Komentář k úřednímu sdělení České národní banky ze dne 20. prosince 2002 o stanovení působnosti poboček České národní banky na území krajů publikovanému ve Věstníku České národní banky dne 27. prosince 2002 čá. 22

Úřední sdělení České národní banky obsahuje rozhodnutí bankovní rady České národní banky o stanovení působnosti poboček České národní banky na území příslušných krajů pro vybrané činnosti. Pobočky České národní banky s takto stanovenou územní působností plní úlohu kontaktních míst a při zajišťování úkolů, vyplývajících pro Českou národní banku z uvedených právních předpisů, provádějí tyto činnosti: 

 1. ve správním řízení návrhovém udělují devizovou licenci k prodeji cizí měny za českou měnu a povolují změny devizové licence; 

 2. ve správním řízení sankčním
  • ukládají opatření k nápravě, 
  • omezují, pozastavují nebo odejímají devizovou licenci, 
  • podávají návrh na pozastavení nebo zrušení koncesní listiny ke směnárenské činnosti, 
  • ukládají pokuty za porušení devizových předpisů; 

 3. při plnění oznamovací povinnosti sběr, kontrolu a zpracování statistických dat od nebankovních subjektů, týkajících se
  • peněžních pohledávek a závazků vůči tuzemcům v zahraničí a vůči cizozemcům,
  • přímých investic, finančních úvěrů, cenných papírů a s nimi souvisejících inkas a úhrad vůči tuzemcům v zahraničí a vůči cizozemcům,
  • operací na finančním trhu, včetně operací prováděných prostřednictvím cizozemců,
  • zřízení a stavu účtů nebo jiných forem vkladů v zahraničí, včetně svěření peněžních prostředků k uložení na účet v zahraničí a to v rozsahu, za období, ve lhůtách a způsobem stanovených vyhláškou České národní banky;
 4. v rámci obchodů s devizovými hodnotami
  • poskytují vyjádření ke koncesní listině k provádění směnárenské činnosti (nákupu cizí měny), udělované živnostenským úřadem,
  • předem schvalují provozovny a směnárenské automaty devizových míst k provádění nákupu cizí měny nebo prodeji cizí měny,
  • přijímají, kontrolují a zpracovávají vykazované údaje o množství cizích měn, které devizové místo za sledované období nakoupilo a prodalo;
 5. při devizové kontrole sledují dodržování devizových předpisů; 

 6. v rámci krizového řízení
  • vedou a analyzují možné zdroje rizik a odstraňují nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace,
  • vytvářejí podmínky pro nouzovou komunikaci ve vztahu k jiným správním úřadům, krajům, obcím a právnickým a fyzickým osobám.

Záměrem stanovení působnosti poboček České národní banky na území krajů je komplexní zajištění provádění výše uvedených činností na území České republiky, členěném na vyšší územní samosprávné celky. Pro další činnosti, například správu zásob peněz, vedení účtů, zajišťování platebního styku, apod., není územní působnost poboček České národní banky určena.