Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 1. 11. 2023 informaci, že v letech 2021, 2022 a 2023 Českou národní bankou nebylo využito oprávnění podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ČNB poskytla dne 6. 11. 2023 následující informace:

ČNB je nezávislou ústřední (centrální) bankou České republiky, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krize na finančním trhu. Je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze.

ČNB je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ČNB“), a dalšími právními předpisy. Do činnosti ČNB lze zasahovat pouze na základě zákona. ČNB podléhá právnímu řádu České republiky. Na internetových stránkách ČNB jsou uvedeny nejdůležitější právní předpisy vztahující se k regulaci činnosti ČNB:

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/106/informace-o-povinnem-subjektu/

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/

Podle článku 98 Ústavy ČR a v souladu s primárním právem EU je hlavním cílem činnosti ČNB péče o cenovou stabilitu. Dosažení a udržení cenové stability, tj. nízkoinflačního prostředí v ekonomice, je trvalým příspěvkem centrální banky k vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst. Předpokladem účinnosti měnových nástrojů vedoucích k cenové stabilitě je nezávislost centrální banky. ČNB dále pečuje o finanční stabilitu a bezpečné fungování finančního systému v ČR.  Za tímto účelem vytváří makroobezřetnostní politiku tím, že identifikuje rizika ohrožení stability finančního systému a přispívá k jeho odolnosti. Rovněž podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády a hospodářské politiky v Evropské unii, pokud není tento vedlejší cíl v rozporu s cílem hlavním.

V souladu se svým hlavním cílem ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí a dohlíží na peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a směnárnami. K zajištění stanovených úkolů ČNB zpracovává a vytváří statistické informace. Jako ústřední banka poskytuje ČNB bankovní služby státu a veřejnému sektoru. Vede účty organizacím a osobám napojeným na státní rozpočet. Na základě dohody s Ministerstvem financí provádí v souladu s rozpočtovými pravidly operace spojené s emisemi státních dluhopisů a investicemi na finančních trzích.

ČNB nedisponuje licencí ke své činnosti. Jak je uvedeno výše, je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem o ČNB a dalšími právními předpisy.

Více informací ohledně mandátu ČNB lze nalézt zde.

ČNB poskytla dne 7. 11. 2023 následující informace týkající se whistleblowingu:

Problematiku ochrany oznamovatelů v ČNB upravuje ustanovení článku 28d Pracovního řádu ČNB, které bylo do tohoto vnitřního předpisu doplněno v prosinci 2021, a navazující metodický list sekce kancelář č. 110/2/2023 ze dne 18. srpna 2023.

V ČNB byly podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů) jmenovány dvě osoby, obě jsou zařazeny v sekci kancelář.

Všechny údaje z oznámení není možné zpřístupnit jinému zaměstnanci než příslušné osobě, oznámení tedy nebudou postupována jiným organizačním útvarům či jednotlivcům.

Zaměstnanci jsou o možnostech oznamování informováni prostřednictvím intranetu ČNB a dále na webových stránkách ČNB, kde jsou základní informace o vnitřním oznamovacím systému dostupné také široké veřejnosti (viz zde). Sekce kancelář dále informuje zaměstnance o fungování vnitřního oznamovacího systému v rámci interních školení (jedná se zejména o elektronické školení ohledně předpisů sekce kancelář a prezenční školení pro nové zaměstnance).

Informování zaměstnanců o fungování vnitřního oznamovacího systému probíhá v rámci obecnějších školení.

ČNB dosud neobdržela žádné oznámení, které by vyhovovalo parametrům stanoveným ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a v zákoně o ochraně spotřebitelů.

V souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů bylo upraveno znění článku 28d Pracovního řádu ČNB a byl vydán nový metodický list (od prosince 2021 do srpna 2023 platil metodický list vycházející pouze z příslušných ustanovení Směrnice).

Obě osoby pověřené vyřizováním předmětných stížností v ČNB se účastní zejména akcí pořádaných na téma ochrany oznamovatelů Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jedna z pověřených osob navštívila ministerstvem organizovanou mezinárodní konferenci „Zintenzivnění boje proti korupci: whistleblowing“ v lednu 2023 a od počátku roku 2022 také několik souvisejících webinářů. Kromě toho se obě osoby zúčastnily workshopu na téma „Whistleblowing“, který se konal v červenci 2023 rovněž na Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Obě osoby pověřené vyřizováním stížností v ČNB jsou mužského pohlaví.

ČNB poskytla dne 10. 11. 2023 následující informace:

Platforma Zonky je součástí společnosti Air Bank a.s., IČO 29045371, se sídlem, Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6. Air Bank a.s., jako banka ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podléhá bankovnímu dohledu vykonávanému ČNB a její činnost podléhá standardní regulaci úvěrových institucí. Platformu Zonky dříve provozovala společnost Benxy s.r.o. (nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů), která zanikla fúzí s Air Bank a.s. ke dni 1. 12. 2021, a tím i všechna její oprávnění. Vzhledem ke skutečnosti, že platforma Zonky nemá právní osobnost, nemůže tedy být ani držitelem samostatné licence či povolení k činnosti.

Společnost upvest s.r.o., IČO 05835526, se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1 je držitelem povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, které ji opravňuje k poskytování platebních služeb podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a to od 12. 5. 2017.

Seznamy subjektů, jimž ČNB udělila povolení k činnosti, jsou dostupné na webových stránkách ČNB (zde).

Skutečnost, že ČNB s konkrétním subjektem vedla řízení, pak zpravidla vyplývá z toho, že došlo k publikaci rozhodnutí, kterým se takové řízení skončilo. ČNB v této souvislosti uvádí, že pravomocná sankční a jiná rozhodnutí zveřejňuje, pouze pokud jí takové zveřejnění ukládají jednotlivé sektorové zákony. Předmětná rozhodnutí pak lze dohledat na webových stránkách ČNB (zde).

Dále se ČNB vyjádřila k nástrojům umožňující přenos úvěrového rizika. Nástroj umožňující přenos úvěrového rizika je investičním nástrojem podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Aby se jednalo o investiční nástroj, musí být možné jej podřadit pod § 3 odst. 1 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Ust. § 3 odst. 1 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně přílohy I oddílu C bodu 8 „derivátové nástroje k převodu úvěrového rizika“. Směrnice EU jsou závazné pro členské státy, které je přebírají do svých právních předpisů. V konkrétním případě se tedy použije vždy úprava česká, která je s unijní úpravou v souladu.

Postoupení pohledávky z úvěru obecně není regulováno ČNB.

Ve vztahu k problematice spotřebitelského úvěru není povolení ČNB vyžadováno.

ČNB poskytla dne 15. 11. 2023 následující informace:

ČNB prostřednictvím webových stránek U.S. Securities and Exchange Commission (Komise pro kontrolu cenných papírů Spojených států amerických), plní svoji povinnost reportovat pravidelně držbu relevantních cenných papírů. Tato povinnost je zakotvena v ustanoveních Securities Exchange Act 1934, konkrétně zejména 17 CFR § 240.13f-1 Securities Exchange Act 1934.

ČNB poskytla dne 20. 11. 2023 následující informace:

Řízení vedené pod sp. zn. Sp/2020/203/573 bylo odloženo, proto v této věci rozhodnutí vydáno nebylo.

V řízení vedeném pod sp. zn. Sp/2020/347/573 bylo vydáno rozhodnutí č.j. 2021/22498/570 ze dne 1. března 2021 a následně druhostupňové rozhodnutí 2021/058703/CNB/110 ze dne 10. června 2021, která byla poskytnuta v příloze. Tato rozhodnutí lze současně nalézt na internetových stránkách ČNB: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/prilohy/S-Sp-2020_00347_CNB_573.pdf. Následně podal účastník řízení ve věci správní žalobu.

ČNB poskytla dne 20. 11. 2023 následující informace:

Bankovní převod z bankovního účtu na telefonní číslo je možný na základě služby Platba na kontakt. Tuto službu nabízejí banky, jež se připojily k Registru plateb na kontakt (dále jen „Registr PNK“). Registr PNK vede ČNB a seznam bank, jež se do něj připojily, je dostupný na webových stránkách ČNB. Aktuálně službu Platba na kontakt nabízí šest bank, a to Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., Fio banka, a.s., Air bank a.s. a Raiffeisenbank a.s. MONETA Money Bank, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. službu spustí v příštím roce.

Platby na kontakt mohou přijímat klienti zapojených bank, kteří se ke službě u své banky aktivně přihlásí. Jejich banka předá údaje o telefonním čísle, čísle účtu a názvu účtu do Registru PNK. Plátce, který musí mít platební účet u zapojené banky, poté může zadat platební příkaz, kde místo čísla účtu příjemce zadá telefonní číslo příjemce. Banka zjistí číslo účtu příjemce dotazem do Registru PNK. Platbu následně banka zasílá jako standardní platbu nebo okamžitou platbu s vyplněným číslem účtu, které získá dotazem do Registru PNK, přes systém CERTIS. Finanční prostředky se zasílají z jednoho bankovního účtu na jiný bankovní účet. Platbu na kontakt je možné zadat pouze v českých korunách a v maximální výši 5 000,- Kč.

K zahraniční zadluženosti ČNB uvedla, že na svých webových stránkách zveřejňuje aktuální zahraniční zadluženost. Nejaktuálnější data jsou ke dni 30. 6. 2023.

Závěrem ČNB informovala, že Bance Partners Banka a.s., IČO 097 27 094, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4 byla udělena bankovní licence a od 29. 8. 2023 je zapsána v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu, jež je dostupný na webu ČNB.

ČNB poskytla dne 22. 11. 2023 následující informace:

Společnost Raiffeisen-leasing, s.r.o., IČ: 61467863, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „Společnost“) v současné době disponuje platnou licencí nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů.

Společnost získala oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů dne 9. 3. 2018, tzn., že až od tohoto data disponuje platnou licencí nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů, v letech 2013 – 2017 tedy Společnost touto licencí nedisponovala.

Do 1. 4. 2019 byla společnost registrována jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel.

Dle § 11 odst. 3 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“), se písemné rozhodnutí v případě, že ČNB vyhoví žádosti o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru v plném rozsahu, nevyhotovuje. Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru se pouze zapíše do registru osob oprávněných k činnosti podle zákona o spotřebitelském úvěru.

Skutečnost, že má Společnost oprávnění k poskytování nebankovních spotřebitelských úvěrů, lze ověřit v seznamu registrovaných a regulovaných subjektů ČNB zde:

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=36786&p_VER_ID=1019&p_DATUM=20.11.2023&p_ROL_KOD=

ČNB poskytla dne 27. 11. 2023 následující informace:

Působnost zrušené Sekce licenčních a sankčních řízení přešla částečně do Sekce dohledu nad finančním trhem a částečně do Sekce dohledu nad finančním trhem II. Důvodem bylo zefektivnění provozu a ušetření nákladů.