Obraty na peněžním trhu

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně (leden , duben, červenec, říjen) pro své vlastní účely a také pro mezinárodní finanční instituce – Evropskou centrální banku (ECB), Banku pro mezinárodní platby (BIS). Průzkum trvá vždy jeden týden a účastní se ho banky a pobočky zahraničních bank, které mají v ČR bankovní licenci a jsou aktivní na českém peněžním trhu. Kromě celkového obratu na peněžním trhu sleduje ČNB i zastoupení jednotlivých instrumentů podle jejich typu a splatnosti. Do všech kategorií se započítávají pouze obchody mezibankovní (tj. bez obchodů s klienty, MF ČR a ČNB).

ČNB zveřejňuje informace o průměrných denních obratech v agregované podobě. Agregované hodnoty vznikají prostým součtem dat od jednotlivých bank s výjimkou obchodů s rezidenty, kde každý obchod hlásí současně dva účastníci průzkumu, a celkový součet v této kategorii se proto dělí dvěma.

Poznámka:
Tabulka obsahuje souhrnné údaje poskytnuté významnými bankami působícími v České republice
Depozitní operace – pouze korunové, mezibankovní, přijaté i poskytnuté.
Repo operace – pouze korunové, mezibankovní, repo i reverzní repo.
FRA – hodnoty jistin korunových, mezibankovních FRA kontraktů sjednaných v době průzkumu.
Délkou kontraktu se rozumí délka trvání úrokového období (období FRA).
IRS –hodnoty jistin korunových, mezibankovních IRS kontraktů sjednaných v době průzkumu.

Obraty na peněžním trhu