Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 1. 6. 2021 informaci, že dotazované subjekty Waldviertler Sparkasse von 1842 FN 35780 v, Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, FN 279850w a Waldviertler Sparkasse Bank AG,  FN 36924a , jsou jeden a tentýž subjekt – zahraniční úvěrová instituce, který měnil svůj název i sídlo:

Waldviertler Sparkassse  von 1842 – původně Waidhofen an der Thaya
Waldviertler Sparkassse  von 1842 – později Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl
Waldviertler Sparkassse Bank AG – nyní.

Tato zahraniční úvěrová instituce vykonává v souladu se  Směrnicí evropského parlamentu a rady 2013 / 36 / EU, která upravuje činnost úvěrových institucí na území států EU, na území jiného členského státu svoji činnost formou:

  • práva usazení (založení pobočky) dle čl. 35 této směrnice a
  • výkonu volného pohybu služeb (přeshraniční činnost) ze své centrály dle čl. 39 této směrnice.

Pobočka: Česká národní banka vydala svým rozhodnutím 1. 7. 1993 povolení k činnosti pobočce Waldviertler Sparkassse  von 1842, Klášterská 135 / II, PSČ 377 01. Tento subjekt byl zapsán 25. 10. 1993 do Obchodního rejstříku. Po vstupu České republiky do EU od 1. 5. 2004 přešla pobočka automaticky do režimu jednotné licence v rámci EU.

Od 4. 9. 2012 působí pod názvem Waldviertler Sparkassse Bank AG až do ukončení činnosti 31. 12. 2020, kdy na základě prodeje části závodu České spořitelně a.s. se původní pobočka uzavřela, a stala se součástí rakouské skupiny Erste Bank (na základě smlouvy ze dne 30. 9. 2020). Činnost pobočky byla ukončena 31. 12. 2020 na základě oznámení České národní bance o ukončení činnosti pobočky ze dne 3. 2. 2021.

Přeshraniční činnost: Waldviertler Sparkassse Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, vykonává činnost formou volného pohybu služeb v rámci EU od 28. 6. 2004. Oznámení na ČNB proběhlo 9. 4. 2004 v souvislosti se vstupem do EU. Tyto aktivity stále trvají.

Česká národní banka je dle Směrnice evropského parlamentu a rady 2013 / 36 / EU v případě výše uvedeného subjektu pouze tzv. orgánem dohledu hostitelského členského státu, což znamená, že domovský orgán dohledu, Austrian Financial Market Authority (FMA), sídlící na adrese Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien,  vykonává v souladu s čl. 49 výše uvedené směrnice obezřetnostní dohled nad Waldviertler Sparkasse Bank AG i na území České republiky aniž jsou dotčena práva hostitelského orgánu dohledu, tj. České národní banky (pobočka  zahr. banky má vůči ČNB pouze  reportovací povinnosti).

V souvislosti s prodejem pobočky České spořitelně a.s (skupina Erste) přešla Waldviertler Sparkasse  Bank AG v r. 2020   pod dohled Evropské centrální banky, na adrese Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt nad Mohanem.

ČNB poskytla dne 3. 6. 2021 informaci odkazem na již zveřejněnou informaci na internetových stránkách: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/prilohy/S-Sp-2018_00298_CNB_573.pdf. Pravomocná rozhodnutí, která ČNB uveřejňuje na svých webových stránkách, je možné dohledat po kliknutí na dohled a regulacevýkon dohledupravomocná rozhodnutí. Pravomocná rozhodnutí jsou dále rozdělena na rozhodnutí v řízeních zahájených po 1. 1. 2009 a před tímto datem. Následně je třeba specifikovat požadovaný subjekt.

ČNB poskytla dne 15. 6. 2021 informaci odkazem na již zveřejněnou informaci na internetových stránkách: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/prilohy/S-Sp-2020_00142_CNB_573.pdf

ČNB poskytla dne 16. 6. 2021 informaci, že ke dni 16. 6. 2021 řízení se společností Arca Investments, a.s. nevede.

ČNB poskytla dne 17. 6. 2021 k dotazu ohledně klimatických rizik  informaci, že analyzuje možný vliv klimatických rizik na stabilitu finančního systému v rámci plnění svých funkcí a organizačního uspořádání, zejména pak v oblasti dohledu nad finančním trhem a finanční stability. Následně posuzuje potřebu případné reakce relevantními nástroji, které má ČNB k dispozici. Vyhodnocení mají převážně interní povahu.  Obecný rámec udržitelných financí a rizik spojených se změnou klimatu byl představen ve Zprávě o finanční stabilitě 2019/2020 v části V.6. Návazné budoucí analýzy klimatických rizik a jejich důsledků pro finanční stabilitu budou zpravidla uveřejňovány ve Zprávě o finanční stabilitě. Příkladem je „BOX 4 Emise skleníkových plynů v sektoru nefinančních podniků v ČR“ ve Zprávě o finanční stabilitě 2020/2021. Dále bylo uvedeno, že ČNB nemá samostatný expertní orgán vyhodnocující riziko klimatické krize. Příslušné organizační útvary ČNB však v rámci plnění svých úkolů relevantním způsobem klimatické riziko zohledňují ve svých procesech a činnostech. ČNB ve své činnosti vychází z mandátu, který jí dává legislativa ČR i legislativa EU.  ČNB se obecně řídí doporučeními ECB a relevantních institucí EU a promítá je do své činnosti, pokud jsou v souladu s příslušným legislativním mandátem. Stejně tak je ČNB připravena postupovat i v případě iniciativ souvisejících s klimatickými riziky, pokud to nebude v rozporu s tímto mandátem. ČNB pozorně sleduje debatu o tom, zda ECB v určitých oblastech mandát centrální banky a dohledového orgánu nepřekračuje.

ČNB poskytla dne 25. 6. 2021 odpověď ČNB k žádosti o stanovisko k poslaneckému pozměňovacímu návrhu k zákonu č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky ze dne 26. 5. 2021.

ČNB poskytla dne 30. 6. 2021 informaci, že nedisponuje informacemi ohledně jednotlivých produktů konkrétních klientů u dozorovaných subjektů. Výjimkou je centrální evidence účtů, což je centrální databáze základních informací o účtech, vedených úvěrovými institucemi pro jejich klienty. Účelem této evidence je podpořit zákonem určené orgány při odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů.