Informace o právech zákazníka podle zákona o směnárenské činnosti

Práva zákazníka

Zákazník má podle zákona o směnárenské činnosti především právo na:

 • odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu a informace o popisu, jak od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit,
 • podání stížnosti orgánu dohledu a informace o názvu a adrese sídla tohoto orgánu, včetně adresy jeho internetové stránky obsahující informace o právech zákazníka:
  • orgán dohledu:
   Česká národní banka, sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, internetová stránka dostupná na adrese https://www.cnb.cz/exchange  
 • podání návrhu orgánu mimosoudního řešení sporů mezi zákazníkem a provozovatelem a informace o názvu a adrese sídla tohoto orgánu:
  • orgán mimosoudního řešení sporů:
   Finanční arbitr, sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, internetová stránka dostupná na adrese https://www.finarbitr.cz

Viz § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů („ZSČ“).

 

Desatero pro klienta směnárny

Pravidla úspěšné směny jsou uvedena v desateru pro klienta směnárny a užitečnou kalkulačku s kurzy vyhlašovanými ČNB lze nalézt v mobilní aplikaci České peníze (dostupné pouze ve verzi pro iOS a Windows).

 

Popis, jak odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu

 

Popis, jak odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu

Lhůta pro odstoupení

Zákazník může od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu, a to v provozovně, ve které směnárenský obchod provedl (viz § 16a odst. 1 ZSČ). Uzavře-li zákazník smlouvu o směnárenském obchodu prostřednictvím směnárenského automatu, může od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit do 3 pracovních dnů ode dne provedení směnárenského obchodu (viz § 16b odst. 1 ZSČ). V případě uzavření smlouvy prostřednictvím směnárenského automatu také platí, že lhůta pro odstoupení je zachována, jestliže zákazník v jejím průběhu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (např. dopisem) odešle odstoupení od smlouvy provozovateli (viz § 16e ZSČ).

Rozsah odstoupení

Odstoupení se vztahuje na celý rozsah smlouvy o směnárenském obchodu (viz § 16a odst. 1 a § 16b odst. 1 ZSČ). Převyšuje-li částka složená zákazníkem k provedení směny částku odpovídající 1 000 EUR, může zákazník odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu v rozsahu, v němž jím složená částka k provedení směny odpovídá částce 1 000 EUR (viz § 16a odst. 2 ZSČ).

Přerušení běhu lhůty pro odstoupení

Lhůta pro odstoupení zákazníka od směnárenského obchodu běží pouze během provozní doby provozovatele určené pro styk s veřejností v provozovně, ve které zákazník směnárenský obchod provedl. Proti zákazníkovi, který se dovolá provozní doby uvedené na dokladu o provedení směnárenského obchodu, nemůže provozovatel namítat, že lhůta o délce 3 hodin již uplynula. Je-li lhůta přerušena, neskončí dříve než za 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet (viz § 16a odst. 3 ZSČ).


Neprovedení storna směnárenského obchodu bude ČNB považovat za závažné porušení zákona.

Poskytne-li provozovatel zákazníkovi v souvislosti se směnárenským obchodem doplňkovou službu (§ 14 odst. 5 ZSČ), může zákazník spolu s odstoupením od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit i od smlouvy o doplňkové službě (viz § 16c odst. 2 ZSČ).

Odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu pro překážku na straně provozovatele („při zabouchnutém okénku“ atp.)

Nemůže-li zákazník odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu proto, že mu v tom brání překážka na straně provozovatele, může od smlouvy odstoupit ve lhůtě 6 měsíců ode dne provedení směnárenského obchodu, a to i jinde než v provozovně, ve které byl proveden směnárenský obchod (viz § 16d odst. 1 ZSČ). Platí, že lhůta pro odstoupení je zachována, jestliže zákazník v jejím průběhu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (např. dopisem) odešle odstoupení od smlouvy provozovateli (viz § 16e ZSČ).

Odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu při uvedení v omyl nebo při neinformování o právu odstoupit

Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy, protože byl provozovatelem uveden v omyl nebo jej provozovatel neinformoval o právu odstoupit od smlouvy na kurzovním lístku nebo na dokladu o provedení směnárenského obchodu, může od smlouvy odstoupit (obdobně jako pro překážku na straně provozovatele) ve lhůtě 6 měsíců ode dne provedení směnárenského obchodu, a to i jinde než v provozovně, ve které byl proveden směnárenský obchod (viz § 16d odst. 2 ZSČ).

Náhradní plnění

Odstoupí-li zákazník od smlouvy o směnárenském obchodu uzavřené v provozovně nebo prostřednictvím směnárenského automatu, může provozovatel zákazníkovi místo částky, která byla zákazníkem složena k provedení směny, vyplatit rozdíl mezi částkou, která by byla zákazníkovi vyplacena po provedení směny při použití kurzu české měny k cizí měně vyhlášeného Českou národní bankou pro den předcházející dni provedení směnárenského obchodu, a částkou, která byla zákazníkovi po provedení směny skutečně vyplacena. V takovém případě zákazník přijaté peněžní prostředky nevrací (viz § 16c odst. 1 ZSČ).

Postup při vypořádání směněných peněz - směnárenského obchodu po odstoupení

Odstoupí-li zákazník od smlouvy o směnárenském obchodu uzavřené v provozovně nebo prostřednictvím směnárenského automatu, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu  

 • přijaté peněžní prostředky vrátí zákazník, nebo
 • vrácení přijatých peněžních prostředků zákazník nabídne a provozovatel je nepřijme (viz § 16f odst. 1 ZSČ).
Postup při vypořádání doplňkových služeb a/nebo zboží

Pro vrácení plnění ze závazku ze smlouvy o doplňkové službě, od které zákazník odstoupil spolu s odstoupením od smlouvy o směnárenském obchodu, se postupuje obdobně jako při odstoupení od smlouvy směnárenského obchodu (viz § 16f odst. 2 ZSČ).

Doklad o odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu

Provozovatel vydá bez zbytečného odkladu zákazníkovi doklad o odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu. Doklad musí být zákazníkovi vydán v textové podobě. Údaje na dokladu musí být uvedeny alespoň v českém a anglickém jazyce, přehledně, v přiměřené velikosti, jasným a srozumitelným způsobem. Číselné údaje se uvádějí arabskými číslicemi. Textová podoba je zachována, je-li doklad vydán takovým způsobem, že jej zákazník může uchovat a opakovaně zobrazovat (viz § 16g odst. 1 ZSČ).

Náležitosti dokladu o odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu

Provozovatel na dokladu o odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu uvede informace o:

 1. provozovateli, kterými jsou
  • jméno a identifikační číslo osoby,
  • adresa sídla a adresa provozovny, ve které k odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu došlo,
 2. smlouvě o směnárenském obchodu, od které zákazník odstoupil,
 3. částkách, které si strany vrátily, včetně názvu nebo jiného označení měn, a
 4. datu a čase odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu (viz § 16g odst. 2 ZSČ).
Ujednání v neprospěch zákazníka

K ujednáním odchylujícím se od § 16a až 16g ZSČ v neprospěch zákazníka se nepřihlíží (viz § 16h ZSČ).

Information about customer rights under the Act on Bureau-de-Change Activity

Under the Act on Bureau-de-Change Activity, the customer is primarily entitled to:

 • withdraw from an exchange contract and obtain information about how to do so,
 • file a complaint with the supervisory authority and obtain information about the name and address of that authority, including the address of its website containing information about customer rights:
 • file an application with the authority responsible for settling out-of-court disputes between clients and operators and obtain information about the name and address of that authority:
  • Authority responsible for settling out-of-court disputes:
   Financial Arbitrator, Legerova 1581/69, 110 00 Prague 1
   https://www.finarbitr.cz

See Article 14(2)(c) of Act No. 277/2013 Coll., on Bureau-de-Change Activity, as amended.

 

Ten Golden Rules for Bureau-de-Change Clients

Rules for successfully changing money are set out in the Ten Golden Rules for Bureau-de-Change Clients, and a useful calculator containing the exchange rates declared by the CNB is available in the Czech Money mobile app (available for iOS and Windows only).

 

How to withdraw from an exchange contract

 

How to withdraw from an exchange contract

Time limit for withdrawing

The customer may withdraw from an exchange contract within three hours after the execution of the exchange transaction in the bureau de change where the exchange transaction was executed (see Article 16a(1) of the Act on Bureau-de-Change Activity). Where the customer enters into an exchange contract via an exchange machine, he may withdraw from the exchange contract within three working days of the date of the exchange transaction (see Article 16b(1) of the Act on Bureau-de-Change Activity). Where the contract was entered into via an exchange machine, the time limit for withdrawal is preserved if the customer sends the notification of withdrawal from the contract to the operator via a postal services operator (e.g. in a letter) within the time limit (see Article 16e of the Act on Bureau-de-Change Activity).

Scope of withdrawal

The withdrawal covers the entire scope of the exchange contract (see Articles 16a(1) and 16b(1) of the Act on Bureau-de-Change Activity). Where the amount tendered by the customer for exchange exceeds €1,000, the customer may withdraw from the exchange contract insofar as the amount tendered for exchange is equivalent to €1,000 (see Article 16a(2) of the Act on Bureau-de-Change Activity).

Suspension of the time limit for withdrawing

The time limit for the customer to withdraw from the exchange transaction runs only during the operator’s business hours for the public in the bureau de change in which the customer made the exchange transaction. The operator may not object that the time limit of three hours has expired if the customer relies on the business hours stated on the exchange slip. If the time limit is suspended, it shall not expire sooner than 30 minutes after it has resumed (see Article 16a(3) of the Act on Bureau-de-Change Activity).

If the operator provided the customer with an ancillary service tied to the exchange transaction (see Article 14(5) of the Act on Bureau-de-Change Activity), the customer may withdraw from the contract for the ancillary service at the same time as withdrawing from the exchange contract (see Article 16c(2) of the Act on Bureau-de-Change Activity).

Withdrawing from an exchange contract due to hindrance on the part of the operator (“when the counter is shut”, etc.)

If the customer cannot withdraw from the exchange contract because of hindrance on the part of the operator, he may withdraw from the contract within six months of the date of the exchange transaction in a location other than the bureau de change where the exchange transaction was made (see Article 16(1) of the Act on Bureau-de-Change Activity). The time limit for withdrawing is preserved if the customer sends the notification of withdrawal from the contract to the operator via a postal services operator (e.g. in a letter) within the time limit (see Article 16e of the Act on Bureau-de-Change Activity).

Withdrawing from an exchange contract if the customer is misled or is not informed about the right to withdraw

Where the customer does not withdraw from the contract because he was misled by the operator or the operator failed to inform the customer about the right to withdraw from the contract on the exchange rate list or on the exchange slip, he may withdraw from the contract (similarly as due to hindrance on the part of the operator) within six months of the date of the exchange transaction in a location other than the bureau de change in which the exchange transaction was made (see Article 16d(2) of the Act on Bureau-de-Change Activity).

Reimbursement

If the customer withdraws from an exchange contract made in a bureau de change or via an exchange machine, the operator may pay the customer the difference between the amount the customer would have been paid after the exchange using the exchange rate of the Czech currency against the foreign currency declared by the Czech National Bank for the day preceding the date of the exchange and the amount the customer was actually paid after the exchange, instead of the amount the customer tendered for exchange. In this case, the customer does not return the funds received (see Article 16c(1) of the Act on Bureau-de-Change Activity).

How to settle money exchanged – the exchange transaction – after withdrawing

If the customer withdraws from an exchange contract made in a bureau de change or via an exchange machine, the operator is not obliged to return the funds received before

 • the customer returns the funds received, or
 • the customer offers to return the money received and the operator does not accept it (see Article 16f(1) of the Act on Bureau-de-Change Activity).
How to settle ancillary services and/or goods

The procedure for returning performance arising from an obligation under a contract for an ancillary service from which the customer withdrew at the same time as withdrawing from an exchange contract is analogous to that for withdrawing from an exchange contract (see Article 16f(2) of the Act on Bureau-de-Change Activity).

Proof of withdrawal from an exchange contract

The operator shall issue the customer with proof of withdrawal from the exchange contract without undue delay. The proof must be issued to the customer in text form. The information in this document must be given in at least Czech and English, in a transparent way, in sufficient size and in a clear and comprehensible manner. The numerical data must be expressed in Arabic numerals. Text form shall be preserved if the document is issued in such a manner that the customer may store it and display it repeatedly (see Article 16g(1) of the Act on Bureau-de-Change Activity).

Elements of proof of withdrawal from an exchange contract

The operator shall provide the following information in the proof of withdrawal from the exchange contract:

 1. Information about the operator:
  • the name and identification number of the person,
  • the address of the registered office and the address of the bureau de change in which the exchange contract was withdrawn from,
 2. information about the exchange transaction from which the customer withdrew,
 3. the amounts returned by the parties, including the names or other designation of the currencies, and
 4. the date and time of the withdrawal from the exchange contract (see Article 16g(2) of the Act on Bureau-de-Change Activity).
Arrangements to the detriment of the customer

Arrangements deviating from Articles 16a to 16g of the Act on Bureau-de-Change Activity to the detriment of the customer shall be disregarded (see Article 16h of the Act on Bureau-de-Change Activity).