Oznámení týkající se možného protiprávního jednání v ČNB podle zákona o ochraně oznamovatelů

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), můžete činit v případě, že jste se o jednání v ČNB, které má znaky trestného činu nebo přestupku, případně porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, dověděli v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro ČNB. To znamená kromě pracovněprávního vztahu např. i při samostatné výdělečné činnosti nebo činnosti na základě smlouvy mezi ČNB a jejím dodavatelem. Podle okolností ale není vyloučeno přijetí oznámení ani od jiných osob.

Upozornění:
Pokud máte v úmyslu oznámit porušení nebo hrozící porušení právního předpisu v rámci některého ze subjektů finančního trhu podléhajících dohledu ČNB, pak je pro vás určen postup popsaný na stránce Oznamování porušení (dohledový whistleblowing).

Osoby pověřené k příjmu a zpracování oznámení

Přijímáním a zpracováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci ČNB jsou v souladu se zákonem pověřeni Mgr. Jan Rataj a Ing. Milan Sedláček (dále též „příslušné osoby“).

Způsoby podání oznámení

Oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci ČNB lze v souladu se zákonem podat následujícími způsoby:

 • Elektronicky
  e-mail: ochranaoznamovatelu@cnb.cz
 • Písemně
  dopisem s označením Ochrana oznamovatelů – k rukám příslušné osoby zaslaným poštou na adresu:
  Česká národní banka
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Telefonicky
  tel.: +420 224 413 000
  Telefonní hovor bude zaznamenán, případně, nebudete-li s pořízením zvukového záznamu souhlasit, zajistí ČNB záznam věrně zachycující podstatu oznámení. V takovém případě dostanete možnost se k záznamu vyjádřit. V době nepřítomnosti příslušných osob můžete na uvedeném čísle zanechat vzkaz v hlasové schránce.
 • Osobně
 • Můžete si sjednat osobní schůzku s příslušnou osobou prostřednictvím telefonního čísla +420 224 413 000 nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu ochranaoznamovatelu@cnb.cz.
  Z osobního rozhovoru bude pořízen zvukový záznam, případně, nebudete-li s pořízením záznamu souhlasit, zajistí ČNB pořízení záznamu věrně zachycujícího podstatu oznámení. V takovém případě dostanete možnost se k záznamu vyjádřit.

Oznámení můžete učinit i anonymně.

Lhůty k vyrozumění oznamovatele o přijatých opatřeních

Bude-li ČNB znát vaši totožnost (kontaktní údaje), vyrozumí vás jako oznamovatele o opatřeních přijatých ČNB v návaznosti na vaše oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých oznámení lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše dvakrát, v takovém případě budete písemně vyrozuměni o prodloužení lhůty i jeho důvodech před uplynutím lhůty. V případě, že nebude shledáno podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo že by se oznámení zakládalo na nepravdivých informacích, budete o tom rovněž informováni.

Ochrana oznamovatele

Příslušná osoba zachová přísnou důvěrnost ve vztahu k vaší totožnosti, k údajům o dalších fyzických osobách i ve vztahu k informacím uvedeným v oznámení.

Jako oznamovatel máte nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením i pouhé hrozbě takových opatření. Podmínkou nároku na tuto ochranu je, že oznamovatel měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti zákona.

Instituce pro alternativní podání oznámení

Oznámení můžete kromě toho alternativně podat k Ministerstvu spravedlnosti, a to i v případě, že máte pochybnosti, zda zjištěné skutečnosti představují protiprávní jednání ve smyslu zákona. Bližší informace naleznete na webových stránkách oznamovatel.justice.cz.