Informace o povinném subjektu

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zveřejňované ve struktuře podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

1. Název

Česká národní banka


2. Důvod a způsob založení

Podle čl. 98 Ústavy České republiky je ČNB ústřední bankou státu. ČNB je právnickou osobou, která byla zřízena zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ČNB“). Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu a do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.

ČNB dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice.

Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon, zejména zákon o ČNB a právní předpisy upravující činnost ČNB jako orgánu vykonávajícího dohled nad finančním trhem, kde působí zejména banky, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, investiční fondy a penzijní fondy.

V souladu se svým hlavním cílem ČNB určuje měnovou politiku; vydává bankovky a mince; řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, poboček zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti, efektivnosti a rozvoji platebních a vypořádacích systémů; vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu, rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního systému a v zájmu předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá prostřednictvím svých pravomocí k odolnosti finančního systému a udržení finanční stability a vytváří tak makroobezřetnostní politiku; v případě potřeby spolupracuje na tvorbě makroobezřetnostní politiky s orgány státu, jejichž působnosti se tato politika týká, provádí další činnosti podle zákona o ČNB a podle jiných právních předpisů.

ČNB je povinna podávat Poslanecké sněmovně k projednání nejpozději do tří měsíců po skončení kalendářního roku roční zprávu o výsledku svého hospodaření (součástí této zprávy je i informace o mzdách členů bankovní rady České národní banky), nejméně dvakrát ročně zprávu o měnovém vývoji a k informaci nejméně jedenkrát ročně zprávu o finanční stabilitě (součástí této zprávy je též strategie makroobezřetnostní politiky). ČNB každoročně vypracovává a nejpozději do 30. června následujícího roku předkládá Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě k informaci zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem. ČNB je povinna veřejnost informovat nejméně jednou za tři měsíce o měnovém vývoji způsobem umožňujícím dálkový přístup.


3. Organizační struktura

Nejvyšším řídicím orgánem ČNB je sedmičlenná bankovní rada, jejímiž členy jsou guvernér, dva viceguvernéři a další čtyři členové bankovní rady. Členové bankovní rady jsou jmenováni na dobu šesti roků, jmenuje a odvolává je prezident republiky. Nikdo nesmí zastávat funkci člena bankovní rady více než dvakrát. Bankovní rada určuje měnovou a makroobezřetnostní politiku a nástroje pro jejich uskutečňování, rozhoduje o zásadních opatřeních měnové a makroobezřetnostní politiky a v oblasti dohledu nad finančním trhem.

Organizační strukturu ČNB tvoří ústředí členěné na sekce a samostatné odbory, v jejichž čele jsou ředitelé, pobočky se sídlem v Praze, Hradci Králové, Brně a v Ostravě a územní pracoviště ústředí v Českých Budějovicích, Plzni a Ústí nad Labem. V čele každé pobočky je ředitel. Aktuální organizační schéma ČNB je zveřejněno na www.cnb.cz. Sídlo ČNB je v Praze, na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, číslo telefonu je 022441 1111. Identifikační číslo ČNB je 48136450.


4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

4.2. Úřadovny pro osobní návštěvy:

ústředí Česká národní banka: Na Příkopě 28, 11503 Praha 1
územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem: Klášterní 3301/11, 401 22 Ústí nad Labem
  Plzeň: Husova 10, 305 67 Plzeň
  České Budějovice: Lannova třída 1, 371 35 České Budějovice
pobočky Praha: Na Příkopě 28, 11503 Praha 1
  Brno: Rooseveltova 18, 601 10 Brno
  Hradec Králové: Hořická 1652, 502 00 Hradec Králové
  Ostrava:  Nádražní 4, 702 00 Ostrava

4.3. Úřední hodiny podatelny a pokladny:

pobočky a územní pracoviště ústředí pokladní hodiny Po–Pá 7.30 - 11.30, 12.30 - 14.00
(Praha 7.30 - 14.00)
  úřední hodiny Po-Pá 7.30-14.00

Úřední hodiny podatelny ústředí:

ústředí úřední hodiny podatelny Po-Čt. 8.00 - 16.15, Pá 8.00 - 15.00

4.4. Telefonní čísla:

ústředí a územní pracoviště ústředí   224 411 111
pobočky Praha: 224 411 111
  Brno: 542 137 111
  Hradec Králové: 495 711 111
  Ostrava: 596 151 111

4.5. Adresa internetové stránky:

www.cnb.cz

4.6. Adresa podatelny: 

Česká národní banka
Senovážná 864/3
115 03 Praha 1

Datové zprávy jsou přijímané na následujících technických nosičích: compact disk - CD (CD-R, CD-RW), USB Flash.

4.7. Elektronická adresa podatelny:

podatelna@cnb.cz

4.8. Datová schránka:

ID datové schránky: 8tgaiej


5. Případné platby lze poukázat:

Správní poplatky a náhrady

27-69193891 Správní poplatky za registraci pojišťovacích zprostředkovatelů
51-69193891 Správní poplatky ostatní za oblast pojišťovnictví
78-69193891 Správní poplatky za oblast penzijních fondů a kolektivního investování
86-69193891 Správní poplatky za oblast obchodníků s cennými papíry a poskytovatelů služeb skupinového financování
94-69193891 Správní poplatky za povolení k činnosti investičního zprostředkovatele
107-69193891 Správní poplatky za oblast emise cenných papírů
115-69193891 Paušální náhrady nákladů správních řízení a další příjmy spojené s vedením přestupkových a sankčních řízení
131-69193891 Paušální náhrady nákladů správních řízení peněžního oběhu
158-69193891 Správní poplatky za oblast akreditací k pořádání odborných zkoušek dle příslušných zákonů
182-69193891 Ostatní správní poplatky, např. za provoz platebního systému, registrace poskytovatelů platebních služeb, registrace vydavatelů elektronických peněz, povolení pro zpracovatele tuzemských bankovek a mincí
190-69193891 Správní poplatky za oblast bankovních   institucí
203-69193891 Správní poplatky za oblast spořitelních a úvěrních družstev
211-69193891 Správní poplatky za vázané zástupce podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
246-69193891 Správní poplatky za přijetí žádosti o zápis likvidátora nebo nuceného správce podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech
254-69193891 Správní poplatky za oblast směnárenské činnosti generované prostřednictvím aplikace REGIS
262-69193891 Správní poplatky spojené s prodloužením povolení/oprávnění podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o doplňkovém penzijním spoření, zákona o spotřebitelském úvěru a zákona o distribuci pojištění a zajištění (účet je aktivní pouze od 1. 10. do 29. 12.)
297-69193891 Správní poplatky – vázaní zástupci podle zákona o spotřebitelském úvěru
318-69193891 Správní poplatky – žádosti podle zákona o spotřebitelském úvěru a zákona o trhu s nevýkonnými úvěry (nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru a správci nevýkonných úvěrů)
326-69193891 Správní poplatky – vázaní zástupci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření
334-69193891 Správní poplatky – samostatní zprostředkovatelé podle zákona o doplňkovém penzijním spoření
342-69193891 Správní poplatky za obnovení zápisu zahraničního investičního fondu do seznamu podle § 597 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (účet je aktivní pouze od 1. 1. do 2. 12.)
350-69193891 Správní poplatky za povolení k činnosti samostatného zprostředkovatele dle zákona o spotřebitelském úvěru

Ostatní položky

115-930288231 Poplatek za poskytnutí školení nebo odborného kursu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování včetně vydávání osvědčení o absolvování kurzu. Testování zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí (položka ceníku 0203010, 0203011, 0203012, 0203020, 0203030 a 0203040 část II – Operace s hotovostmi).

V ostatních případech vycházejte prosím vždy z dispozic pro daný obchodní případ (např. účty pro úhradu faktur jsou uvedeny na faktuře), případně kontaktujte centrální účtárnu (provozniuctarna@cnb.cz)


6. IČO ČNB

48136450


7. DIČ ČNB

CZ48136450


8. Dokumenty

 1. seznam hlavních dokumentů
 2. rozpočet      

9. Žádosti o informace

ČNB je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona, majícím povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho činnosti.
Informace lze získat na internetu www.cnb.cz nebo na základě žádosti podle zákona (viz doporučující formulář):

Webový formulář žádosti:

Formulář žádosti ke stažení:

Žadatel o poskytnutí informace podle zákona podává žádost ve smyslu § 13 a § 14 odst. 1 a 2 zákona, odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo stížnost podle zákona poštou, elektronicky nebo v podatelně ústředí ČNB v Praze 1, Na Příkopě 28 nebo v podatelně příslušné pobočky. Bližší informace jsou uvedeny v bodu č. 4.

Lhůta k vyřízení žádosti činí 15 dnů od jejího přijetí nebo doplnění. Tuto lhůtu může ČNB ze zákonných důvodů prodloužit o 10 dnů. Postup ČNB při vyřizování žádosti o poskytnutí informace, odvolání se proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odložení žádosti, podání stížnosti podle zákona, náležitosti těchto podání a způsob hrazení souvisejících nákladů stanoví § 14 až § 17 zákona. Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, vyzve ČNB žadatele, aby žádost doplnil ve lhůtě do 7 dnů od jejího doručení. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů od jejího doručení, ČNB žádost odloží. Brání-li vyřízení žádosti její nesrozumitelnost, obecnost nebo neurčitost, vyzve ČNB žadatele, aby žádost upřesnil do 7 dnů od jejího doručení. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů od jejího doručení, ČNB rozhodne o odmítnutí žádosti. Nevztahuje-li se požadovaná informace k působnosti ČNB, odloží ČNB žádost a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů od doručení žádosti žadateli.


10. Příjem podání a podnětů

Poštou, elektronicky nebo v podatelně ústředí ČNB v Praze 1, Na Příkopě 28, příp. v podatelně příslušné pobočky ČNB lze podávat i jiné žádosti, stížnosti, předkládat návrhy, podněty, opravné prostředky proti rozhodnutím správního orgánu či jiná podání. Rozhodnutí o právech a povinnostech jsou doručována podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Podání jsou vyřizována zpravidla v té formě, ve které byla podána. Osobám, které mají zřízenu datovou schránku, však musí být přednostně doručováno do této datové schránky.

Písemná podání jsou vyřizována do 30 dnů od jejich doručení. Stížnosti podle § 175 správního řádu jsou vyřizovány ve správním řádem stanovené lhůtě do 60 dnů. Při výkonu působnosti správního orgánu se ČNB řídí ustanoveními správního řádu (lhůty pro vyřízení podání, opravné prostředky, náležitosti podání atd.), nestanoví-li jiný postup zvláštní zákon.


11. Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž ČNB jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva a povinnosti osob ve vztahu k ČNB, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto nejdůležitější předpisy poskytnuty v jejich platném znění k nahlédnutí:

 • zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Platební styk a oběživo:

 • zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Dohled nad finančním trhem:

 • zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Část čtvrtá, Hlava I, Díl 4 – finanční služby)
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (EMIR) o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů a jeho prováděcí nařízení
 • zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
 • zákon č. 241/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
 • zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (CRR) o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 a jeho prováděcí nařízení
 • nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (CRD IV), pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce
 • nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 530/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (CRD IV), pokud jde o regulační technické normy upřesňující významné expozice a limity pro interní přístupy ke specifickému riziku v obchodním portfoliu
 • nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 527/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2013/36/EU (CRD IV), pokud jde o regulační technické normy, jimiž se stanoví kategorie nástrojů, které odpovídajícím způsobem odrážejí dlouhodobou úvěrovou kvalitu instituce a jsou vhodné k použití pro účely pohyblivé složky odměny
 • nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 524/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (CRD IV), pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které si vzájemně poskytují příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu
 • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání a jeho prováděcí nařízení
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, o ratingových agenturách
 • zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů.

Správní činnost ČNB:

 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Ostatní předpisy (výběr):

 • zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů

Uvedené předpisy, jakož i předpisy vydané v rámci působnosti ČNB, seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle zákona, výroční zprávy apod., s možností pořídit si jejich opis, výpis nebo kopii, jsou k nahlédnutí v provozních hodinách v odborné knihovně ČNB v Praze (úterý až čtvrtek od 9.00 do 17.00 hod.) a v sekretariátech ředitelů mimopražských poboček ČNB v jejich provozních hodinách.

Vydané právní předpisy: Právní předpisy > Věstník ČNB


12. Úhrady za poskytování informací


13. Licenční smlouvy

Nejsou


14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Je součástí Výroční zprávy ČNB