Formulář podání dotazu, podnětu, upozornění elektronickou formou

Prostřednictvím tohoto formuláře je možné elektronicky zasílat podání (tj. dotaz, podnět, upozornění, stížnost, apod.) týkající se působnosti České národní banky.

Tímto formulářem můžete upozornit Českou národní banku na jednání jí dohlížených subjektů, kterým tyto subjekty mohou porušovat povinnosti, nad jejichž dodržováním Česká národní banka vykonává dohled. Pro tyto účely je žádoucí, abyste ke svému podání současně přiložili relevantní podklady, které máte k dispozici a které jsou podle Vašeho názoru způsobilé prokázat Vámi tvrzené skutečnosti.

Česká národní banka přijímá prostřednictvím tohoto formuláře také stížnosti na porušení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, o platebních službách na vnitřním trhu, ze strany poskytovatelů platebních služeb.

Při vyřizování stížností na činnost dohlížených subjektů může Česká národní banka jednat pouze v mezích svých pravomocí. V případě zjištění protiprávního jednání dohlížených subjektů může Česká národní banka ukládat nápravná opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků nebo pokuty. Ani případná zjištění České národní banky ohledně porušení právních předpisů dohlíženým subjektem však nemají sama o sobě vliv na soukromoprávní vztahy mezi dohlíženými subjekty a jejich klienty. Česká národní banka nemůže rozhodovat například o platnosti uzavření či zániku smluvního vztahu (např. výpovědí, odstoupením, apod.), nároku na náhradu újmy či vydání bezdůvodného obohacení včetně sporů týkajících se výše účtovaných poplatků, oprávněnosti blokace peněžních prostředků na platebním účtu, nároku souvisejícím s odpovědností za neautorizovanou či nesprávně provedenou platební transakci, výši pojistného plnění, prokázání nároku na pojistné plnění, soukromoprávních vztazích mezi pojišťovnou a pojišťovacími zprostředkovateli, atd.

Kompetentním orgánem pro řešení soukromoprávních sporů je v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, soud, nebo v některých případech také finanční arbitr. Finanční arbitr je oprávněn rozhodovat spory v případech stanovených § 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů (například spotřebitelské spory mezi klienty a bankami při nabízení a poskytování platebních služeb). Více informací o činnosti finančního arbitra naleznete na webových stránkách finančního arbitra www.finarbitr.cz.

Lhůta pro vyřízení podání zaslaného České národní bance je 30 dnů ode dne jeho doručení.

Česká národní banka dále upozorňuje, že není oprávněná poskytovat právní poradenství ohledně případných soukromoprávních kroků vůči subjektům finančního trhu. Česká národní banka nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy nebo zaslané pouze na vědomí.

Česká národní banka doporučuje v případě nespokojenosti s postupem dohlíženého subjektu zvážit možnost kontaktovat v dané věci nejprve přímo dohlížený subjekt, například formou stížnosti či reklamace ve smyslu reklamačního řádu dohlíženého subjektu nebo formou žádosti o osobní jednání, které by mohlo vést k vyřešení Vaší situace.

Česká národní banka zpracovává osobní údaje, bližší informace naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů, jež je dostupná na https://www.cnb.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju-a-pravni-ujednani/ochrana-osobnich-udaju/.

Přílohy

Jako přílohu lze připojit např. plnou moc, je-li podání činěno v zastoupení, smluvní dokumentaci, relevantní komunikaci s dohlíženým subjektem, apod.

Upozornění: Přijímány jsou přílohy pouze ve formátech: doc, docx, xls, xlsx, rtf, pdf, jpg, html, xml, msg. Velikost jednotlivých příloh nesmí překročit 1,5 MB.

Všechna pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.