Návod pro řešení životní situace – žádost o výpis z Centrálního registru úvěrů

 1. Identifikační číslo:
  ČNB / 2007 / 4
 2. Kód:
  4
 3. Pojmenování životní situace: 
  Banka mi sdělila, že jsem veden v Centrálním registru úvěrů, nejsem si však vědom daného závazku, resp. chci vědět, která banka o mě údaj do registru vykázala nebo mám zájem si ověřit vedené hodnoty – žádost o výpis z Centrálního registru úvěrů.
 4. Základní informace k životní situaci:
  Centrální registr úvěrů (dále též "CRÚ"), provozovaný Českou národní bankou, je informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových a obdobných pohledávkách bank a zahraničních finančních institucí za klienty a identifikační údaje o těchto klientech.
  Předávání informací do CRÚ je pro banky povinné, předávání informací zahraničními registry se řídí mezinárodní dohodou (Memorandum of Understanding on the Exchange of Information among National Central Credit Registers).
  Na základě dohody si informace o pohledávkách vzájemně vyměňují tyto země: Česká republika, Belgie, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Španělsko, Portugalsko a Rumunsko.
  Předmětem mezinárodní výměny jsou pouze pohledávky za právnickými osobami.
  Určení zemí, kterých se pohledávky týkají a výčet finančních institucí, které v souladu s legislativou příslušné země vykazují do zahraničního registru, je součástí výpisu.
  Za věcnou správnost, úplnost a aktuálnost informací předaných do CRÚ odpovídá banka, resp. zahraniční finanční instituce. Za včasnost a správnost zpracování datových vstupů předaných do CRÚ bankami a správnost zpracování výstupů z CRÚ odpovídá Česká národní banka.
  V souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (odkaz na Portál veřejné správy), má klient právo seznámit se s informacemi, které jsou o něm v databázi CRÚ vedeny (týkají-li se jeho osoby nebo právnické osoby, jenž zastupuje).
  Žádost o výpis z CRÚ je možno podat pouze za každého klienta samostatně.
  Klientem se pro účely tohoto postupu rozumí právnická osoba, za kterou má banka pohledávku, nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, a za kterou má banka pohledávku v souvislosti s její podnikatelskou činností.
  Bankou se rozumí banka se sídlem na území České republiky, včetně jejích poboček a jiných organizačních složek mimo území České republiky, a pobočka zahraniční banky, působící na území České republiky, příp. další osoba, která podle zvláštního zákona předává informace o klientech do CRÚ.
  Zahraniční finanční institucí se rozumí banka a další finanční instituce v zahraničí vykazující údaje do národních centrálních úvěrových registrů, ke kterým má ČNB přístup na základě mezinárodní dohody.
  V CRÚ jsou registrovány úvěrové pohledávky (čerpané úvěry, včetně kontokorentních, debety na běžných účtech, nečerpané úvěrové rámce a přísliby, poskytnuté záruky a ručení, úvěrové ekvivalenty dalších vybraných podrozvahových pohledávek) bez ohledu na jejich výši (s výjimkou debetů na běžných účtech s povinnou registrací nad 2 000 Kč).
  Dále jsou registrovány úvěrové závazky právnických osob vůči věřitelům v zemích EU, které si na základě mezinárodní dohody vzájemně vyměňují úvěrové informace o klientech. Předmětem mezinárodní výměny úvěrových informací jsou pouze souhrnné zůstatky závazků právnických osob přesahující 25 000 €.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  V případě klienta – fyzické osoby, která je podnikatelem, může být žadatelem o výpis z CRÚ pouze tato osoba.
  V případě klienta – právnické osoby může být žadatelem o výpis z CRÚ pouze fyzická osoba, která je oprávněna jednat za právnickou osobu (statutární orgán – např. jednatel, člen představenstva, předseda výboru).
  Oprávněná osoba žádající o výpis z CRÚ se může při podání žádosti nechat zastupovat na základě úředně ověřené plné moci. Zastupující osoba si pak musí nechat úředně ověřit svůj podpis na žádosti v listinné podobě.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Žádosti o výpisy z CRÚ přijímá a vyřizuje výlučně Česká národní banka.
  Po odeslání žádosti žadatel poukáže platbu za vystavení výpisu z CRÚ na účet České národní banky (viz bod 12).
  Česká národní banka následně vyhotoví výpis z CRÚ v souladu s požadavkem žadatele:
  • podle aktuálního stavu CRÚ nebo
  • za stanovené časové období (max. 10 let historie), tj. sdělí údaje evidované ke konci každého měsíce spadajícího do žadatelem požadovaného časového období.
  Není-li v žádosti vyznačeno požadované období, zhotoví Česká národní banka výpis z CRÚ dle aktuálního stavu CRÚ (aktuálním stavem CRÚ se rozumí údaje evidované v CRÚ podle poslední aktualizace dat).
  Pokud v požadovaném období neobsahuje CRÚ žádné údaje o klientovi, Česká národní banka vyhotoví a odešle jako výpis z CRÚ zprávu informující o této skutečnosti.
  Česká národní banka odešle vyhotovený výpis z CRÚ žadateli prostřednictvím datové schránky nebo v písemné podobě prostřednictvím České pošty do vlastních rukou.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
  Žádost o výpis z CRÚ je možné podat (na předepsaném formuláři) v elektronické formě – prostřednictvím datové schránky České národní banky, v listinné formě zaslat na adresu České národní banky nebo předat osobním podáním na podatelně České národní banky. (viz bod 08).
 8. Na které instituci životní situaci řešit:
  Žádost o výpis z CRÚ v elektronické formě zašlete do datové schránky České národní banky – ID datové schránky – 8tgaiej, v části „Obecné informace“ se uvede „Věc“: Výpis z CRÚ.
  Žádost o výpis z CRÚ v listinné formě zašlete na adresu
  Česká národní banka
  Centrální registr úvěrů
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
  nebo podejte osobně v podatelně České národní banky.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  V případě, že si potřebuji ověřit údaje vedené o mé osobě v registrech a jsem fyzická osoba – podnikatel, mohu se obrátit na Českou národní banku, Centrální registr úvěrů podáním žádosti o výpis z CRÚ.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Žadatel předloží "Žádost klienta o výpis z Centrálního registru úvěrů". V případě zastupující osoby musí být k žádosti také přiložena úředně ověřená plná moc.
  V žádosti je žadatel povinen stanoveným způsobem:
  • identifikovat klienta, o kterém je výpis z CRÚ požadován,
  • specifikovat období, za které požaduje výpis z CRÚ (aktuální stav registru nebo časový interval, avšak max. 10 let historie),
  • stanovit podmínky pro doručení zásilky s výpisem z CRÚ (elektronicky nebo písemně prostřednictvím České pošty)
  Dále je žadatel povinen:
  • v případě elektronického podání odeslat řádně vyplnenou žádost z datové schránky klienta nebo zajistit převedení listinné žádosti s úředně ověřeným podpisem do elektronické formy dokumentu konverzí úřední osobu (obecní úřad, notář, Czech Point apod.),
  • v případě listinné žádosti úředně ověřit (Czech POINT, notář, obecní úřad apod.) svůj podpis na žádosti.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Předepsaný formulář "Žádost klienta o výpis z Centrálního registru úvěrů" (pro fyzickou osobu, která je podnikatelem, nebo pro právnickou osobu) je k dispozici v elektronické formě na internetových stránkách České národní banky, v tiskové formě v podatelně sídla České národní banky a rovněž na všech jejích pobočkách a územních pracovištích.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Za vyhotovení výpisu z CRÚ přísluší České národní bance úhrada ve výši vynaložených nákladů.
  Výše úhrady je stanovena platným Ceníkem peněžních a obchodních služeb České národní banky (pdf, 246 kB), který je k nahlédnutí ve všech pobočkách a územních pracovištích České národní banky a v elektronické formě na internetových stránkách České národní banky.
  Úhrada za vyhotovení výpisu z CRÚ se hradí před poskytnutím služby platbou ve prospěch účtu České národní banky; číslo: 115-54186891, kód banky: 0710, konstantní symbol: 0308, IBAN: CZ27 0710 0001 1500 5418 6891, BIC (SWIFT): CNBACZPP.
  Povinným údajem platebního dokladu je dále variabilní symbol, ve kterém se uvede identifikační číslo klienta (IČ), u zahraničních subjektů daňové identifikační číslo.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Česká národní banka je povinna vyřídit žádost o výpis do 30 dnů po obdržení žádosti, která splňuje všechny náležitosti, a po připsání platby za výpis. Obvyklá doba pro vyřízení je kratší.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Dalšími účastníky jsou jednotlivé zahraniční registry zapojených zemí, a to v případě, že výpis z CRÚ bude obsahovat taktéž údaje ze zahraniční výměny (týká se pouze právnických osob), které jsou uváděny v agregované podobě, a klient bude mít zájem o získání detailních informací.
  Klient se v tomto případě musí obrátit s žádostí o výpis na příslušný zahraniční registr. Česká národní banka poskytuje klientovi administrativní podporu (př. kontaktní údaje, příslušné formuláře apod.).
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  Žádost v elektronické formě zašlete do datové schránky České národní banky (viz bod 08).
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách  (odkaz na Portál veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy:
  Zákon č. 21/1992 Sb. o bankách (odkaz na Portál veřejné správy)
  Zákon č. 6/1993 Sb., o ČNB (pdf, 367 kB)
  Vyhláška č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky (odkaz na Portál veřejné správy) – Centrální registr úvěrů, ve znění pozdějších předpisů
  Memorandum of Understanding on the Exchange of Information among National Central Credit Registers
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Případnou reklamaci věcného obsahu výpisu z CRÚ uplatňuje žadatel zpravidla přímo u banky, která data do CRÚ předala, nebo u příslušného zahraničního registru (údaj o bance, která odpovídá za věcnou správnost příslušného datového vstupu do CRÚ, nebo údaj o věcně příslušném zahraničním registru, jsou součástí výpisu).
  Případnou reklamaci technických, časových, popř. dalších podmínek zpracování výpisu z CRÚ (nečitelnost výpisu, poškození výpisu, nedodržení stanovené lhůty pro zpracování výpisu apod.) uplatňuje žadatel u České národní banky.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Pokud žádost vykazuje nesrovnalosti nebo žadatel neuhradil platbu za vyhotovení výpisu na účet České národní banky a v přiměřené lhůtě neprovede nápravu, nemůže Česká národní banka výpis vyhotovit a je nucena žádost odmítnout.
 21. Nejčastější dotazy:
  Centrální registr úvěrů – dotazy a odpovědi
 22. Další informace:
  Formulář podání dotazu odboru komunikace ČNB
  mailem
  cru.svyp@cnb.cz
  na www stránkách:
  Centrální registr úvěrů
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
  cru.svyp@cnb.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
  Ne
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
  Odbor komunikace sekce kancelář a odbor měnové a finanční statistiky ČNB
 26. Kontaktní osoba:
  Ing. Lenka Velešíková
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  15. 3. 2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  15. 3. 2015
 29. Datum konce platnosti popisu:
  Bez časového omezení.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
  Kromě CRÚ existují v České republice další soukromé registry, např. provozovatelem Bankovního registru klientských informací s údaji o fyzických osobách (občanech i podnikatelích) je společnost Czech Banking Credit Bureau, a.s. (CBCB), která na vyžádání rovněž poskytuje výpis vedených údajů.