Návod pro řešení životní situace – padělané peníze

 1. Identifikační číslo: 
  ČNB / 2007 / 3   
 2. Kód:
  3
 3. Pojmenování životní situace:
  Mám dojem, že je mi nabízena padělaná bankovka nebo mince, nebo že mám padělanou bankovku nebo minci.
 4. Základní informace k životní situaci:
  Pokud máte důvodné podezření, že bankovka nebo mince není pravá, máte právo ji odmítnout. Pokud jste zjistili, že bankovka nebo mince ve vašem vlastnictví je zřejmě padělaná, nesmíte ji dále použít k placení, protože takové jednání je trestné. Podezřelou bankovku nebo minci odneste na Policii České republiky, do České národní banky, popř. do některé z obchodních bank, a informujte je o vašem podezření. Tak vyloučíte možnost, že byste spáchali trestný čin udávání padělaných nebo pozměněných peněz. Bankovka nebo mince bude předána Zkušebně platidel České národní banky, která ji prozkoumá a určí její pravost. Pokud se ukáže, že bankovka nebo mince je pravá, bude vám vrácena. Pokud se bude jednat o padělek, na náhradu nemáte nárok.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Každá fyzická nebo právnická osoba.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Každý může odmítnout přijetí bankovek a mincí, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné, ledaže je povinen je zadržet (blíže v zákoně č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí). Pozměněnou bankovkou nebo mincí je tuzemská nebo cizozemská bankovka nebo mince, která byla nedovoleně upravena takovým způsobem, že je způsobilá vyvolat klamnou představu o své platnosti nebo o své nominální hodnotě. Právnické osoby takové podezřelé bankovky nebo mince zadrží bez náhrady. O zadržení podezřelých bankovek nebo mincí vystaví právnické osoby tomu, kdo je předložil, potvrzení. Zadržené peníze jsou předány České národní bance, která potvrdí nebo vyloučí podezření z padělání. V případě, že jsou peníze pravé, vrátí je Česká národní banka bez zbytečného odkladu tomu, komu byly podle potvrzení zadrženy, nebo mu za ně poskytne náhradu tak, že mu částku odpovídající jejich nominální hodnotě vyplatí v hotovosti, převede mu ji nebo ji připíše na jím uvedený účet. Odebrání bankovek nebo mincí právnická osoba neprodleně oznámí orgánům Policie České republiky.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Odneste podezřelou bankovku nebo minci na Policii České republiky, do České národní banky, popř. do některé z obchodních bank, a informujte je o vašem podezření. Tak vyloučíte možnost, že byste spáchali trestný čin udávání padělaných nebo pozměněných peněz.
 8. Na které instituci tuto životní situaci řešit:
  Můžete se obrátit na:
  1. služebny Policie České republiky,
  2. územní pracoviště ústředí České národní banky,
  3. popř. pobočky obchodních bank.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Na služebnách Policie ČR, na územních pracovištích České národní banky (v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně nebo Ostravě) nebo pobočkách obchodních bank.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Průkaz totožnosti, podezřelou bankovku nebo minci.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Formuláře "Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí" jsou k dispozici na služebnách Policie České republiky, na územních pracovištích České národní banky, příp. na pobočkách obchodních bank. Vzor "Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí" je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí (pdf, 233 kB). Vzor potvrzení o zadržení (pdf, 113 kB) je k dispozici i na internetových stránkách ČNB.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Lhůty nejsou stanoveny.
  V případě zjištění, že je bankovka nebo mince pravá, je Česká národní banka povinna peníze bez zbytečného odkladu vrátit tomu, komu byly zadrženy.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Právní subjekt, který vám bankovku nebo minci zadržel – Česká národní banka mu oznamuje výsledek odborného zkoumání.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Spolupracovat při vyplňování "Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí"; zejména uvést, kde jste podezřelou bankovku nebo minci pravděpodobně získali.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  V případě dotazu můžete využít tuto elektronickou službu:
  Formulář podání dotazu, podnětu, upozornění elektronickou formou
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí (pdf, 215 kB)
 18. Jaké jsou související právní předpisy:
  Vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí (pdf, 233 kB)
  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – výňatky z trestního zákoníku (pdf, 94 kB) týkající se padělání a pozměnění peněz a porušení autorského práva.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Trestný čin udávání padělaných nebo pozměněných peněz, které byly přijaty jako peníze pravé, může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Na náhradu za zadržené padělané nebo pozměněné bankovky nebo mince nemáte nárok.
 21. Nejčastější dotazy:
  Často kladené dotazy – web ČNB.
 22. Další informace:
  na www stránkách:
  platidla – padělky – statistiky
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
  Formulář podání dotazu odboru komunikace ČNB
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
  Výměna poškozených peněz, Výměna neplatných peněz
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
  Odbor komunikace sekce kancelář ČNB
 26. Kontaktní osoba:
  Ing. Lenka Velešíková
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  14. 7. 2020
 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  14. 7. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu:
  Bez časového omezení.