Právní předpisy

Zákony a přímo závazné předpisy EU

Zneužití trhu

Transparence

Vypořádání a evidence cenných papírů

Nařízení Komise (ES) č. 909/2014 (externí odkaz), o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012

Výkon některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi

Vyhlášky


Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.