Mimopražské pracoviště Ostrava

Na mimopražském pracovišti Ostrava jsou dislokována územní pracoviště organizačních útvarů ČNB, a to referát správy zásob peněz, zpracování peněz a pokladen Ostrava a referát platebních služeb Ostrava odboru region Morava sekce peněžní a platebního styku, referát Centrální evidence účtů sekce statistiky a datové podpory,  referát kontroly distribuce Ostrava odboru kontroly distribuce finančních produktů a referát kontroly platebních služeb a směnárníků Ostrava odboru dohledu poskytovatelů platebních služeb a směnárníků, které zajišťují vybrané dohledové činnosti sekce dohledu nad finančním trhem II, referát Ostrava odboru technického a referát bankovní policie Ostrava odboru bankovní bezpečnosti sekce správní.

Všechny referáty sídlí v prostorách budovy ČNB v Ostravě na adrese:
Nádražní 4
702 00 Ostrava

Doručovací adresa:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
fax.: 224 412 404

Referáty odboru region Morava sekce peněžní a platebního styku

pokladní hodiny pro klienty ČNB a veřejnost
pondělí až pátek 7.30 – 11.30, 12.30 – 14.00

provozní doba
pondělí až pátek,  7.30 – 14.00

Tel.: 596 151 301, 224 418 801

zajišťuje

 • správu zásob peněz
 • pokladní operace
 • zpracování peněz
 • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
 • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměnu neplatných a oběhem opotřebovaných peněz
 • provádění platebního styku
 • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů včetně účtů státních finančních aktiv a pasiv včetně pokladních operací na vedených účtech
 • přijímání podání od fyzických osob

Referát Centrální evidence účtů sekce statistiky a datové podpory

zajišťuje zejména

 • věcnou správu systému centrální evidence účtů
 • výkon dohledu na dálku i dohledu na místě v oblasti centrální evidence účtů, včetně přípravy protokolu z dohlídek
 • předání přestupků v oblasti centrální evidence účtů ke správnímu řízení
 • zajištění plnění výkaznické povinnosti úvěrových institucí v souladu se zákonem o centrální evidenci účtů
 • zajištění vyřizování žádostí o informace z evidence
 • přípravu zprávy pro kontrolní orgán Poslanecké sněmovny podle zákona o centrální evidenci účtů
 • zajištění zprávy o provozu a využití centrální evidence účtů podle zákona o centrální evidenci účtů
 • komunikaci s úvěrovými institucemi a oprávněnými subjekty podle zákona o centrální evidenci účtů
 • přípravu sekundární legislativy v oblasti centrální evidence účtů

Referát kontroly distribuce Ostrava odboru kontroly distribuce finančních produktů

zajišťuje

 • výkon dohledu na místě nad investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci, samostatnými zprostředkovateli doplňkového penzijního spoření a jejich vázanými zástupci, pojišťovacími zprostředkovateli, pojistníky nabízejícími možnost stát se pojištěným, samostatnými zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a jejich vázanými zástupci, zahraničními zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů na bydlení a akreditovanými osobami

Referát kontroly platebních služeb a směnárníků Ostrava odboru dohledu poskytovatelů platebních služeb a směnárníků

zajišťuje

 • výkon dohledu na místě nad institucemi elektronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky nebo v rámci jiné trvalé přítomnosti, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky nebo v rámci jiné trvalé přítomnosti, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, správci informací o platebním účtu, zahraničními správci informací o platebním účtu, kteří vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky nebo v rámci jiné trvalé přítomnosti, poskytovateli služby dynamické směny měn a směnárníky

Referát Ostrava odboru technického

zajišťuje

 • komplexní správu stavební podstaty a technologického vybavení budovy v Ostravě
 • podpůrné činnosti v gesci sekce správní pro útvary detašované v budově v Ostravě (např. autoprovoz, podatelna/výpravna, vybavování pracovišť nábytkem a kancelářskou technikou, součinnost v oblasti krizového řízení, vedení provozní pokladny, dislokace organizačních útvarů v budově a další)
 • provozování inspekčních bytů v budově v Ostravě

Referát bankovní policie Ostrava odboru bankovní bezpečnosti

zajišťuje zejména

 • ochranu osob a majetku, fyzickou ostrahu budovy ČNB, kontrolu vstupů a pohybu osob a vjezdu a pohybu vozidel
 • realizaci opatření při mimořádných událostech a součinnost s Policií ČR a Integrovaným záchranným systémem ČR
 • součinnost při správě a evidenci razítek, pečetidel a klíčového hospodářství budovy ČNB Ostrava