Centrální registr úvěrů – dotazy a odpovědi

Centrální registr úvěrů – hlavní stránka

 1. Mohu si jako  fyzická osoba – nepodnikatel zažádat o výpis z úvěrového registru?
 2. Úvěr řádně splácím, nejsem v prodlení se žádnou splátkou. Mám i v tomto případě záznam v Centrálním registru úvěrů?
 3. Žádal/žádala jsem u banky o úvěr. Banka mi sdělila, že mám v Centrálním registru úvěrů evidovanou pohledávku. Musím hradit poplatek 400,- Kč za vystavení výpisu?
 4. Za jak dlouho bude vyřízena má žádost o výpis z Centrálního registru úvěrů?
 5. Jsou v Centrálním registru úvěrů evidovány údaje od jiných subjektů, než jsou banky?
 6. Které banky jsou začleněny do Centrálního registru úvěrů?
 7. Je Centrální registr úvěrů propojen s jinými registry?
 8. Jak Česká národní banka dohlíží na bankovní registr fyzických osob provozovaný společností Czech Banking Credit Bureau, a.s.?
 9. Jak často jsou údaje aktualizovány?
 10. Jak dlouho jsou údaje v Centrálním registru úvěrů archivovány?
 11. Je po splacení úvěru proveden  výmaz údajů z Centrálního registru úvěrů?
 12. Musím zaplatit poplatek i v případě, že jsem právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem, ale nejsem v Centrálním registru úvěrů evidován?
 13. Jakým způsobem mohu uhradit poplatek za výpis z Centrálního registru úvěrů?
 14. Mohu požádat o výpis údajů z Centrálního registru úvěrů na svého obchodního partnera?

 

 1. Mohu si jako  fyzická osoba – nepodnikatel požádat o výpis z úvěrového registru?

  Centrální registr úvěrů provozovaný ČNB eviduje ve své databázi pouze údaje o právnických osobách a fyzických osobách podnikatelích. Pokud nejste podnikatel, tj. nemáte přiřazeno IČ, nemůžete se v této databázi vyskytovat. Bankovní registr s údaji o fyzických osobách (občanech i podnikatelích) provozuje společnost Czech Banking Credit Bureau, a.s. Kontakty na klientské centrum tohoto registru jsou: CBCB, a.s, Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, e-mail: klient@cbcb.cz . tel.: 277 778 680, další informace: http://www.cbcb.cz. Řada bank také zařazuje údaje do registrů provozovaných sdružením SOLUS, zájmovým sdružením právnických osob. Kontakty na klientské centrum těchto registrů jsou: sdružení SOLUS, Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč, e-mail: info@solus.cz, tel.: 840 140 120, další informace: http://www.solus.cz.

   

 2. Úvěr řádně splácím, nejsem v prodlení se žádnou splátkou. Mám i v tomto případě záznam v Centrálním registru úvěrů?

  V Centrálním registru úvěrů (CRÚ) jsou evidovány veškeré úvěrové závazky právnických osob a fyzických osob podnikatelů bez ohledu na to, zda jsou spláceny nebo ne (tzn. pozitivní i negativní údaje) a bez ohledu na jejich výši (s výjimkou debetů na běžných účtech s povinnou registrací nad 2000 Kč). Úvěrovými závazky se rozumí:

  • čerpané úvěry, vč. kontokorentních,
  • nepovolené debety na běžných účtech,
  • poskytnuté úvěrové rámce a přísliby,
  • poskytnuté záruky a ručení,
  • poskytnuté záruky z akreditivů.

  Pouze u právnických osob jsou v CRÚ dále registrovány úvěrové závazky vůči věřitelům v zemích EU, které si na základě mezinárodní dohody vzájemně vyměňují informace o klientech. Předmětem mezinárodní výměny úvěrových informací jsou pouze souhrnné zůstatky závazků právnických osob přesahující 25 000 €.

   

 3. Žádal/žádala jsem u banky o úvěr. Banka mi sdělila, že mám v Centrálním registru úvěrů evidovanou pohledávku. Musím hradit poplatek 400,- Kč za vystavení výpisu?

  Pokud si chcete ověřit sdělenou skutečnost, máte podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, § 38a, odstavec 3) právo seznámit se se všemi informacemi, které jsou o Vás vedeny v databázi CRÚ, pokud se týkají Vás jako fyzické osoby podnikatele nebo právnické osoby, kterou zastupujete, a to za úhradu vynaložených nákladů. Cena za výpis z CRÚ je uvedena v sazebníku České národní banky a v současné době činí 400,- Kč včetně DPH a je určena k pokrytí nákladů spojených s vystavením výpisu.

   

 4. Za jak dlouho bude vyřízena má žádost o výpis z Centrálního registru úvěrů?

  Výpis je vyhotoven nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti o výpis z Centrálního registru úvěrů, která splňuje všechny náležitosti, a připsání ceny za výpis (400,- Kč včetně DPH) na účet ČNB (č. ú.: 115-54186891/0710). Zpravidla však výpis vyřizujeme v kratším termínu.

   

 5. Jsou v Centrálním registru úvěrů evidovány údaje od jiných subjektů, než jsou banky?

  Centrální registr úvěrů je provozován podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, § 38a, odst. 2. Do Centrálního registru úvěrů zasílají údaje o svých klientech banky, pobočky zahraničních bank a další osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon. Do systému nejsou zahrnuty finanční úřady, leasingové společnosti, nebankovní finanční instituce apod.

   

 6. Které banky jsou začleněny do Centrálního registru úvěrů?

  Centrální registr úvěrů je registr úplný, tzn., že všechny banky působící v ČR včetně poboček zahraničních bank jsou povinny na základě vydané Vyhlášky č. 273 Sb. o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky předávat do registru údaje o svých klientech.
  V CRÚ jsou registrovány rovněž úvěrové závazky právnických osob vůči věřitelům v zemích EU, které si na základě mezinárodní dohody vzájemně vyměňují úvěrové informace o klientech. Předmětem mezinárodní výměny úvěrových informací jsou pouze souhrnné zůstatky závazků právnických osob přesahující 25 000 €.

   

 7. Je Centrální registr úvěrů propojen s jinými registry?

  Centrální registr úvěrů (CRÚ) provozovaný Českou národní bankou nesdílí data s jinými bankovními nebo nebankovními registry ČR.
  Na základě mezinárodní dohody je CRÚ součástí mezinárodní výměny dat, která probíhá mezi zapojenými registry zemí EU (AT, BE, CZ, DE, FR, IT, ES, PT, RO). Předmětem mezinárodní výměny úvěrových informací jsou pouze souhrnné zůstatky závazků právnických osob přesahující 25 000 €.

   

 8. Jak Česká národní banka dohlíží na bankovní registr fyzických osob provozovaný společností Czech Banking Credit Bureau, a.s.?

  Bankovní registr klientských informací (BRKI) provozovaný společností Czech Banking Credit Bureau, a. s. je registr soukromý a Česká národní banka se nijak nepodílí na jeho provozu a ani nad ním neprovádí dohled.

   

 9. Jak často jsou údaje aktualizovány?

  Údaje v databázi CRÚ se aktualizují v měsíční periodicitě. Údaje platné k ultimu příslušného měsíce jsou k dispozici uživatelům cca 25. den následujícího měsíce. Změny, ke kterým dojde v průběhu měsíce (tzn. např. splacení pohledávky, vznik nové pohledávky apod.), se tudíž objevují v databázi nejdříve cca 25 dnů po skončení měsíce, ve kterém k dané změně došlo.

   

 10. Jak dlouho jsou údaje v Centrálním registru úvěrů archivovány?

  Údaje jsou archivovány po dobu 10 let od splacení pohledávky, aby banky měly k dispozici historii svých klientů.

   

 11. Je po splacení úvěru proveden  výmaz údajů z Centrálního registru úvěrů?

  CRÚ uchovává veškeré zaslané záznamy, tj. i když byl úvěr splacen, zůstává evidován v databázi po dalších 10 let. Výmaz banka provádí pouze v případě chybně zaslaných údajů.

   

 12. Musím zaplatit poplatek i v případě, že jsem právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem, ale nejsem v Centrálním registru úvěrů evidován?

  Pokud podáte žádost o výpis z Centrálního registru úvěrů, musíte poplatek zaplatit. Jedná se o úhradu vynaložených nákladů za pořízení výpisu. Úkony, které je nutno provést v souvislosti s pořízením výpisu, jsou stejné, ať již jste v CRÚ evidován či nikoliv. Cena za výpis z CRÚ je uvedena v Sazebníku České národní banky a v současné době činí 400,- Kč včetně DPH.

   

 13. Jakým způsobem mohu uhradit poplatek za výpis z Centrálního registru úvěrů?

  Cenu za výpis můžete uhradit:

  • příkazem ze svého účtu na účet ČNB, číslo účtu je 115-54186891, kód banky 0710, variabilní symbol je IČ klienta, konstantní symbol 0308,
  • poštovní složenkou, kde adresátem je Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, číslo účtu je 115-54186891, kód banky 0710, variabilní symbol je IČ klienta,
  • osobně na pokladně ČNB pobočky Praha, na účet číslo 115-54186891, kód banky 0710, variabilní symbol je IČ klienta.

  Cenu výpisu je třeba uhradit předem (před vystavením výpisu).

   

 14. Mohu požádat o výpis údajů z Centrálního registru úvěrů na svého obchodního partnera?

  Přístup k informacím z Centrálního registru údajů mají pouze banky, pobočky zahraničních bank a další osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon. Údaje v Centrálním registru úvěrů podléhají bankovnímu tajemství a nemohou být poskytovány jiným žadatelům, než stanovuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, §38a. O výpis může požádat klient, který má právo seznámit se s informacemi, které o něm vedeme v databázi, pokud se týkají jeho osoby nebo právnické osoby, kterou zastupuje (odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů., §38a).

   

 

Zpět na seznam