Mimopražské pracoviště Brno

Na mimopražském pracovišti Brno jsou dislokována územní pracoviště organizačních útvarů ČNB, a to pobočka Brno sekce peněžní a platebního styku, referát monitoringu a analýz distribuce odboru dohledu nad distribucí finančních produktů a referát kontroly Brno a referát kontroly Brno II odboru dohledu poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, které zajišťují vybrané dohledové činnosti sekce dohledu nad finančním trhem II, referát Brno odboru technického a referát bankovní policie Brno odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení sekce správní.

Pobočka Brno a všechny referáty sídlí v prostorách budovy ČNB v Brně na adrese:
Rooseveltova 18
601 10 Brno

Doručovací adresa:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
fax.: 224 412 404

Pobočka Brno sekce peněžní a platebního styku

pokladní hodiny pro klienty ČNB a veřejnost
pondělí až pátek 7.30 – 11.30, 12.30 – 14.00

provozní doba
pondělí až pátek,  7.30 – 14.00

Tel.: 542 137 210

zajišťuje

 • správu zásob peněz
 • pokladní operace
 • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
 • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměnu neplatných a oběhem opotřebovaných peněz
 • provádění platebního styku
 • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů včetně účtů státních finančních aktiv a pasiv včetně pokladních operací na vedených účtech
 • přijímání podání od fyzických osob

Referát monitoringu a analýz distribuce odboru dohledu nad distribucí finančních produktů

zajišťuje

 • výkon dohledu na dálku nad investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci, samostatnými zprostředkovateli doplňkového penzijního spoření a jejich vázanými zástupci, pojišťovacími zprostředkovateli, pojistníky nabízejícími možnost stát se pojištěným, samostatnými zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a jejich vázanými zástupci, zahraničními zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů na bydlení, a akreditovanými osobami
 • průběžné vyhodnocování dodržování pravidel jednání a odborné péče a rizikovosti dohlížených subjektů, s využitím komplexních analýz založených na souhrnných údajích získaných z plošných šetření i individuálních informacích o jednotlivých dohlížených subjektech z výkonu dohledu na dálku
 • vyhodnocování plnění pravidelných informačních povinností dohlíženými subjekty, včetně zpracovávání analýz a statistických výstupů z těchto informací

Referáty kontroly Brno odboru dohledu poskytovatelů spotřebitelských úvěrů

zajišťují v oblasti plnění povinností vyplývajících ze zákona o spotřebitelském úvěru a zákona o ochraně spotřebitele

 • kontroly na místě ve vymezené působnosti odboru
 • spolupráce na přípravě kontrolního protokolu a rozhodnutí o námitkách
 • vypracování návrhů na zahájení správního řízení pro sekci licenčních a sankčních řízení na základě výsledků kontroly
 • konzultace a právní posouzení zjištění
 • informování ostatních odborů sekce a příslušných organizačních útvarů ČNB provádějících dohled v daném sektoru finančního trhu o závěrech vyplývajících z výkonu kontrol na místě, které mohou být využity v činnosti těchto úvarů
 • provádění tematických dohledových šetření formou monitoringu dohlížených subjektů ve vymezené působnosti
 • vypracování písemných metodických postupů k výkonu dohledu na místě ve vymezené působnosti, vydávaných odborem dohledu poskytovatelů spotřebitelských úvěrů

Referát Brno odboru technického

zajišťuje

 • komplexní správu stavební podstaty a technologického vybavení budovy v Brně
 • podpůrné činnosti v gesci sekce správní pro útvary detašované v budově v Brně (např. autoprovoz, podatelna/výpravna, vybavování pracovišť nábytkem a kancelářskou technikou, součinnost v oblasti krizového řízení, vedení provozní pokladny, dislokace organizačních útvarů v budově a další)
 • provozování inspekčních bytů a pronájem bytových a nebytových prostor v budově v Brně

Referát bankovní policie Brno odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení

zajišťuje zejména 

 • ochranu osob a majetku, fyzickou ostrahu budovy ČNB, kontrolu vstupů a pohybu osob a vjezdu a pohybu vozidel
 • realizaci opatření při mimořádných událostech a součinnost s Policií ČR a Integrovaným záchranným systémem ČR
 • součinnost při správě a evidenci razítek, pečetidel a klíčového hospodářství budovy ČNB Brno