Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 3. 5. 2019 na základě žádosti informaci, že Česká národní banka vede v souladu s § 30 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, účty podřízené státní podkladně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a to organizačním složkám státu, příspěvkovým organizacím zřízeným organizačními složkami státu, státním fondům a Národnímu fondu, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, územním samosprávným celkům (obcím, krajům) a dobrovolným svazkům obcí, veřejným výzkumným institucím, veřejným vysokým školám a některým dalším institucím, kterým Ministerstvo financí udělí souhlas s vedením účtu v České národní bance. Dále jsou v České národní bance vedeny účty zdravotním pojišťovnám a svazům zdravotních pojišťoven. Česká národní banka nemá povinnost a ani dobrovolně neposkytuje územním samosprávným celkům finanční poradenství a správu jejich finančních prostředků. Zůstatky účtů podřízených Státní pokladně nejsou samostatně úročeny. Podrobnější informace k poskytování služeb platebního styku a k účtům vedeným v České národní bance lze nalézt na internetových stránkách České národní banky: https://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/sluzby-pro-klienty/index.html.

ČNB poskytla dne 6. 5. 2019 na základě žádosti informaci, že volné pracovní pozice v rámci České národní banky jsou inzerovány na webových stránkách ČNB, a pokud má někdo zájem, může se přihlásit do výběrového řízení, případně do obecné evidence - viz https://www.cnb.cz/DC3VyberovaRizeni/
https://www.cnb.cz/DC3VyberovaRizeni/1-obecna-evidence
Stáže v rámci České národní banky není možné absolvovat, resp. je ČNB neumožňuje, a to především z důvodu citlivých informací, se kterými je v České národní bance nakládáno. 

ČNB poskytla dne 9. 5. 2019 na základě žádosti informaci, že přehled vývoje dvoutýdenní repo sazby ČNB od roku 1995 lze nalézt na webových stránkách České národní banky na adrese:
https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Jak-se-vyvijela-dvoutydenni-repo-sazba-CNB/

Dále byl poskytnut přehled vývoje dvoutýdenní repo sazby ČNB v období od 1. 6. 2007 do 1. 10. 2012, zahrnující dotazované uvedené období:

1. 6. 2007 2,75
27. 7. 2007 3,00
31. 8. 2007 3,25
30. 11. 2007 3,50
8. 2. 2008 3,75
8. 8. 2008 3,50
7. 11. 2008 2,75
18. 12. 2008 2,25
6. 2. 2009 1,75
11. 5. 2009 1,50
7. 8. 2009 1,25
17. 12. 2009 1,00
7. 5. 2010 0,75
29. 6. 2012 0,50
1. 10. 2012 0,25

 
ČNB poskytla dne 16. 5. 2019 na základě žádosti informaci, že Česká národní banka v rámci své působnosti dohledu nevydává povolení k možnosti identifikovat klienta při platbách v hotovosti na účet vedený v ČR ve výši hodnoty platby nižší než 1.000,- EUR. Identifikace klienta v těchto případech je právem povinné osoby a není podmíněna žádným povolením.

Československá obchodní banka, IČO: 00001350, je podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „AML zákon“), tzv. povinnou osobou, která musí splňovat povinnosti v tomto zákoně stanovené (povinnost identifikace a kontroly klienta, hlášení podezřelých transakcí, aj.). V návaznosti na § 21 AML zákona a prováděcí vyhlášku č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vypracuje povinná osoba postupy vnitřní kontroly a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a naplňování souvisejících zákonných povinností. Povinnost identifikovat klienta je upravena v ustanovení § 7 AML zákona, kdy povinná osoba provede identifikaci klienta u obchodů, jejichž hodnota překračuje částku 1.000,- EUR a dále bez ohledu na uvedený limit mimo jiné, pokud jde o vznik obchodního vztahu (např. založení běžného účtu) či o podezřelý obchod. V rámci identifikace klienta povinná osoba též zjišťuje, zda identifikovaná osoba je či není politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o mezinárodních sankcích, kdy v případě pozitivních zjištění povinná osoba uplatní speciální postupy (rizikový klient, neuskutečnění obchodu). V návaznosti na § 54 odst. 9 AML zákona se zároveň ustanovení vztahující se ke klientovi přiměřeně použijí i vůči osobě jednající jménem klienta.

Výše uvedená ustanovení stanoví situace, kdy povinná osoba musí vždy identifikaci provést, a její minimální rozsah. V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že provedení obchodu či uzavření obchodního vztahu mezi povinnou osobou a klientem je založeno na smluvní volnosti stran, z níž vyplývá svoboda povinné osoby nastavit si ve vnitřním předpisu i přísnější opatření nad rámec povinností, které jsou jí ukládány příslušnými právními předpisy, za účelem účinnějšího řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (např. identifikace klienta nebo protistrany, identifikace zmocněnce a třetích osob). Pokud tedy povinná osoba má identifikaci všech klientů, příp. dalších osob pro případ provedení obchodu (transakce) nastavenou bez ohledu na výši hodnoty obchodu, či má stanoveny nižší limity, atd., pak je nutné na takové opatření pohlížet jako na snahu povinné osoby předcházet legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a takové opatření je dle názoru České národní banky v souladu s  platnou legislativou.

V případě, kdy jsou naplněny podmínky pro identifikaci podle § 7 AML zákona a identifikovaná osoba se odmítne podrobit identifikaci, povinná osoba v návaznosti na § 15 AML zákona nesmí provést obchod či navázat obchodní vztah (příp. musí obchodní vztah ukončit). Pokud povinná osoba vyžaduje provedení identifikace na základě svých vnitřních předpisů nad rámec zákonných povinností, měly by tyto předpisy upravovat i postup pro případ, že identifikaci nelze provést (např. opět odmítnutí provedení obchodu či navázání obchodního vztahu). Zároveň může být takové jednání identifikované osoby (např. odmítnutí podrobit se identifikaci) povinnou osobou vyhodnoceno jako podezřelé chování naplňující znaky podezřelého obchodu, kdy povinná osoba přistoupí k oznámení podezřelého obchodu Finančně analytickému úřadu; v jeho kompetenci je prověření takového oznámení.

Dále byla poskytnuta informace, že Česká národní banka veřejně nevydala ke kauzám „Offshore leaks (duben 2013), Lux Leaks (listopad 2014), Swiss Leaks (únor 2015), Panama Papers (duben 2015), Bahama Leaks (září 2016), Football Leaks I (listopad 2016), Paradise Papers (listopad 2017), Dubai Papers (září 2018), Football Leaks II (2018), Cum-Ex Files (listopad 2018) žádná oficiální stanoviska či upozornění. Informace související s dohledovou činností České národní banky podléhají povinnosti mlčenlivosti v návaznosti na příslušné právní předpisy (zejm. zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance a zákony upravující činnost jednotlivých sektorů finančního trhu).