650 Sekce dohledu nad finančním trhem II

Ladislav Kročák

Ing. Ladislav Kročák, ředitel

Ing. Jan Sušický, Ph.D., FCCA, náměstek ředitele sekce

odbory

 • 651
  odbor dohledu a kontroly poskytovatelů spotřebitelských úvěrů
  Ing. Markéta Svatošová, MSc., ředitelka odboru
 • 653
  odbor dohledu a kontroly kapitálového trhu
  Ing. Vladislav Jetenský, CIA, FCCA, ředitel odboru
 • 654
  odbor dohledu a kontroly poskytovatelů platebních služeb a směnárníků
  Mgr. Kateřina Dvořáková, ředitelka odboru
 • 655
  odbor dohledu nad distribucí finančních produktů
  Mgr. Helena Břízová, ředitelka odboru
 • 656
  odbor kontroly distribuce finančních produktů
  Ing. Rostislav Šárek, ředitel odboru
   

vybrané dohledové aktivity jsou zajišťovány kromě ústředí v Praze rovněž na územních pracovištích v PlzniČeských BudějovicíchÚstí nad LabemHradci KrálovéBrně a Ostravě

zajišťuje

   • výkon dohledu na dálku a na místě nad:
    • institucemi elektronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky
    • platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky
    • vydavateli elektronických peněz malého rozsahu
    • poskytovateli platebních služeb malého rozsahu
    • investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci
    • pojišťovacími zprostředkovateli a samostatnými likvidátory pojistných událostí
    • směnárníky
    • obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou, a jejich vázanými zástupci,
    • investičními společnostmi
    • samosprávnými investičními fondy
    • depozitáři a administrátory investičních fondů, pokud se nejedná o banku,
    • subjekty oprávněnými poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, pokud podléhají dohledu ČNB (dále jen „dohlížené subjekty“)
    • který je zaměřen na sledování, zda dohlížené subjekty dodržují povinnosti stanovené právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména pak na:
    • obezřetné chování dohlížených subjektů
    • dodržování pravidel jednání a odborné péče
    • prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu u dohlížených subjektů
    • vyhodnocování rizikovosti dohlížených subjektů
    • kontrolu osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle zákon o oběhu bankovek a mincí u směnárníků, platebních institucí, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, institucí elektronických peněz a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
    • kontrolu poskytování služeb bez příslušného oprávnění u dohlížených subjektů, je-li taková kontrola v působnosti ČNB
    • kontrolu dodržování regulatorních limitů a
    • plnění vykazovacích povinností
   • výkon dohledu nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele na finančním trhu ve vymezené působnosti sekce
   • výkon dohledu nad dodržování zákazu diskriminace a dodržování povinností při sjednávání smluv o finančních službách s využitím prostředků komunikace na dálku u subjektů, nad nimiž ČNB vykonává dohled
   • kontrolu plnění povinností stanovených osobám provádějícím správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním, které jsou zapsány v evidenci ČNB podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech v rozsahu oprávnění svěřených ČNB tímto zákonem
   • přijímání, šetření a vyřizování podání veřejnosti ve vymezené působnosti
   • spolupráci se sekcí statistiky a datové podpory při zajišťování statistických šetření v nefinančním sektoru ekonomiky
   • sdělování souhrnných poznatků plynoucích z výkonu dohledu v těchto oblastech dohlíženým subjektům finančního trhu formou zobecněných zveřejněných odpovědí na dotazy nebo úředních sdělení, pokud se týkají postupů dohledu ve vymezené působnosti
   • schvalování, mimo režim správního řízení, započítávání podřízeného dluhu, ověřování způsobilosti osob ve vedení platební instituce a instituce elektronických peněz
   • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě při výkonu kontroly směnárníků, v oblasti kontroly zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a v oblasti kontroly plnění povinností vyplývajících ze zákona upravujícího spotřebitelský úvěr
   • posuzování žádostí o udělení povolení k činnosti směnárníka a rozhodování o udělení, či zamítnutí udělení povolení a rozhodování o odnětí povolení na žádost směnárníka, přijímání oznámení směnárníků o umístění provozoven
   • spolupráci a výměnu informací se zahraničními orgány dohledu a mezinárodními organizacemi při výkonu dohledu nad finančním trhem ve vymezené působnosti
   • kontaktní místo pro ochranu spotřebitele na finančním trhu, komunikaci s veřejností a s potenciálními protistranami v této oblasti
   • spolupráci s MPO a MF v oblasti ochrany spotřebitele, spolupráci se spotřebitelskými organizacemi a sdruženími a přeshraniční spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu

Zpět na hlavní schéma