Komentář k úřednímu sdělení České národní banky ze dne 27. května 2003 o působnosti poboček České národní banky na území krajů

Úřední sdělení České národní banky stanovuje působnost poboček České národní banky na území příslušných krajů pro vybrané činnosti. Pobočky České národní banky s takto stanovenou územní působností plní úlohu kontaktních míst a při zajišťování úkolů, vyplývajících pro Českou národní banku z uvedených právních předpisů, provádějí tyto činnosti:

a) ve správním řízení návrhovém udělují devizovou licenci k prodeji cizí měny za českou měnu a povolují změny devizové licence;

Působnost ve správním řízení sankčním, tj. při ukládání opatření k nápravě, omezení, pozastavení nebo odejmutí devizové licence a ukládání pokut za porušení devizových předpisů se na základě rozhodnutí bankovní rady České národní banky převádí s účinností od 1. června 2003 do ústředí České národní banky.

b) při plnění oznamovací povinnosti sběr, kontrolu a zpracování statistických dat od nebankovních subjektů, týkajících se

  • peněžních pohledávek a závazků vůči tuzemcům v zahraničí a vůči cizozemcům,
  • přímých investic, finančních úvěrů, cenných papírů a s nimi souvisejících inkas a úhrad vůči tuzemcům v zahraničí a vůči cizozemcům,
  • operací na finančním trhu, včetně operací prováděných prostřednictvím cizozemců,
  • zřízení a stavu účtů nebo jiných forem vkladů v zahraničí, včetně svěření peněžních prostředků k uložení na účet v zahraničí

a to v rozsahu, za období, ve lhůtách a způsobem stanovených vyhláškou České národní banky;

c) v rámci obchodů s devizovými hodnotami

  • poskytují vyjádření ke koncesní listině k provádění směnárenské činnosti (nákupu cizí měny), udělované živnostenským úřadem,
  • předem schvalují provozovny a směnárenské automaty devizových míst k provádění nákupu cizí měny nebo prodeji cizí měny,
  • přijímají, kontrolují a zpracovávají vykazované údaje o množství cizích měn, které devizové místo za sledované období nakoupilo a prodalo;

d) zajišťují kontrolu dodržování devizových předpisů;

e) v rámci krizového řízení

  • vedou a analyzují možné zdroje rizik a odstraňují nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace,
  • vytvářejí podmínky pro nouzovou komunikaci ve vztahu k jiným správním úřadům, krajům, obcím a právnickým a fyzickým osobám.

Pro další činnosti, například správu zásob peněz, vedení účtů, zajišťování platebního styku, apod., není územní působnost poboček České národní banky určena.