Mimopražské pracoviště Ostrava

Na mimopražském pracovišti Ostrava jsou dislokována územní pracoviště organizačních útvarů ČNB, a to pobočka Ostrava sekce peněžní, referát Centrální evidence účtů sekce statistiky a datové podpory,  referát kontroly distribuce Ostrava odboru kontroly distribuce finančních produktů a referát kontroly platebních služeb a směnárníků Ostrava odboru dohledu a kontroly poskytovatelů platebních služeb a směnárníků, které zajišťují vybrané dohledové činnosti sekce dohledu nad finančním trhem II, referát Ostrava odboru technického a referát bankovní policie Ostrava odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení sekce správní.

Pobočka Ostrava a všechny referáty sídlí v prostorách budovy ČNB v Ostravě na adrese:
Nádražní 4
702 00 Ostrava

Doručovací adresa:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
fax.: 224 412 404

Pobočka Ostrava sekce peněžní

pokladní hodiny pro klienty ČNB a veřejnost
pondělí až pátek 7.30 – 11.30, 12.30 – 14.00

provozní doba
pondělí až pátek,  7.30 – 14.00

Tel.: 596 151 301

zajišťuje

 • správu zásob peněz
 • pokladní operace
 • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
 • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměnu neplatných a oběhem opotřebovaných peněz
 • provádění platebního styku
 • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů včetně účtů státních finančních aktiv a pasiv včetně pokladních operací na vedených účtech
 • přijímání podání od fyzických osob

Referát Centrální evidence účtů sekce statistiky a datové podpory

zajišťuje zejména

 • věcnou správu systému centrální evidence účtů
 • výkon dohledu na dálku i dohledu na místě v oblasti centrální evidence účtů, včetně přípravy protokolu z dohlídek
 • předání přestupků v oblasti centrální evidence účtů ke správnímu řízení
 • zajištění plnění výkaznické povinnosti úvěrových institucí v souladu se zákonem o centrální evidenci účtů
 • zajištění vyřizování žádostí o informace z evidence
 • přípravu zprávy pro kontrolní orgán Poslanecké sněmovny podle zákona o centrální evidenci účtů
 • zajištění zprávy o provozu a využití centrální evidence účtů podle zákona o centrální evidenci účtů
 • komunikaci s úvěrovými institucemi a oprávněnými subjekty podle zákona o centrální evidenci účtů
 • přípravu sekundární legislativy v oblasti centrální evidence účtů

Referát kontroly distribuce Ostrava odboru kontroly distribuce finančních produktů

zajišťuje

 • výkon dohledu na místě nad investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci, pojišťovacími zprostředkovateli, akreditovanými osobami, samostatnými zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a jejich vázanými zástupci a zahraničními zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů na bydlení
 • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě při výkonu kontroly v oblasti zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a v oblasti kontroly plnění povinností vyplývajících ze zákona o spotřebitelském úvěru ve vymezené působnosti
 • statistická šetření v nefinančním sektoru ekonomiky

Referát kontroly platebních služeb a směnárníků Ostrava odboru dohledu a kontroly poskytovatelů platebních služeb a směnárníků

zajišťuje

 • výkon dohledu na místě nad institucemi elektronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, nejsou-li tyto subjekty zároveň obchodníkem s cennými papíry, a směnárníky
 • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě při výkonu kontroly směnárníků

Referát Ostrava odboru technického

zajišťuje

 • komplexní správu stavební podstaty a technologického vybavení budovy v Ostravě
 • podpůrné činnosti v gesci sekce správní pro útvary detašované v budově v Ostravě (např. autoprovoz, podatelna/výpravna, vybavování pracovišť nábytkem a kancelářskou technikou, součinnost v oblasti krizového řízení, vedení provozní pokladny, dislokace organizačních útvarů v budově a další)
 • provozování inspekčních bytů v budově v Ostravě

Referát bankovní policie Ostrava odboru bankovní policie a krizového řízení

zajišťuje zejména

 • ochranu osob a majetku, fyzickou ostrahu budovy ČNB, kontrolu vstupů a pohybu osob a vjezdu a pohybu vozidel
 • realizaci opatření při mimořádných událostech a součinnost s Policií ČR a Integrovaným záchranným systémem ČR
 • součinnost při správě a evidenci razítek, pečetidel a klíčového hospodářství budovy ČNB Ostrava