Upozornění týkající se prodloužení oprávnění k poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru

Podle § 12 odst. 1 a 2, § 20 odst. 1 a 2, § 32 odst. 3 a 4, § 42 odst. 2 a 3 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSÚ“), platí oprávnění k poskytování a zprostředkován spotřebitelského úvěru pouze do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl proveden zápis do registru nebo uděleno povolení (v případě nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru do konce pátého kalendářního roku). Oprávnění k činnosti se prodlouží po zaplacení správního poplatku, a to vždy na dalších 12 měsíců (o 60 měsíců v případě nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru). Spolu se zaplacením správního poplatku zasílá plátce oznámení, za koho správní poplatek zaplatil.

V případě, že jsou dotčené subjekty držitelem oprávnění k činnosti podle jiného právního předpisu, v němž je také stanovena povinnost uhradit obnovovací poplatek, hradí se tento poplatek za každé oprávnění k činnosti zvlášť. V současnosti je obnovovací poplatek upraven rovněž zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů,1) zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů2) a nově byl zaveden rovněž zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

V souladu s § 12 odst. 3, § 20 odst. 3, § 32 odst. 6 a § 42 odst. 5 ZSÚ způsob zaplacení správního poplatku stanoví prováděcí právní předpis, a to § 6 vyhlášky č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru.

Dotčené subjekty

Obnova oprávnění k činnosti se týká subjektů uvedených v následující tabulce.

Subjekt Právní úprava Položka sazebníku1)
č. 65 bod 12
Výše poplatku
Samostatný zprostředkovatel podle ZSÚ § 20 odst. 2 ZSÚ písm. b) 5 000 Kč
Vázaný zástupce podle ZSÚ § 32 odst. 4 ZSÚ písm. c) 1 000 Kč
Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru
(ve vztahu ke každému zastoupenému)
§ 42 odst. 3 ZSÚ písm. d) 1 000 Kč

Prodloužení se v roce 2018 týká subjektů, kterým oprávnění vzniklo v roce 2017 nebo dříve, pokud bylo v roce 2017 prodlouženo. Prodloužení se v roce 2018 netýká žádného nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru.

Osoba, která provádí prodloužení

Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru nebo samostatný zprostředkovatel podle ZSÚ platí správní poplatek samostatně.

Poplatníkem správního poplatku za vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru je zastoupený, který jej hradí souhrnnou platbou. Podle § 32 odst. 5, resp. § 42 odst. 4 ZSÚ zastoupený současně se zaplacením správního poplatku oznámí, kterým osobám se má oprávnění na základě zaplaceného správního poplatku prodloužit. Prodloužení vázaných zástupců a zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru může zastoupený provést až poté, co prodlouží vlastní oprávnění k činnosti. Za zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru hradí poplatek každý zastoupený.

Osobám, které prodloužení provádí, bude na začátku, a případně v průběhu období pro prodloužení, zasláno upozornění, a to na kontaktní emailovou adresu z žádosti o udělení oprávnění k činnosti (ČNB doporučuje tuto adresu aktualizovat). Zastoupenému bude rovněž zaslán seznam dosud neprodloužených vázaných zástupců, příp. zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru.

Postup provedení obnovy

Zaplacení správního poplatku se podle § 6 vyhlášky č. 381/2016 Sb. uskutečňuje převodem na účet na základě platební instrukce zaslané Českou národní bankou, která obsahuje číslo účtu, variabilní symbol a částku. V případě vázaných zástupců nebo zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru částka k úhradě odpovídá počtu osob, kterému má být oprávnění prodlouženo podle seznamu zaslaného oznamovatelem.

 • Oznámení
  Pro zaslání platební instrukce je nezbytné učinit oznámení. Správní poplatek je možné zaplatit až po zaslání oznámení, za koho je správní poplatek hrazen. Součástí oznámení musí být seznam osob, za které je poplatek hrazen, s uvedením jejich identifikačních údajů.
 • Oznámení se činí prostřednictvím aplikace REGIS, která je dostupná na internetových stránkách www.cnb.cz/cnb/regis.
  Platební instrukci ČNB odešle pouze zastoupenému.
  Po přijetí oznámení odešle aplikace REGIS osobě, která jej učinila, potvrzení o jeho přijetí a platební instrukci s číslem účtu a jedinečným variabilním symbolem. Postup zaslání oznámení a úhrady správního poplatku prostřednictvím aplikace REGIS se shoduje se zápisem do seznamu vázaných zástupců. ČNB upozorňuje zejména osoby, které dosud nemají zkušenosti se systémem REGIS, tj. osoby, které nemají vázané zástupce, příp. zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru a pro podání žádosti o udělení oprávnění k činnosti podle ZSÚ nevyužily aplikaci REGIS, že pro přístup do systému je nutné použít uznávaný elektronický podpis.
 • Zaplacení správního poplatku
  Správní poplatek je možné zaplatit pouze na účet uvedený v platební instrukci a pouze s tam uvedeným variabilním symbolem. V opačném případě není možné platbu akceptovat a oprávnění k činnosti prodloužit.
  Platbu zaslanou na jiný účet, příp. s jiným variabilním symbolem, bude možné pouze vrátit odesilateli k provedení opakované platby, a to na základě žádosti. Správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti podle ZSÚ není možné uhradit v hotovosti na pobočce ČNB.
 • Potvrzení
  Po provedení prodloužení zašle aplikace REGIS emailem potvrzení o prodloužení a o zaplacení správního poplatku. V případě prodloužení vázaných zástupců, příp. zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru bude zastoupenému rovněž zaslán seznam osob, u nichž byla obnova provedena. Doba platnosti oprávnění je rovněž uvedena v registru u jednotlivých subjektů (www.cnb.cz/cnb/jerrs)

Lhůty pro oznámení a zaplacení správního poplatku

Správní poplatek je splatný nejdříve ve lhůtě 3 měsíce před ukončením platnosti oprávnění k činnosti a nejpozději ve lhůtě 30 dnů před ukončením jeho platnosti, tj. v období od 1. října 2018 do 2. prosince 2018 (včetně). Rozhodující okamžik je datum připsání platby na účet ČNB.

Lhůtu k zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

V případě neuhrazení správního poplatku v uvedeném termínu oprávnění k činnosti ze zákona zanikne k 31. 12. 2018 a dotyčný subjekt bude muset požádat o povolení nebo registraci opětovně (v případě zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru ve vztahu k danému zastoupenému).

ČNB upozorňuje samostatné zprostředkovatele a poskytovatele spotřebitelského úvěru, že oprávnění k činnosti vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru zaniká podle § 33 odst. 1 písm. e), resp. podle § 43 odst. 1 písm. e) ZSÚ také současně se zánikem oprávnění zastoupeného. V případě neprodloužení vlastního oprávnění by tak zaniklo oprávnění všech spolupracujících subjektů, byť v případě zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru by tento mohl v činnosti pokračovat, pokud by vykonával činnost pro dalšího poskytovatele.

Neprovedení obnovy

Jak bylo uvedeno výše, obnova nebude provedena a oprávnění k činnosti zanikne (v případě zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru ve vztahu k danému zastoupenému):

 • Bude-li správní poplatek zaplacen, resp. platba připsána na účet před nebo po zákonné lhůtě, tj. před 1. říjnem 2018 nebo po 2. prosinci 2018.
 • Jestliže správní poplatek nebude uhrazen na základě platební instrukce nebo bude zaplacen v rozporu s platební instrukcí, tj. v jiné výši, na jiný účet nebo s jiným variabilním symbolem.
 • V případě hromadné úhrady obnovovacího poplatku za vázané zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, neobdrží-li ČNB v rámci souhrnné platby celou částku odpovídající platební instrukci (v takovém případě by nebylo možné určit, na které osoby platba nedostačuje).

Další informace a přílohy


1) http://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni-obchodnici-s-cennymi-papiry-investicni-zprostredkovatele/upozorneni-tykajici-se-obnovy-opravneni-k-nabizeni-a-zprostredkovani-doplnkoveho-penzijniho-sporeni/

2) http://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni-obchodnici-s-cennymi-papiry-investicni-zprostredkovatele/prodlouzeni-opravneni-k-cinnosti-investicniho-zprostredkovatele-a-vazaneho-zastupce-podle-zakona-o-podnikani-na-kapitalovem-trhu-v-roce-2018/