Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 8. 8. 2023 následující informaci: Povolení ČNB k poskytování úvěrů je potřebné v případech spotřebitelského úvěru. Poskytování úvěrů „jiným podnikatelům a firmám“ není poskytování úvěrů spotřebitelům ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru. Povolení ČNB se proto v těchto případech nevyžaduje a neuplatní se ani jiné sektorové předpisy v rámci finančního trhu. To však platí pouze, pokud jde o skutečné poskytování úvěrů na podnikání, nikoliv zastřené úvěrování spotřebitelů.

ČNB poskytla dne 23. 8. 2023 následující informaci:

  • Aktuálně komoditní burza POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., IČO: 278 65 444, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05 (dále jen“ POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.“) nedisponuje licencí ČNB.
  • Komoditní burza POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. měla povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu pro komoditní deriváty, které jsou investičními nástroji, od 3. 2. 2009 do 31. 12. 2017. Důvodem zániku oprávnění bylo převedení obchodování s dotčenými investičními nástroji na partnerské burzy – viz tiskové zprávy: https://pxe.cz/cs/o-nas/novinky/produkty-pxe-uspesne-migrovany-na-platformu-eex a https://pxe.cz/cs/o-nas/novinky/cesky-plyn-se-obchoduje-na-platforme-pegas.
  • V příloze bylo zasláno povolení k činnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. ze dne 30. 1. 2009.

ČNB poskytla dne 31. 8. 2023 následující informaci:

  • V roce 2021 bylo zodpovězeno 421 odborných dotazů v oblasti finančního trhu.
  • V roce 2022 bylo zodpovězeno 258 odborných dotazů v oblasti finančního trhu.
  • V roce 2023 v období leden až červen bylo zodpovězeno 103 odborných dotazů v oblasti finančního trhu.

Doba vyřízení odborných dotazů v oblasti finančního trhu:

Doba vyřizování [dny] // rok 2021 2022 leden–červen 2023
průměr 25 36 14
medián 18 22 10
minimální 1 1 1
maximální 318 360 84

Metodika v oblasti poskytování a přijímání veřejné podpory náleží do působnosti odboru legislativního a právního sekce kancelář ČNB. Za dodržování souladu s nastavenými pravidly pak odpovídá konkrétní příslušný odborný útvar.

V souvislosti s tím, že zodpovídání odborných dotazů ČNB nepovažuje za poskytování veřejné podpory a po vyhodnocení inherentních rizik spojených s dotazovanou činností, nedospěla ČNB k závěru, že výše těchto rizik vyžaduje zařazení této činnosti do plánu auditní činnosti.

ČNB poskytla dne 30. 8. 2023 prezentace týkající se ESG a následující informace k této problematice:

ČNB ve věci ESG spolupracuje zejména s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), kde je ČNB členem Committee on Consumer Protection and Financial Innovation či specializované skupiny na téma Sustainable finance. ČNB v rámci výkonu dohledu zajišťuje pro EIOPA sběr informací od dohlížených subjektů a jiných třetích osob, které jsou následně EIOPA vyhodnocovány. Jejich zobecněné a veřejné výstupy lze částečně dohledat na webových stránkách EIOPA (zde). Příležitostně ČNB spolupracuje také s International Association of Insurance Supervisors (IAIS) a některé z veřejně dostupných výstupů lze rovněž dohledat na webových stránkách IAIS (zde).

Finanční regulace pro oblast ESG dopadající na pojistný sektor platná v ČR je výsledkem primárně unijních regulatorních inciativ, nikoliv národních iniciativ. Upozorňujeme proto na některé materiály EIOPA, které mohou být vzhledem vyřízení žádosti o informace relevantní. Konkrétně se jedná mj. o Mezitímní zprávu EIOPA ke greenwashingu, názor EIOPA pro Evropskou Komisi k technické radě EFRAG ve věci technických standardů pro výkaznictví udržitelnosti (ESRS), nedávno proběhlou společnou veřejnou konzultaci Evropských orgánů dohledu k návrhům úprav regulačních technických norem k nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR), které na pojistný sektor v určitém rozsahu působnosti dopadá či příručku EIOPA k začleňování klientských preferencí týkajících se udržitelnosti při posuzování vhodnosti.

Pokud se jedná o další materiály, které souvisejí s implementací ESG finanční regulace s dopadem na finanční trhy, tj. včetně sektoru pojišťovnictví, ČNB odkazuje na své webové stánky (zde), kde kromě přehledu přímo použitelné unijní regulace pro oblast udržitelného financování ČNB rovněž zpřístupňuje také podpůrné materiály, které slouží ke snadnějšímu použití platné regulace v této oblasti.

Další dílčí výstupy činnosti ČNB lze dohledat jako součást informací poskytnutých veřejnosti zejména v podobě Zprávy o finanční stabilitě (viz zde), kde lze nalézt BOX 6: Ilustrativní analýza možných kanálů dopadu klimatických rizik na pojišťovny a BOX 7: Řízení environmentálních rizik finančními institucemi působícími v ČR a vykazování informací souvisejících se změnou klimatu. Tento Box v krátkosti shrnuje výsledky dotazníkového šetření, které byly v delší podobě prezentovány rovněž na blogu ČNB (zde). Dále by mohl být v rámci výše uvedené Zprávy o finanční stabilitě zajímavý Graf III.5 CB (Dekompozice portfolia pojišťoven podle ESG). Dílčí výstupy činnosti ČNB lze dohledat také ve Zprávách o výkonu dohledu nad finančním trhem z roku 2021 a 2022.