Sekce dohledu nad finančním trhem II

Ladislav Kročák

Ing. Ladislav Kročák, ředitel

Ing. Jan Sušický, Ph.D., FCCA, náměstek ředitele sekce

odbory

 • odbor dohledu a kontroly poskytovatelů spotřebitelských úvěrů
  Ing. Markéta Svatošová, MSc., ředitelka odboru
 • odbor dohledu a kontroly obchodníků s cennými papíry
  Ing. Mgr. Martin Košař, ředitel odboru
 • odbor dohledu a kontroly poskytovatelů platebních služeb a směnárníků
  Mgr. Kateřina Dvořáková, ředitelka odboru
 • odbor dohledu nad distribucí finančních produktů
  Mgr. Helena Břízová, ředitelka odboru
 • odbor kontroly distribuce finančních produktů
  Ing. Rostislav Šárek, ředitel odboru
 • odbor dohledu a kontroly fondového investování
  Ing. Mgr. Lukáš Horáček, MSc., ředitel odboru

vybrané dohledové aktivity jsou zajišťovány kromě ústředí v Praze rovněž na územních pracovištích v PlzniČeských BudějovicíchÚstí nad LabemHradci KrálovéBrně a Ostravě

zajišťuje

 • výkon dohledu na dálku a na místě nad:
  • institucemi elektronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky
  • platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky
  • vydavateli elektronických peněz malého rozsahu
  • poskytovateli platebních služeb malého rozsahu
  • správci informací o platebním účtu, zahraničními správci informací o platebním účtu, kteří vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky
  • držiteli poštovní licence, jejichž poštovní licence výslovně obsahuje službu dodání peněžní částky poštovním poukazem
  • provozovateli platebních systémů s neodvolatelností zúčtování se sídlem v České republice
  • poskytovateli služby dynamické směny měn
  • investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci
  • zprostředkovateli doplňkového penzijního spoření
  • pojišťovacími zprostředkovateli a pojistníky nabízejícími možnost stát se pojištěným
  • směnárníky
  • obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou, a jejich vázanými zástupci
  • poskytovateli služeb skupinového financování, kteří nejsou bankou
  • investičními společnostmi
  • samosprávnými investičními fondy
  • depozitáři a administrátory investičních fondů, pokud se nejedná o banku
  • subjekty oprávněnými poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, pokud podléhají dohledu ČNB
  • akreditovanými osobami (dále jen „dohlížené subjekty“)
  který je zaměřen na sledování, zda dohlížené subjekty dodržují povinnosti stanovené právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména pak na:
  • obezřetné chování dohlížených subjektů
  • dodržování pravidel jednání a odborné péče
  • prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu u dohlížených subjektů
  • vyhodnocování rizikovosti dohlížených subjektů
  • kontrolu osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle zákon o oběhu bankovek a mincí u směnárníků, platebních institucí, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, institucí elektronických peněz a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
  • prověřování nebo kontrolu subjektů vykonávajících činnost bez příslušného oprávnění v případě, že tato kontrola spadá do působnosti sekce
  • kontrolu dodržování regulatorních limitů a
  • plnění vykazovacích povinností
 • výkon dohledu nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele na finančním trhu ve vymezené působnosti sekce
 • výkon dohledu nad dodržování zákazu diskriminace a dodržování povinností při sjednávání smluv o finančních službách s využitím prostředků komunikace na dálku u subjektů, nad nimiž ČNB vykonává dohled
 • kontrolu plnění povinností stanovených osobám provádějícím správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním, které jsou zapsány v evidenci ČNB podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech v rozsahu oprávnění svěřených ČNB tímto zákonem
 • přijímání, šetření a vyřizování podání veřejnosti ve vymezené působnosti
 • sdělování souhrnných poznatků plynoucích z výkonu dohledu v těchto oblastech dohlíženým subjektům finančního trhu formou zobecněných zveřejněných odpovědí na dotazy nebo úředních sdělení, pokud se týkají postupů dohledu ve vymezené působnosti
 • schvalování, mimo režim správního řízení, započítávání podřízeného dluhu, ověřování způsobilosti osob ve vedení platební instituce a instituce elektronických peněz
 • spolupráci a výměnu informací se zahraničními orgány dohledu a mezinárodními organizacemi při výkonu dohledu nad finančním trhem ve vymezené působnosti
 • kontaktní místo pro ochranu spotřebitele na finančním trhu, komunikaci s veřejností a s potenciálními protistranami v této oblasti
 • spolupráci s MPO a MF v oblasti ochrany spotřebitele, spolupráci se spotřebitelskými organizacemi a sdruženími a přeshraniční spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu

Zpět na hlavní schéma