje se identifikace právnické osoby a fyzické osoby podnikatele pomocí identifikačního kódu. Vyplňuje se i v případě svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídící se právem jiného státu, s tím, že se současně vyplní údaje o jejich správci v odpovídajících polích výkazu.
V případě, že instituce má k dispozici více identifikačních kódů k jednomu subjektu, uvede pouze jedno, a to v následujícím pořadí:
 1. u tuzemských právnických osob a fyzických osob - podnikatelů se vždy použije IČ, které jim bylo přiděleno oprávněným orgánem v České republice (jedná se o osmimístný nevýznamový kód sloužící k jednoznačné identifikaci právnických nebo fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů přidělené na základě zákona o základních registrech),
 2. LEI (Legal Entity Identifier),
 3. u zahraničních osob a jejich organizačních složek se použije obdoba IČ, které jim bylo přiděleno oprávněným orgánem v zahraničí,
 4. náhradní identifikační číslo (NID) přidělené oprávněným orgánem v České republice, které je veřejně dostupné,
 5. daňové identifikační číslo (DIČ) přidělené příslušným správcem daně - použije se jako alternativa pro identifikaci svěřenského fondu,
 6. interní kód instituce, který musí být jedinečný a používán po celou dobu vykazování,
 7. identifikační číslo svěřenského fondu (ISF) přidělené příslušným orgánem českému svěřenskému fondu.
CEU0006 15. Typ identifikačního kódu subjektu Uvede se hodnota podle číselníku BA0523 Typ identifikace osoby, položka z domény Z_CEU_KOD, podle toho, jaký typ kódu byl použit ve sl. 14.
CEU0007 16. Název subjektu Uvede se úplný název subjektu (právnické osoby nebo fyzické osoby - podnikatele) vč. právní formy zapsaný v Obchodním rejstříku nebo v jiném registru vedeném na základě sektorových zákonů v případě tuzemských právnických osob nebo v případě zahraničních právnických osob v obdobných evidencích nebo registrech nebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby tak, jak je instituci známo. 
V případě svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídící se právem jiného státu se uvádí jeho název a současně se vyplní údaje o jeho správci. Údaje o správci se u ostatních subjektů nevyplňují.
CEU0008 17. Identifikační kód správce svěřenského fondu Shodná definice jako ve sl. 14 týkající se správce svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídící se právem jiného státu. V případě ostatních subjektů se nevyplňuje.
CEU0009 18. Typ identifikačního kódu správce svěřenského fondu Shodná definice jako ve sl. 15 týkající se správce svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídící se právem jiného státu. V případě ostatních subjektů se nevyplňuje.
CEU0010 19. Název správce svěřenského fondu Shodná definice jako ve sl. 16 týkající se správce svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídící se právem jiného státu. V případě ostatních subjektů se nevyplňuje.
CEU0011 20. Jméno správce svěřenského fondu Shodná definice jako ve sl. 10 týkající se správce svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídící se právem jiného státu. V případě ostatních subjektů se nevyplňuje.
CEU0012 21. Příjmení správce svěřenského fondu Shodná definice jako ve sl. 11 týkající se správce svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídící se právem jiného státu. V případě ostatních subjektů se nevyplňuje.
CEU0013 22. Rodné číslo správce svěřenského fondu Shodná definice jako ve sl. 12 týkající se správce svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídící se právem jiného státu. V případě ostatních subjektů se nevyplňuje.
CEU0014 23. Datum narození správce svěřenského fondu Shodná definice jako ve sl. 13 týkající se správce svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídící se právem jiného státu. V případě ostatních subjektů se nevyplňuje.
CEU0015 24. Adresa pobytu/sídla - ulice Uvede se ulice adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby. V případě, že obec není členěna na ulice, položka se nevyplňuje.
CEU0016 25. Adresa pobytu/sídla - číslo popisné Uvede se číslo popisné adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby. V zemích, kde se podobný kód nepoužívá, uvede se hodnota N/A.
CEU0017 26. Adresa pobytu/sídla - číslo orientační Uvede se číslo orientační adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby. V případě, že obec nepoužívá čísla orientační, položka se nevyplňuje.
CEU0018 27. Adresa pobytu/sídla - obec Uvede se název obce adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby.
CEU0019 28. Adresa pobytu/sídla - PSČ Uvede se poštovní směrovací číslo u tuzemských nebo obdobné číslo u zahraničních osob obce adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby. V zemích, kde se podobný kód nepoužívá, uvede se hodnota N/A.
CEU0020 29. Adresa pobytu/sídla - země Uvede se dvoumístný kód podle číselníku BA0025 Kódy zemí ISO, geografické a ekonomické rozdělení světa adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresa sídla právnické osoby.
CEU0021 30. Adresa FO pro doručování - ulice Uvede se ulice adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa. V případě, že obec není členěna na ulice, položka se nevyplňuje.
CEU0022 31. Adresa FO pro doručování - číslo popisné Uvede se číslo popisné adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa. V zemích, kde se podobný kód nepoužívá, uvede se hodnota N/A.
CEU0023 32. Adresa FO pro doručování - číslo orientační Uvede se číslo orientační adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známo. V případě, že obec nepoužívá čísla orientační, položka se nevyplňuje.
CEU0024 33. Adresa FO pro doručování - obec Uvede se název obce adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa.
CEU0025 34. Adresa FO pro doručování - PSČ Uvede se poštovní směrovací číslo u tuzemských nebo obdobné číslo u zahraničních osob obce adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa. V zemích, kde se podobný kód nepoužívá, uvede se hodnota N/A.
CEU0026 35. Adresa FO pro doručování - země Uvede se dvoumístný kód podle číselníku BA0025 Kódy zemí ISO, geografické a ekonomické rozdělení světa adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa.

Použité číselníky

BA0008 – Typy a třídy sledovaných subjektů

Určení typu osob, které mají vztah k vykazovanému účtu, tj. majitele nebo disponenta.

Položky:
430 – Právnická osoba
440 – Fyzická osoba
470 – Podnikající fyzická osoba
954 – Svěřenský fond
958 – Jiná osoba bez právní osobnosti

BA0270 – Typ vztahu k účtu

Určení vztahu osoby k účtu vedenému vykazující osobou, tj. zda jde o vztah majitele nebo disponenta, tj. osoby oprávněné nakládat s prostředky na účtu.

Položky:
M – majitel
D – disponent (osoba oprávněná nakládat s účtem)
S – skutečný majitel
P – osoba s plnou mocí

BA0271 – Druh aktivity

Určení typu operace s účtem, která je vykazována.

Položky: 
ZA – Nový zápis
Použije se v případech, kdy došlo k založení nového vztahu, tj. založení účtu, založení disponentského vztahu aj.

ZR – Ukončení platnosti původního zápisu
Použije se v případech, kdy dochází k ukončení některého ze vztahů, tj. např. zrušení účtu, ukončení oprávnění nakládat s prostředky na účtu apod.

ZM – Změna původního zápisu
Použije se v případech, kdy dochází ke změně skutečností v původním záznamu, tj. při změně identifikačních údajů.

BA0272  – Druh účtu

Specifikace typu účtu, který banka vede pro klienta z hlediska jeho obsahu.

Položky: 
10 Běžný účet
Zahrnují se všechny typy účtů, které umožňují zejména hotovostní a bezhotovostní platební styk, tj. účty, na kterých klient může aktivně provádět finanční transakce prostřednictvím vkladů, výběrů a převodních příkazů.

20 Vkladový/spořící účet
Zahrnují se všechny typy účtů, jejichž hlavním účelem je shromažďování finančních prostředků klienta bez ohledu na to, zda výběr finančních prostředků je vázán na výpovědní lhůtu nebo další podmínky. Zahrnují se i vklady na základě smlouvy o jednorázovém vkladu. Patří sem vklady potvrzované vkladní knížkou i vkladními listy. Tyto vklady zpravidla neumožňují provádění platebního styku.

30 Úvěrový účet
Zahrnují se všechny typy účtů, na kterých banka eviduje stav poskytnutého úvěru klientovi. Patří sem např. i účty ke kontokorentním úvěrům, hypotéčním úvěrům, úvěrům ke kreditním kartám apod.

40 Majetkový účet
Zahrnují se všechny typy účtů, na kterých vykazující osoba eviduje finanční prostředky jako zákaznický majetek ve smyslu § 2 písm. h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

90 Ostatní účty
Zahrnují se všechny ostatní účty jinde neuvedené.

BA0523 – Typ identifikace osoby

Určení typu identifikačního kódu, který byl použit k identifikaci vykazovaného subjektu.

Položky:
IC – IČO
LEI  – Legal Entity Identifier
ZIC – Zahraniční IČO
NID – Náhradní identifikace
IID – Interní identifikace
DIC – Daňové identifikační číslo
ISF – Identifikační číslo svěřenského fondu