Věstník Státní banky československé – ročník 1992

Částka 24
28. prosince 1992

Část normativní

40/1992 Pracovní předpis Státní banky československé ze dne 22. prosince 1992, kterým se stanoví Roční účetní závěrka roku 1992 ve Státní bance československé

41/1992 Pracovní předpis Státní banky československé ze dne 23. prosince 1992 K provedení účetního rozdělení aktiv a pasiv Státní banky československé

42/1992 Dodatek č. 2 ze dne 22. prosince 1992 k pokynům předsedy Státní banky československé č. 5/1991 K zásadám ochrany, ostrahy a bezpečnosti ve Státní bance československé - Ochrana státního, hospodářského, služebního a bankovního tajemství

43/1992 Příkaz guvernéra Státní banky československé ze dne 23. prosince 1992, jímž se stanoví Rozdělení hmotného majetku, pohledávek, práv a závazků Státní banky československé a jejich přechod na Českou národní banku a Národní banku Slovenska

Věstník - částka 24 (pdf, 1,1 MB)

 Částka 23
10. prosince 1992

Část normativní

38/1992 Opatření Státní banky československé ze dne 4. prosince 1992, kterým se stanoví Předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank Státní bance československé

39/1992 Opatření Státní banky československé ze dne 4. prosince 1992, kterým se stanoví Předkládání výkazů jinými osobami než bankami Státní bance československé

Věstník - částka 23 (pdf, 2,5 MB)

 Částka 22
9. prosince 1992

Část normativní

37/1992 Pracovní předpis federálního ústředí Státní banky československé ze dne 25. listopadu 1992 Přidělování služebních bytů Státní banky československé

Část Oznamovací

Oznámení o zrušení pokynů předsedy Státní banky československé č. 51/1979, jimiž se upravuje plnění úkolů v oblasti bytové politiky ve Státní bance československé

Oznámení o vyhlášení vnitřního výběrového řízení na obsazení místa vedoucího oddělení obrany a ochrany v odboru hospodářském a správním federálního ústředí

Oznámení o aktualizaci Seznamu vybraných zahraničních tiskáren cenných papírů

Věstník - částka 22 (pdf, 370 kB)

 Částka 21
24. listopadu 1992

Část normativní

35/1992 Opatření Státní banky československé ze dne 15. října 1992, kterým se stanoví Postup devizových tuzemců - právnických osob v případě přijetí platby v devizových prostředcích v hotovosti v oblasti operativní evidence a výkaznictví

36/1992 Příkaz guvernéra Státní banky československé ze dne 19. listopadu 1992, kterým se vydává Aktualizace přehledu o stavu a rozložení majetku Státní banky československé

Část Oznamovací

Oznámení o podmínkách zajištění soukromých telefonních hovorů pracovníků Státní banky československé uskutečněných prostřednictvím pražské telefonní ústředny č. 2391 v budově Na příkopě 28

Věstník - částka 21 (pdf, 272 kB)

 Částka 20
30. září 1992

Část normativní

32/1992 Opatření Státní banky československé ze dne 9. září 1992, kterým se stanoví Postup devizových bank při uskutečňování některých úhrad vůči devizovému cizozemci

33/1992 Opatření Státní banky československé ze dne 9. září 1992, kterým se stanoví Podmínky pro některé obchody s devizovými hodnotami, prováděné jinými osobami, než bankami

34/1992 Opatření Státní banky československé ze dne 9. září 1992, kterým se stanoví Podmínky pro provádění směnárenské činnosti právnickými a fyzickými osobami

Věstník - částka 20 (pdf, 354 kB)

 Částka 19
24. září 1992

Část normativní

29/1992 Příkaz guvernéra Státní banky československé ze dne 22. září 1992 Správa pohledávek, práv a závazků Státní banky československé

30/1992 Pokyny Státní banky československé ze dne 22. září 1992 Pro správu majetku Státní banky československé

31/1992 Pracovní předpis federálního ústředí Státní banky československé ze dne 21. září 1992 Zdanění částek vyšší sazby stravného ve vztahu k zákonné úpravě § 9 a 13 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách

Část Oznamovací

Oznámení o redakční opravě tiskové chyby v pokynech č. 28 Státní banky československé ze dne 8. září 1992 pro sestavování, rozpis, plnění a vyhodnocování rozpočtu Státní banky československé

Věstník - částka 19 (pdf, 735 kB)

 Částka 18
14. září 1992

Část normativní

27/1992 Opatření Státní banky československé ze dne 7. srpna 1992, kterým se mění: Opatření Státní banky československé č. 8 O kapitálové přiměřenosti bank, č. 9 O pravidlech likvidity bank a č. 10 O úvěrové angažovanosti bank ze dne 16. března 1992

28/1992 Pokyny Státní banky československé ze dne 8. září 1992 Pro sestavování, rozpis, plnění a vyhodnocování rozpočtu Státní banky československé

Část Oznamovací

Oznámení o vydání jednacího řádu bankovní rady Státní banky československé

Oznámení o stanovení úrokových sazeb u vkladových a běžných účtů pracovníků Státní banky československé a o zrušení limitů vkladových a běžných účtů pracovníků Státní banky československé

Věstník - částka 18 (pdf, 772 kB)

 Částka 17
4. srpna 1992

Část normativní

25/1992 Pracovní předpis federálního ústředí SBČS ze dne 21. července 1992 Pro výkon kontroly plnění povinnosti při hospodaření devizovými hodnotami mimobankovními subjekty

26/1992 Opatření Státní banky československé ze dne 1. června 1992 Omezení a podmínky pro nezajištěné devizové pozice bank

Část Oznamovací

Oznámení o vydání všeobecných obchodních podmínek, kterými se stanoví zásady vedení účtů klientů u bank a provádění platebního styku a zúčtování na těchto účtech

Věstník - částka 17 (pdf, 1,3 MB)

 Částka 16
10. července 1992

Část normativní

22/1992 Dodatek č. 2 ze dne 2. července 1992 k pokynům předsedy Státní banky československé č. 22/1991 Dodatek č. 2 k Pracovnímu řádu Státní banky československé

23/1992 Pracovní předpis federálního ústředí Státní banky československé ze dne 8. července 1992 O zřizování účtů - bankokont pracovníkům Státní banky československé

24/1992 Pracovní předpis federálního ústředí Státní banky československé ze dne 8. července 1992 O zřizování termínovaných vkladů a zřizování účtů úvěrů pracovníkům Státní banky československé

Část Oznamovací

Oznámení o výši úrokové sazby u bankokont pro pracovníky Státní banky československé

Oznámení o stanovení limitů běžných účtů /bankokont/ a účtů termínovaných vkladů

Věstník - částka 16 (pdf, 1,1 MB)

 Částka 15
8. července 1992

Část Oznamovací

Oznámení o rozhodnutí bankovní rady ze dne 22. června 1992, jímž byl schválen Harmonogram zasedání bankovní rady a plán materiálů předkládaných bankovní radě ve II. pololetí 1992

Oznámení o rozhodnutí guvernéra SBČS ze dne 9. června 1992, jímž byl schválen Harmonogram zasedání rady ředitelů federálního ústředí SBČS a plán materiálů předkládaných radě ředitelů federálního ústředí ve II. pololetí 1992 včetně rozborové a zpravodajské činnosti

Oznámení o rozhodnutí viceguvernéra pověřeného řízením ústředí SBČS pro ČR ze dne 25. června 1992, jímž byl schválen Harmonogram zasedání rady ředitelů ústředí SBČS pro ČR a plán materiálů předkládaných radě ředitelů ústředí pro ČR na II. pololetí 1992 včetně rozborové a zpravodajské činnosti

Oznámení o rozhodnutí viceguvernéra pověřeného řízením ústředí SBČS pro SR ze dne 11. června 1992, jímž byl schválen Harmonogram zasedání rady ředitelů ústředí SBČS pro SR a plán materiálů předkládaných radě ředitelů ústředí pro SR na II. pololetí 1992 včetně rozborové a zpravodajské činnosti

Oznámení o poradách a instruktážích pořádaných útvary federálního a republikových ústředí ve II. pololetí 1992 a o školeních pořádaných SBČS ve II. pololetí 1992

Oznámení o zrušení pokynů předsedy SBČS č. 10 ze dne 6. června 1991, jimiž byl vydán organizační řád Státní banky československé

Věstník - částka 15 (pdf, 1,1 MB)

 Částka 14
30. června 1992

Část normativní

19/1992 Pokyny Státní banky československé ze dne 30. června 1992 Pro určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel ve Státní bance československé

20/1992 Výnos Státní banky československé ze dne 9. června 1992, jímž se zrušuje směrnice předsedy Státní banky československé č. R-19/1977 ze dne 23. prosince 1977 o určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel ve Státní bance československé

21/1992 Pokyny Státní banky československé ze dne 1. června 1992, jimiž se stanoví Statut Mezibankovního výboru pro bankovní informační systém

Část Oznamovací

Oznámení o zrušení některých výhod pracovníků Státní banky československé, vyplývajích z uzavřené dohody mezi SBČS a Komerční bankou a.s.

Oznámení o výši úrokové sazby u bankokont pro pracovníky Státní banky československé

Věstník - částka 14 (pdf, 723 kB)

 Částka 13
15. června 1992

Část normativní

17/1992 Pracovní předpis federálního ústředí Státní banky československé ze dne 25. května 1992 O poskytování lombardního úvěru Státní bankou československou

18/1992 Pracovní předpis federálního ústředí Státní banky československé ze dne 25. května 1992 O provádění nákupu směnek (reeskontu)

Věstník - částka 13 (pdf, 1,4 MB)

 Částka 12
11. června 1992

Část normativní

15/1992 Pokyny guvernéra Státní banky československé ze dne 26. května 1992 Pro správu zásob peněz a jiných hodnot a pro provádění emisní a pokladní činnosti ve Státní bance československé

16/1992 Pokyny guvernéra Státní banky československé ze dne 10. června 1992 Pro poskytování úvěrů pracovníkům Státní banky československé

Věstník - částka 12 (pdf, 1,9 MB)

 Částka 11
29. května 1992

Část Oznamovací

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení ve Státní bance československé

Oznámení o zvýšení náhrad při zahraničních pracovních cestách pracovníků Státní banky československé

Oznámení o zrušení pokynů předsedy Státní banky československé č. 46/1987 o zlepšovacích návrzích a tematických úkolech ve Státní bance československé

Věstník - částka 11 (pdf, 87 kB)

 Částka 10
1992

Část normativní

12/1992 Pracovní předpis federálního ústředí Státní banky československé ze dne 4. května 1992 O provádění podnikové rekreace v rekreačním zařízení provozovaném Státní bankou československou

13/1992 Dodatek č. 2 ze dne 29. dubna 1992 k pokynům předsedy Státní banky československé č. 45/1988 Dodatek č. 2 k pokynům pro poskytování osobních ochranných prostředků, jednotného oblečení a vybavování společenských zařízení ve Státní bance československé

14/1992 Pracovní předpis federálního ústředí Státní banky československé ze dne 12. května 1992 O zdaňování peněžitých plnění poskytovaných pracovníkům z FKSP

Část Oznamovací

Oznámení o zrušení pokynů předsedy Státní banky československé č. 57/1983 pro provádění podnikové rekreace a správu, řízení, provoz a hospodaření podnikových a závodních rekreačních středisek Státní banky československé

Oznámení o využívání ubytovny v Praze 5 pracovníky Státní banky československé

Oznámení o redakční opravě tiskových chyb v pracovním předpise č.11/1992 o cestovních náhradách (Věstník SBČS částka 9/1992)

Věstník - částka 10 (pdf, 363 kB)

 Částka 9
29. dubna 1992

Část normativní

11/1992 Pracovní předpis federálního ústředí Státní banky československé ze dne 28. dubna 1992 O cestovních náhradách

Věstník - částka 9 (pdf, 301 kB)

 Částka 8
22. dubna 1992

Část normativní

8/1992 Opatření Státní banky československé ze dne 16. března 1992 O kapitálové přiměřenosti bank

9/1992 Opatření Státní banky československé ze dne 16. března 1992 O pravidlech likvidity bank

10/1992 Opatření Státní banky československé ze dne 16. března 1992 O úvěrové angažovanosti bank

Věstník - částka 8 (pdf, 1,1 MB)

 Částka 7
31. března 1992

Část normativní

6/1992 Dodatek č. 2 k pokynům předsedy Státní banky československé č. 10/1991 ze dne 30. března 1992 Dodatek č. 2 k organizačnímu řádu Státní banky československé

7/1992 Pokyny guvernéra Státní banky československé ze dne 21. března 1992 Pro důchodové připojištění pracovníků Státní banky československé

Věstník - částka 7 (pdf, 410 kB)

 Částka 6
13. března 1992

Část Oznamovací

Oznámení o poskytování výhod pracovníkům Státní banky československé vyplývajících z uzavřených dohod SBČS s Komerční bankou, Všeobecnou úvěrovou bankou a Živnostenskou bankou pro rok 1992

Oznámení o změně adresy pobočky SBČS Bratislava

Věstník - částka 6 (pdf, 164 kB)

 Částka 5
28. února 1992

Část normativní

4/1992 Opatření Státní banky československé ze dne 15. února 1992 Náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka, jakož i minimální výše základního jmění, která je podmínkou pro udělení povolení a náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka pobočce zahraniční banky, jakož i minimální výši poskytnutého kapitálu, která je podmínkou pro udělení povolení

5/1992 Pracovní předpis federálního ústředí Státní banky československé ze dne 28. února 1992 I. Zřizování účtů termínovaných vkladů pracovníkům Státní banky československé II. Zřizování účtů úvěrů pracovníkům Státní banky československé

Část Oznamovací

Oznámení o úrokových sazbách účtů termínovaných vkladů pracovníků Státní banky československé

Věstník - částka 5 (pdf, 659 kB)

 Částka 4
13. února 1992

Část Oznamovací

Oznámení o rozhodnutí předsedy SBČS, učiněném na zasedání bankovní rady dne 20.01.1992

Oznámení o rozhodnutí předsedy SBČS, učiněném na zasedání rady ředitelů ústředí dne 10.01.1992

Oznámení o rozhodnutí generálního ředitele HÚ pro ČR učiněném na zasedání rady ředitelů konaném dne 30.12.1991

Oznámení o rozhodnutí generálního ředitele HÚ pro SR učiněném na zasedání rady ředitelů konaném dne 10.01.1992

Oznámení o vydání přehledu o poradách, instruktážích a školeních, pořádaných v SBČS v I. pololetí 1992

Věstník - částka 4 (pdf, 1,5 MB)

 Částka 3
11. února 1992

Část normativní

3/1992 Pracovní předpis federálního ústředí Státní banky československé ze dne 6. února 1992 Vymezení předmětu bankovního tajemství a zásady jeho ochrany ve Státní bance československé

Část Oznamovací

Oznámení o vydání vyhlášky Státní banky československé č. 51/1992 Sb., o platebním styku a zúčtování mezi bankami

Věstník - částka 3 (pdf, 236 kB)

 Částka 2
31. ledna 1992

Část normativní

2/1992 Pracovní předpis ze dne 31. ledna 1992 Postup při věcném a organizačním zajištění zahraničních návštěv ve federálním ústředí, v ústředí pro ČR a SR a v pobočkách Státní banky československé

Věstník - částka 2 (pdf, 126 kB)

 Částka 1
20. ledna 1992

Část normativní

1/1992 Pracovní předpis hlavního ústavu pro Českou republiku ze dne 9. ledna 1992 Postupy pro provádění kontrol zásob čs. Peněz Státní banky československé umístěných na území České republiky v uschovacích místech poboček Komerční banky

Část Oznamovací

Oznámení o vydání dodatků k pracovním instrukcím provozu datové sítě č. 2 a 3 řady Ú 1/4

Oznámení o vydání dodatků k pracovním instrukcím provozu datové sítě č. 4 řady Ú 1/4

Věstník - částka 1 (pdf, 253 kB)